Kalkulator płacowy

Kategoria: Pracownicze

Opis

Oblicza wysokość pensji netto, ile co miesiąc oddajesz do budżetu, ZUS i OFE.

Dane do obliczeńWyniki obliczeń
PRACODAWCA PRACOWNIK RAZEM
Fundusz: % % %
emerytalny 9,76 9,76 19,52
w przypadku uczestnictwa w drugim filarze: I filar 12,22
II filar 7,3
rentowy 4,5 1,5 6
chorobowy 0 0 2,45 2,45
wypadkowy 1,8 0 0 1,8
pracy 2,45 0 0 2,45
zdrowia - - 9 9
FGSP 0,1 0 0 0,1
Kwota wolna od podatku: - 0 - -
Koszty uzyskania przychodu: - 0 - -
Kwota pozostałych odliczeń: - 0 - -
RAZEM: 18,61 22,71 41,32

Kalkulator płacowy wylicza wartość netto wynagrodzenia pracownika oraz wysokość należnych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia społecznego płaconego przez pracownika oraz pracodawcę według stawek podanych w powyższej tabeli. Kalkulator płacowy podaje jednocześnie pełny koszt zatrudnienia pracownika przez pracodawcę. Kalkulator poza obliczania standardowego wynagrodzenia na podstawie stosunku pracy może także obliczyć wartość wynagrodzenia netto osiąganego przez pracownika. Kalkulator ma charakter poglądowy.

UWAGA
Podatnik ma prawo do odliczania od przychodów zryczałtowanych kosztów ich uzyskania. Roczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, nie mogą przekroczyć: 111,25 zł 139,06 zł (gdy zakład pracy jest w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania) miesięcznie.

Jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskiwał przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy. W każdym też przypadku - poprzez złożenie stosownego oświadczenia - możemy korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (gdy dojeżdżamy do pracy z innej miejscowości). Jednak w rozliczeniu rocznym koszty uzyskania będą podlegały ograniczeniu do kwot: w 2009 roku:
1. 2 002,05 zł - zwykłe koszty uzyskania przychodu
2. 2 502,56 zł - podwyższone koszty uzyskania przychodu
Jeżeli w ciągu roku podatkowego odliczymy kwotę wyższą ponad ustalone powyżej limity, to w rozliczeniu rocznym nadwyżka ta będzie podlegała opodatkowaniu i podatnik będzie musiał dopłacić różnicę w podatku dochodowym wynikającą z przedstawionego rozliczenia.