15 kwietnia br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego. ZWZ przyjęło jednogłośnie sprawozdania finansowe za 2014 r. Ponadto udzieliło absolutorium Zarządowi Banku oraz...

ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło 19 kwietnia br., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego oraz sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego za 2011...

PKO Bank Polski modyfikuje politykę dywidendową. Wprowadzane zmiany mają na celu z jednej strony zapewnienie przewidywalności dla akcjonariuszy w zakresie strumienia oczekiwanych dywidend a...