Środki z programu 500+ a weryfikacja zdolności kredytowej Rodzica w instytucjach bankowych – problemy praktyczne

W kwietniu bieżącego roku ruszył flagowy projekt obecnego rządu. Wsparcie dla rodzin w postaci programu 500+, rozbudziło również nadzieje kredytobiorców – środki z programu stanowią realny dochód rodziny, zatem mogłyby zwiększyć zdolność kredytową rodzica decydującego się na podjęcie kredytu w jednej z instytucji bankowych. Czy jednak banki mogą wziąć pod uwagę środki z programu 500+? I czy środki te mogą zostać wykorzystane przy zaciąganiu kredytu hipotecznego?

Zakup mieszkania jest wydatkiem poprawiającym warunki życiowe dziecka

Docelowo program Rodzina 500+ ma zostać wydany na dziecko. Każdy rodzic, w zależności od potrzeb może dodatkowe środki przeznaczyć na edukację, wyżywienie, rozrywkę, zakup sprzętu komputerowego, remont pokoju, zakup nowych mebli oraz wszelkie inne kwestie związane z utrzymaniem dziecka. Bez wątpienia, jednym z czynników poprawiających jakość życia dziecka byłaby zamiana mieszkania na większe, bądź kupno domu, który nie tylko stanowiłby bezpieczną przystań dla całej rodziny, zapewniając niezbędną przestrzeń do wychowania potomstwa, ale również mógłby stanowić pewne zabezpieczenie na przyszłość. Uwzględnienie środków z programu 500+, dla rodziny z trójką dzieci, która osiągałaby miesięczny dochód na poziomie 3 500 zł pozwoliłoby na zwiększenie kwoty przyznanego kredytu hipotecznego niemal dwukrotnie! Kwota ta ma niebagatelne znaczenie, gdyż pozwoliłaby rodzinom na zakup większego mieszkania.

Czy zatem banki będą brały pod uwagę środki ze świadczenia 500+ przy obliczaniu zdolności kredytowej rodzica?

Każdy bank prowadzi własną politykę obliczania zdolności kredytowej, nie jest to jednak wybór w pełni dowolny. Każda instytucja bankowa zobowiązana jest do uwzględniania rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, która określa, jaki typ dochodu powinien być brany pod uwagę przy obliczaniu zdolności kredytowej. Dodatkowo, banki zobowiązane są do dbałości o właściwy poziom ryzyka kredytowego podczas procedury udzielania kredytu. Jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny, źródła dochodu uwzględniane przez bank przy obliczaniu zdolności kredytowej muszą być zgodne z wytycznymi i zasadami zawartymi w tzw. Rekomendacji S, która stanowi jedną z najważniejszych rekomendacji KNF w zakresie udzielania kredytów. Według niej, dochody, które będą uwzględniane powinny mieć charakter stały przez cały okres kredytowania. Ta zasada sprawia, iż w przypadku programu 500+ pojawiają się pewne praktyczne problemy.

Wliczanie środków z 500+ do zdolności kredytowej może być problematyczne

W przypadku kredytów hipotecznych, większość banków wypowiedziała się negatywnie na temat uwzględniania środków z programu Rodzina 500+ do dochodu podczas obliczania zdolności kredytowej rodzica. Przyczyn takiej sytuacji jest kilka.

Po pierwsze, kredyty hipoteczne są z reguły udzielane na bardzo długi okres kredytowania, wynoszący około 20-30 lat. Z tego powodu przy obliczaniu zdolności kredytowej banki powinny kierować się dochodami, które rodzina będzie z dużym prawdopodobieństwem osiągać przez cały okres tych 20-30 lat. W przypadku środków osiąganych dzięki świadczeniom z programu rządowego, istnieje możliwość ich otrzymywania do momentu osiągnięcia pełnoletności przez dziecko, a zatem będą one wypłacane maksymalnie przez 18 lat.

