Dla większości podatników 30 kwietnia jest kluczową datą, gdyż do wtedy są zobowiązani złożyć roczne rozliczenie podatkowe (deklaracje) w Urzędzie Skarbowym, jak i zapłacić należny podatek, jeśli oczywiście zajdzie taka potrzeba. Na tym wydawać by się mogło, że obowiązek podatnika ulega zakończeniu jako sfinalizowanie minionego roku podatkowego. Nie zawsze jednak – dlaczego? Może zdarzyć się niestety tak, że podatnik w złożonym oświadczeniu podał dane nieprawidłowe, niepełne. Wówczas zobowiązany jest do dokonania natychmiastowej korekty uprzednio złożonego zeznania podatkowego.

Błędne zeznanie podatkowe to?..

Praktyka skarbowa pokazuje, że błędne zeznanie o dochodach złożone przez podatników może przyjmować różne postacie. Tak więc najczęściej występujące błędy w takich oświadczeniach należy podzielić na trzy grupy:

  • błędy incydentalne, pisarskie;
  • błędy poważne (kwotowe), tj. dotyczące istoty wykazywanych dochodów;
  • błędy niezależne od składającego oświadczenie.

Powyższa klasyfikacja rzeczywiście doskonale odzwierciedla charakter błędów, powodujących konieczność przeprowadzenia korekty oświadczenia o dochodach za dany rok podatkowy. Pierwsza grupa, tzw. błędy incydentalne, najczęściej to błędy pisarskie. Nie wynikają ze złej woli podatnika, ale są swoistym skutkiem niestarannego wypełnienia formularza oświadczenia o dochodach. Mogą to być więc dla przykładu takie sytuacje, gdy podatnik, uzupełniając swoje oświadczenie o dochodach, wpisze zły rok, tj. uzupełni prawidłowo całe oświadczenie, poda właściwe wartości swoich dochodów (np. za rozliczany 2015 rok podatkowy), ale w nagłówku oświadczenia napisze, że składa je za rok 2014. Tak złożone oświadczenie jest niepoprawne, co więcej ma nawet podwójnie negatywne konsekwencje. Podatnik nie tylko nie złoży odpowiedniego zeznania za 2015 rok, ale i zrobi ingerencje w już zakończony rok 2014. Podobny charakter mają błędy, gdy w którymś miejscu na formularzu PIT – oświadczenia o dochodach podatnik nie podpisze się, czy poda swoje niepełne dane, czy też nie prześlę załącznika do oświadczenia, który w nim uwzględnia.

Drugi typ błędów odnajdywanych w oświadczeniach o dochodach, tj. już błędy poważne, najczęściej kwotowe, stricte dotyczące wartości, pozycji uzyskiwanego przez podatnika dochodu w roku podatkowym, za który składa zeznanie. Są to w większości przypadków sytuacje, w których podatnik nie podaje wszystkich pozycji swojego dochodu. Często jest to działaniem świadomym, czasami nie. Problem ten pojawia się również w grupie młodych podatników, np. studentów, którzy w sezonie letnim podejmują prace dodatkowe, zarobkowe. Często z uwagi na krótki okres czasu pracy, stosunkowo niewielką zarobioną kwotę, młodzi ludzie tego dochodu nie podają w zeznaniu. Problem tego typu błędów jest też spotykany w przypadku pracowników zarobkowych, podejmujących aktywność zawodową za granicą. Często osoby takie po powrocie z wyjazdu zarobkowego, licząc, że są zobowiązani, jedynie rozliczyć się z zagranicznym organem skarbowym, zapominają o dopełnieniu tego obowiązku również wobec polskiego fiskusa.

Trzecia kategoria błędów w oświadczeniach o dochodach za dany rok podatkowy powstaje niejako niezależnie od podatników. Co to znaczy? Przede wszystkim są to sytuacje, gdy Pracodawca doprowadził do powstania rozbieżności. Mogą to być takie sytuacje, gdy np. Pracodawca wystawił swojemu Pracownikowi PIT 11 ze wskazaniem, jaki uzyskał u niego dochód, za dany rok podatkowy. Według tego dokumentu Pracownik rozliczył się, składając zeznanie w Urzędzie Skarbowym. Pracodawca jednak po pewnym czasie, zauważa że przygotował dokument PIT 11 dla swojego Pracownika błędnie, wówczas przekazuje korektę do Urzędu Skarbowego, jak i Pracownika, który naturalnie jest zobowiązany do dokonania korekty i swojego oświadczenia o dochodach. Podobna sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy Pracodawca opóźnia się z przygotowaniem dokumentu PIT 11 dla Pracownika, a temu zależy na stosunkowo wczesnym złożeniu oświadczenia o uzyskanych dochodach za dany rok podatkowy. Pracownik decyduje się samodzielnie podać kwotę zarobioną u Pracodawcy w oświadczeniu. Pracodawca zaś po pewnym czasie dosyła PIT 11 Pracownikowi, ale z inną kwotą dochodu, niż ta, którą Pracownik samodzielnie uprzednio wyliczył, zadeklarował. Zaistniała sytuacja również rodzi rozbieżności i skutkuje tym, że Pracownik musi je wyjaśnić, korygując oświadczenie, uprzednio złożone w tej sprawie.

