Wiele gospodarstw domowych szuka teraz oszczędności. Wyjaśniamy, jak można oszczędzić na ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC i AC).

Wyniki krajowej gospodarki dotyczące m.in. stopy bezrobocia oraz spadku PKB prawdopodobnie będą w 2020 r. nieco lepsze od najbardziej pesymistycznych prognoz. Mimo tego, wiele gospodarstw domowych szuka oszczędności w swoim budżecie. Można się spodziewać, że taka sytuacja negatywnie wpłynie na sprzedaż nieobowiązkowych ubezpieczeń. Warto wiedzieć, że sposobem na oszczędności może być nie tylko rezygnacja z dobrowolnej polisy po upływie okresu ochrony albo ograniczenie jej składki na kolejny rok. Istnieje również możliwość zaoszczędzenia na popularnych ubezpieczeniach komunikacyjnych, które zostały już wcześniej zakupione i opłacone. Wyjaśniamy, jak można legalnie otrzymać zwrot składki z obowiązkowego OC lub autocasco.

Kierowca może zrezygnować z odnowionego OC

W pierwszej kolejności, warto zająć się obowiązkowym ubezpieczeniem OC dla kierowców, czyli polisą komunikacyjną, która jest bardziej popularna niż autocasco. Przepisy mocno ograniczają możliwość rezygnacji z takiego ubezpieczenia. Chodzi po prostu o to, żeby ofiara wypadku nie miała problemów z otrzymaniem świadczenia od ubezpieczyciela sprawcy. Dodatkowo rodzimi kierowcy są dotkliwie karani finansowo za każdą przerwę w obowiązkowej ochronie (trwającą nawet 1 dzień).

Mimo wspomnianych restrykcji, obowiązujące przepisy stwarzają możliwość rezygnacji z wcześniej kupionego (np. droższego) OC i otrzymania zwrotu składki. Chodzi o przypadek tak zwanego podwójnego ubezpieczenia. Kierowca może zrezygnować ze starszej polisy OC, która odnowiła się automatycznie jeśli później kupił inne ubezpieczenie (zobacz art. 28a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). W opisywanej sytuacji, ubezpieczyciel ma prawo zatrzymać cześć składki – proporcjonalnie do okresu faktycznie świadczonej ochrony. Jego klient musi natomiast pamiętać, żeby druga (nowsza) polisa OC była aktywna już w dniu z rezygnacji z pierwszego ubezpieczenia.

Kierowca zamierzający skorzystać z klauzuli podwójnego ubezpieczenia OC, powinien dostarczyć ubezpieczycielowi odpowiedni formularz wypowiedzenia umowy. Zakłady ubezpieczeń dość często publikują wzory potrzebnych dokumentów na swoich stronach internetowych. W takich formularzach z Internetu zwykle trzeba zaznaczyć jedną z przyczyn wypowiedzenia. Co ważne, rodzime zakłady ubezpieczeń coraz częściej umożliwiają wypowiedzenie umowy OC poprzez Internet (np. przez e-mail za skanem podpisanego dokumentu lub po utworzeniu odpowiedniego konta klienta na stronie www).

Zwolennikom tradycyjnych rozwiązań pozostaje wysyłka wypełnionego dokumentu pocztą (za potwierdzeniem) albo wizyta w placówce ubezpieczyciela lub agenta. Warto pamiętać, że ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (zobacz art. 30) zobowiązuje agentów do przyjmowania dokumentów związanych z polisami współpracującego ubezpieczyciela. Wspomniana już wcześniej ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych zobowiązuje natomiast zakład ubezpieczeń do wypłacenia zwrotu składki z OC w ciągu 14 dni od daty wypowiedzenia umowy.

Zasady rezygnacji z autocasco będą nieco inne …

Nieobowiązkowe polisy autocasco i assistance są w znacznie mniejszym stopniu uregulowane przez przepisy niż OC. Właśnie dlatego ubezpieczyciel ma większe możliwości kształtowania zasad dotyczących odstąpienia od umowy albo jej wypowiedzenia. Przykład stanowi termin zwrotu składki z autocasco lub assistance, który nie został określony przez kodeks cywilny. Dokładne informacje na temat takiego terminu można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Kodeks cywilny dokładnie określa natomiast standardowe warunki rezygnacji z nieobowiązkowych ubezpieczeń. Jeżeli jedna z takich polis (np. autocasco albo assistance) została wykupiona na okres dłuższy niż 6 miesięcy, to klient będący konsumentem bez podania przyczyny może odstąpić od umowy w ciągu pierwszych 30 dni po zakupie. Przypomnijmy, że konsumentem jest osoba kupująca ubezpieczenie w celach bezpośrednio niezwiązanych ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. Opisywane uprawnienie wynikające z artykułu 812 paragraf 4 kodeksu cywilnego dotyczy umów autocasco, ponieważ zwykle mają one termin wygaśnięcia ochrony wynoszący 12 miesięcy. W przypadku assistance, sytuacja może być bardziej zróżnicowana.

Warto też podkreślić, że osoby zawierające umowę ubezpieczenia komunikacyjnego przez Internet albo telefon, mogą odstąpić od tej umowy w czasie pierwszych 30 dni. Takie uprawnienie wynikające z ustawy o prawach konsumenta nie zależy od przewidzianego w umowie czasu trwania ochrony. Można je zatem wykorzystać do rezygnacji z krótkoterminowej polisy assistance kupionej przez Internet lub telefon.

Osoby zamierzające zrezygnować z nieobowiązkowej polisy na podstawie kodeksu cywilnego lub ustawy o prawach konsumenta, powinny też pamiętać, że do „zmieszczenia się” w trzydziestodniowym terminie wystarczy wysłanie dokumentów przed upływem 30 dni od daty zakupu ubezpieczenia. Trzeba jednak pamiętać o potwierdzeniu nadania listu i je zachować. O potwierdzenie warto zadbać również wtedy, gdy wysyłamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Internet.

Dodaj komentarz