W wielu przypadkach czas ten będzie nawet krótszy, ponieważ rodziny, które obecnie otrzymały świadczenie nierzadko posiadają już kilkuletnie albo kilkunastoletnie dzieci. Co więcej, nie ulega wątpliwości, iż program Rodzina 500+ jest sporym obciążeniem dla budżetu państwa. W obliczu problemów z finansowaniem, trudno zagwarantować, jaki będzie rzeczywisty czas obowiązywania programu. Banki biorąc pod uwagę zdolność kredytową rodzica przy obliczaniu zdolności kredytowej do tak poważnego zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny, muszą przewidywać wszelkie ewentualności, również kwestię zmiany przepisów i wycofanie się z programu przez kolejny rząd.

To wszystko sprawia, że świadczenie 500+ nie spełnia kryteriów dochodu, który mógłby zostać uwzględniony przy udzielaniu kredytów hipotecznych, ze względu na zbyt duże ryzyko. Warto jednak nadmienić, że nie wszystkie instytucje bankowe kategorycznie sprzeciwiają się takiej możliwości. Część z nich podkreśla, że wciąż badane są różne rozwiązania przez analityków finansowych, zatem być może niektóre banki zdecydują się na wypracowanie jakiegoś kompromisu w tej sprawie. Jednakowoż, należy podkreślić, że najwięksi gracze na bankowym rynku raczej nie przewidują takiej możliwości.

500+ może być wliczane do raty kredytu gotówkowego

Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku kredytów gotówkowych, które są zobowiązaniami zaciąganymi na znacznie krótszy okres kredytowania. W takim wypadku, środki ze świadczenia 500+ stanowią dodatkowy dochód, który z łatwością może zwiększyć zdolność kredytową rodzica. Środki pochodzące z programu Rodzina 500+ realnie zwiększają dochód rodziny. W przypadku krótkoterminowych zobowiązań stanowią nawet bardziej stabilne źródło dochodu niż korzyści osiągane z tytułu zatrudnienia. Osoba zatrudniona bowiem może utracić pracę z tytułu nieprzewidzianych okoliczności, natomiast środki wypłacane z budżetu państwa stanowią pewny dochód, który nie zostanie wycofany z dnia na dzień. To wszystko sprawia, że większość banków nie widzi przeszkód, aby uwzględnić środki z rządowego programu w przypadku innych kredytów niż hipoteczne. Co prawda, kilku ekspertów wyraziło swoje zaniepokojenie kwestią przeznaczenia środków z kredytu. Zgodnie z założeniami programu Rodzina 500+ świadczenie powinno zostać wydane w związku z potrzebami związanymi z wychowaniem dziecka, istnieje zatem wątpliwość, czy powinno zostać użyte do spłaty raty kredytu. Jednak w wielu przypadkach, zaciągnięcie zobowiązania finansowego pozwala na sfinansowanie większych przedsięwzięć związanych z potrzebami dziecka, np. remont pokoju czy zakup drogiego sprzętu elektronicznego.

Należy także podkreślić, że w przypadku obliczania zdolności kredytowej oprócz dochodów, rodzaju zatrudnienia lub typu działalności gospodarczej i zobowiązań finansowych uwzględniane są również takie czynniki, jak np. ilość posiadanych dzieci. Wówczas, środki z programu Rodzina 500+ znacznie pomogłyby w uzyskaniu kredytu gotówkowego, zwłaszcza jeżeli chodzi o rodziny wielodzietne. Ponadto, warto wspomnieć również o różnorakich firmach pożyczkowych, które z reguły prowadzą bardzo liberalną politykę dotyczącą udzielania kredytów, zatem wliczają również środki otrzymywane drogą rządowego wsparcia.

Podsumowując?

Program Rodzina 500+ nie może zostać uwzględniony przy obliczaniu zdolności kredytowej w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego, mimo, że zmiana mieszkania mogłaby znacząco poprawić standard życia rodziny, a tym samym dziecka. Na taką decyzję banków ma wpływ przede wszystkim czas trwania programu, który z założenia może wynieść maksymalnie 18 lat, co w przypadku kredytów zaciąganych na 20-30 lat nie pokrywa się z okresem kredytowania. Co więcej, kontynuacja rządowego wsparcia nie jest przesądzona w następnych latach, zatem uwzględnienie tych środków byłoby co najmniej ryzykowne. Jednakowoż, w przypadku zaciągania kredytów gotówkowych, większość instytucji bankowych uwzględnia środki pochodzące z rządowego programu wsparcia rodzin.

Dodaj komentarz