Bank Pocztowy przyjął strategię na lata 2012-2015, która jest kontynuacją zamierzeń realizowanych z sukcesami od 2010 roku. Główne cele na najbliższe 4 lata to:

 Realizacja strategicznego partnerstwa z Pocztą Polską
 3 mln klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw
 Zwiększenie poziomu kapitałów Banku

Przez ostatnie dwa lata Bank Pocztowy realizował ambitne cele strategii na lata 2010-2013,  zysk netto wzrósł z 5,9 mln zł na koniec 2009 r. do ok. 27 mln zł* na koniec 2011 r., a liczba klientów odpowiednio z 0,5 mln do ponad miliona. W lutym br. Bank wspólnie z właścicielami podjął decyzję o aktualizacji swojej wizji i przyjęciu nowej Strategii rozwoju Banku Pocztowego w latach 2012-2015 w ramach Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A.

Zgodnie ze strategią Bank Pocztowy chce być w 2015 r. masowym bankiem detalicznym dla klientów indywidualnych z uzupełnioną ofertą dla mikro i małych przedsiębiorstw, oferującym proste i zrozumiałe produkty bankowe. Podstawą dystrybucji są tradycyjne kanały uzupełnione o coraz istotniejsze: WWW, call center i aplikacje mobilne.

Istotną zmianą w nowej wizji działania Banku Pocztowego jest rozszerzenie  strategicznego partnerstwa z Pocztą Polską. Zostanie ono zrealizowane m.in. poprzez synergię w zarządzaniu sprzedażą i wydzielenie pionu usług finansowych w Grupie Poczty Polskiej oraz rozwój systemu IT i nowych technologii. Efektem tych projektów będzie strategiczna zmiana zarządzania obszarem usług finansowych w Grupie Poczty Polskiej.

– Ostatnie dwa lata dynamicznego rozwoju Banku pokazały, iż model oparty na współpracy z Pocztą przynosi bardzo dobre efekty. Liczba Klientów Banku wzrosła o 0,5 mln od końca 2009 roku – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego. Jak pokazują przykłady innych europejskich operatorów pocztowych model synergii banku i poczty może odnieść duży sukces. Warto przytoczyć tu chociażby włoski BancoPosta, który jest liderem pod względem zarówno depozytów, jak i liczby klientów. Nasze dotychczasowe sukcesy zachęcają do  pełnego wykorzystania współpracy i dalszej profesjonalizacji sieci budowanej w ramach sieci Poczty Polskiej. Na koniec 2015 r. chcemy, aby na tę sieć składało się aż 1000 punktów: 360 Mikrooddziałów i 640 Pocztowych Stanowisk Finansowych (PSF), obsługiwanych przez osoby specjalnie dedykowane do sprzedaży produktów finansowych – dodaje Prezes Bogus.

Dzięki nowej Strategii Bank Pocztowy ma zrealizować  kolejne, bardzo ambitne cele, jak obsługa 3 mln Klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw w 2015 r. (1,06 mln na koniec 2011 r.).

Dalszy rozwój będzie wymagał podwyższenia kapitałów Banku. Giełdowa oferta publiczna pozostaje bazowym scenariuszem pozyskania środków, ale Bank rozważa też inne możliwości dokapitalizowania w przypadku, gdy sytuacja rynkowa nie będzie sprzyjać upublicznieniu spółki z sukcesem.

Dynamiczny wzrost w 2011 r.

Osiągnięte w 2011 r. dynamiki wzrostu Banku Pocztowego przekraczały niejednokrotnie poziom obserwowany w analogicznym okresie na rynku.

Pod koniec roku liczba Klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw przekroczyła 1 milion, co oznacza ok. 33% wzrost w porównaniu do roku poprzedzającego. Jednocześnie  Bank zakończył rok 2011 prowadząc 515 tys. rachunków osobistych. Ich liczba wzrosła aż o 55%, podczas gdy tempo wzrostu na rynku wynosiło 5%**.

Bank Pocztowy zanotował również istotne wzrosty sald – kredytów brutto ogółem do 3,8 mld zł (ok. 47% wzrost przy 15% obserwowanym na rynku) oraz depozytów ogółem do 4,7 mld zł (ok. 25% wzrost przy 13% obserwowanym na rynku). Warto podkreślić, że w omawianym okresie zarówno kredyty, jak i depozyty detaliczne Banku Pocztowego wzrosły o ponad 60% (stan na koniec 2011 to odpowiednio 2,6 mld zł i 3,2 mld zł).

Dynamiki wzrostu w zakresie liczby klientów, kredytów i depozytów znalazły odzwierciedlenie w wynikach finansowych Banku Pocztowego. Zgodnie ze wstępnymi wynikami finansowymi (przed audytem) 2011 rok można uznać za bardzo dobry, gdyż przyniósł 25% wzrost skonsolidowanej sumy bilansowej Banku – do 5,2 mld zł. Skonsolidowany zysk netto Banku Pocztowego wyniósł ok. 27 mln zł, wzrastając rok do roku o ponad 80%. Wypracowany w 2011 r. skonsolidowany wynik na działalności bankowej (WNDB) wyniósł ok. 258 mln zł. Stopa zwrotu z kapitału ROE wynosiła ok. 9% – czyli o ok. 4 pp. więcej, niż przed rokiem.
* wstępne wyniki finansowe przed audytem
**źródło: PRnews.pl, dane r/r po III kw. 2011

Źródło: Bank Pocztowy SA

Dodaj komentarz