Amortyzacja

Kategoria: Gospodarcze miniaturka kalkulatora

Opis

Amortyzacja - Kalkulator wylicza stawkę amortyzacji.

Dane do obliczeńWspółczynnik podwyższający:
Wyniki obliczeń


rok Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
* W polach "miesiąc i rok rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego" należy wybrać odpowiednio miesiąc i rok od którego ma
zostać rozpoczęta amortyzacja danego środka trwałego.
* Następnie należy z listy wybrać rodzaj środka trwałego, który będzie amortyzowany. Po wybraniu środka trwałego pojawi się
roczna stawka amortyzacyjna zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym.
* W polu "wartość początkowa środka trwałego w PLN" należy podać wartość początkową środka trwałego, od której będzie
naliczana amortyzacja.
* W kolejnym kroku należy podać wybraną metodę amortyzacji, tj. liniową lub degresywną. Metoda degresywna ma
zastosowanie jedynie do środków trwałych mieszczących się w grupach 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz do
środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych. Przy wyborze metody degresywnej należy podać wartość
współczynnika podwyższajęgo. Nie może on być niższy niż 1,01 i wyższy niż 2,0.
* Kalkulator umożliwia także obliczenie amortyzacji wg indywidualnej stawki amortyzacyjnej, która ma zastosowanie np. w
przypadku używanych środków trwałych. Opcja ta może także być wykorzystana w przypadku stosowania podwyższonych
stawek amortyzacyjnych przy metodzie liniowej. Stawki te mogą być podwyższone:
1. dla budynków i budowli używanych w warunkach:
o pogorszonych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2
o złych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4
2. dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w
stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej, przy zastosowaniu w tym
okresie współczynników nie wyższych niż 1,4
3. dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, poddanych szybkiemu postępowi
technicznemu, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0