W jakim trybie składa się korektę złożonego uprzednio zeznania o dochodach za dany rok podatkowy?

Mówiąc o trybach, należy wskazać, że jest to możliwe i tak też się odbywa na dwa sposoby. Pierwszy (tryb urzędowy) to sytuacja, gdy organ skarbowy samodzielnie zauważy nieścisłości w złożonym oświadczeniu danego podatnika, jak i listownie wezwie go w oznaczonym terminie (zwykle 14 dni) do złożenia wyjaśnień w sprawie, ewentualnej korekty uprzednio złożonego oświadczenia. Taka korespondencja jest kierowana do podatników listem poleconym, z miejscowego Urzędu Skarbowego. Druga sytuacja to taki stan faktyczny, gdy organ nie wzywa podatnika, ale ten sam uzna, że to co uprzednio zeznał, poświadczył ma uchybienia. Kluczowe jest jednak to, że w pewnym momentach, składanie korekty zeznania podatkowego nie jest dopuszczalne. Między innymi wtedy, gdy jest prowadzone wobec danego podatnika postępowanie kontrolne, czy już nawet postępowanie podatkowe (sądowe).

Jak ma wyglądać korekta zeznania?

Najczęściej korekta zeznania podatkowego, ma składać się z dwóch elementów:

  • złożenie nowego formularza już prawidłowo uzupełnionego oświadczenia o dochodach podatkowych za dany rok podatkowy;
  • wraz z załącznikiem w postaci wyjaśnień w sprawie, dlaczego uprzednio złożone zeznanie było niewłaściwe, jakie zawierało uchybienia, czym spowodowane.

Pismo z wyjaśnieniami ma być zaadresowane do Naczelnika miejscowego Urzędu Skarbowego, w którym podatnik się rozlicza. Przykład takich wyjaśnień:

  • ?Uprzejmie informuje, że złożone przeze mnie oświadczenie o dochodach za rok podatkowy 2015, które złożyłam/łem w dniu 23.03.2016 r. było błędne. W ww. zeznaniu podałam/em w nagłówku dokumentu (I strona oświadczenia PIT – 37), iż składam je za rok 2014. Był to błąd jedynie pisarski, incydentalny. Podane dane są właściwe, dotyczyły mojej działalności w roku podatkowym 2015. Z uwagi na to, uprzejmie proszę o anulację złożonego przeze mnie oświadczenia z dnia 23.03.2016 r. Proszę o przyjęcie mojego oświadczenia w tej sprawie z dniem dzisiejszym, tj. 26.08.2016 r. Informuje, że jest to moje jedyne, wiążące, właściwe zeznanie o uzyskiwanych dochodach w roku podatkowym 2015?;
  • ?Pragnę wyjaśnić, że złożone przeze mnie oświadczenie o dochodach uzyskanych za rok podatkowy 2015 w dniu 23.04.2016 4. było prawidłowe, jest wiążące. Jednakże nie przesłałam/em wraz z nim do Urzędu Skarbowego załącznika, na który powołuje się w pkt??.. złożonego oświadczenia. Uprzejmie za to przepraszam, dosyłając obecnie ten załącznik. Stanowi on integralną część złożonego przeze mnie oświadczenia o dochodach z 23.04.2016 r. (?)?

Zarówno już poprawny dokument oświadczenia o dochodach podatkowych, jak i pismo wyjaśniające, czy dosyłany załącznik, podatnik, dokonujący korekty, może dostarczyć osobiście do Urzędu Skarbowego, ale może je również przesłać listownie na adres korespondencyjny Urzędu, jednakże listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru dla oczywiście celów dowodowych, że zostało złożone. Podobnie jak samo oświadczenie o dochodach, również i korektę podatnik może dostarczyć (złożyć) za pośrednictwem pełnomocnika, po udzieleniu mu stosownego umocowania na piśmie.

Jak zatem widać, konieczność złożenia korekty zeznania podatkowego może pojawić się w życiu każdego podatnika, na skutek różnych okoliczności. Warto jednak pamiętać, by jak najszybciej dokonać korekty zeznania, bowiem na etapie już kontroli skarbowej nie będzie to dopuszczalne.

Dodaj komentarz