poniedziałek, 21 Sierpień, 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdania finansowe Banku Pocztowego

15 kwietnia br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego. ZWZ przyjęło jednogłośnie sprawozdania finansowe za 2014 r. Ponadto udzieliło absolutorium Zarządowi Banku oraz...

ZWZ ING Banku Śląskiego

ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło 19 kwietnia br., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego oraz sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego za 2011...

Aktualizacja zasad polityki dywidendowej PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski modyfikuje politykę dywidendową. Wprowadzane zmiany mają na celu z jednej strony zapewnienie przewidywalności dla akcjonariuszy w zakresie strumienia oczekiwanych dywidend a...