Kalkulator emerytalny

Kategoria: Pracownicze miniaturka kalkulatora

Opis

Kalkulator emerytalny umożliwia ustalenie podstawy wymiaru emerytury oraz obliczenie wysokości emerytury zarówno brutto, jak i netto.

OTWÓRZ KALKULATOR >>

Szczegóły

Kalkulator emerytalny służy do obliczania prognozowanych wysokości emerytur wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obliczona przy pomocy kalkulatora kwota prognozowanej emerytury nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Przy wprowadzaniu danych do kalkulatora emerytalnego należy wykorzystać informacje o stanie konta, które użytkownik otrzymał z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kalkulator emerytalny wylicza wyłącznie emeryturę z nowego systemu, na ogólnych zasadach, o których mowa w art. 24, 25, 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami podstawę obliczenia nowej emerytury stanowi kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w ZUS oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Kalkulator emerytalny uwzględnia wyłącznie roczne waloryzacje składek i kapitału początkowego.

Przy pomocy kalkulatora emerytalnego nie można obliczyć :
* wysokości emerytur z II filara,
* wysokości emerytur ze starego systemu.

Kalkulator emerytalny korzysta z tablic średniego dalszego trwania życia publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z wymaganiami art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wysokość emerytury wyliczonej przy pomocy kalkulatora jest to kwota prognozowana na podstawie przyjętych założeń (w tym założeń makroekonomicznych) i wpisanych przez użytkownika kalkulatora parametrów. Kwota prognozowanej emerytury zależy od założeń przyjętych przy budowie kalkulatora oraz parametrów ustalonych przez użytkownika kalkulatora. Obliczana przez kalkulator wysokość prognozowanej emerytury jest to wysokość brutto, tzn. przed potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Kalkulator pochodzi z serwisu: infor.pl/kalkulatory/emerytura.html