Gdzie lepiej ulokować posiadane wolne środki? Na lokacie czy wybrać fundusz inwestycyjny?

Gdzie lepiej ulokować posiadane wolne środki? Na lokacie czy wybrać fundusz inwestycyjny?

Współczesny rynek finansowy charakteryzuje się nie tylko różnorodnością podmiotów na nim funkcjonujących ale także bogatym wachlarzem produktów. Celem każdej instytucji jest nakłonić potencjalnego klienta do powierzenia właśnie jej swoich środków. W dobie pokryzysowej coraz mniej przychylnie patrzymy na lokaty bankowe, gdyż oferowane oprocentowanie nie pozwala na realizację wymarzonego zysku. Ciekawą alternatywę stanowią fundusze inwestycyjne. Jednak trzeba pamiętać, iż taka inwestycja wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Zatem, co lepiej wybrać?

Czym jest lokata bankowa?

Lokata jest to umowa między posiadaczem wolnych środków a bankiem, w której zostają sprecyzowane warunki dotyczące czasu trwania depozytu, jego oprocentowania oraz sposobu kapitalizacji. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje:

  • lokatę terminową – klient zobowiązuje się, iż nie wypłaci zdeponowanych środków przed upływem określonego terminu. Wówczas bank wypłaca na koniec okresu całą kwotę wraz z należnymi odsetkami. W przypadku przedterminowego zamknięcia lokaty, klient straci część lub całość naliczonych odsetek;
  • lokatę dynamiczną (in. progresywną)? w tym przypadku klient może wpłacać i wypłacać dowolne kwoty z posiadanego depozytu bez utraty dotychczas naliczonych odsetek;
  • lokatę rentierską – jest to lokata długoterminowa. W tym przypadku odsetki są wypłacane bezpośrednio jej posiadaczowi, a nie naliczane do zdeponowanej kwoty. Stąd nazwa tego produktu, ponieważ regularne przelewy odsetek przypominają otrzymywanie renty.

Jednak należy pamiętać, iż rynek lokat jest dużo bardziej rozbudowany. Wszystko po to, by nakłonić klienta do zdeponowania zgromadzonych wolnych środków.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne to podmioty zajmujące się lokowaniem środków pieniężnych uczestników danego funduszu. Zgodnie z prawem pozyskane środki mogą być ulokowane w papiery wartościowe, inne instrumenty rynku pieniężnego oraz w prawa majątkowe. Każdy uczestnik za złożenie środków otrzymuje certyfikat inwestycyjny lub tzw. jednostkę uczestnictwa. Ich wartość jest zmienna w czasie i zależy od ceny instrumentów, w które inwestuje dany podmiot. Ze względu na posiadany portfel wyróżniamy:

  • fundusze akcyjne – inwestują m. in. w akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe. Są bardzo wrażliwe na wahania koniunktury – w okresie hossy przynoszą wysokie zyski, natomiast czas bessy oznacza głębokie straty;
  • fundusze papierów dłużnych – inwestują w m. in. w obligacje Skarbu Państwa, gmin, miast i firm. Ich zyski są mniej zmienne w czasie niż w przypadku funduszy akcyjnych. Najmniejsze ryzyko będą generować te fundusze, które głownie inwestują w skarbowe instrumenty dłużne;
  • fundusze rynku pieniężnego – inwestują w m. in. krótkoterminowe instrumenty finansowe emitowane przez gminy, korporacje, Skarb Państwa oraz NBP. Charakteryzują się niskim ryzykiem, ale równocześnie pozwalają na stałe pomnażanie zainwestowanych środków;
  • fundusze mieszane – inwestują w różnych proporcjach w instrumenty bezpieczne oraz te mogące przynieść znaczne zyski. Dzielą się na fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu, z ochroną kapitału i aktywnej alokacji. Ich ryzyko związane jest z jakością posiadanego portfela.

Co obecnie proponują nam banki?

Na potrzeby poniższej analizy należy przyjąć pewne założenia. Przykładowo, klient posiada wolne środki w wysokości 10 000 zł i chce je zainwestować na okres 3 miesięcy. Która lokata bankowa jest najkorzystniejsza?

Niestety, w tym przypadku można liczyć co najwyżej na 4% zwrot z inwestycji, ale jedynie pod pewnymi warunkami. Taki zysk oferuje Idea Bank (lokata Happy) oraz mBank (link). W przypadku pierwszej instytucji wystarczy być nowym klientem, a założenie lokaty nie wymaga równocześnie założenia konta w tym banku. Natomiast w mBank-u należy dodatkowo założyć osobny rachunek. Po upływie kwartału (w przypadku gdy środki nie zostaną wycofane wcześniej) kapitał podstawowy 10 000 zł zostanie powiększony o kwotę 80,61 zł z tytułu należnych odsetek.

Niewiele niższe oprocentowanie oferuje Bank SMART (3,5%). Jednakże ten produkt (tzw. SMART lokata -na powitanie?) jest dostępny wyłącznie dla nowych klientów banku. Przy przyjętych założeniach zysk wyniesie 70,54 zł.

Podium zamyka oferta Banku BZ WBK z 3,35% oprocentowaniem. Lokata powitalna 1|2|3 jest skierowana do nowych klientów, którzy równocześnie założą osobne konto w tej instytucji. Po 3 miesiącach zainwestowane środki powiększą się o 67,52 zł.

Niestety, dla stałych klientów warunki lokat są znacznie gorsze. Najlepszą ofertę dla swoich obecnych klientów ma Polski Banki Spółdzielczy w Ciechanowie. Przy przyjętych założeniach e-lokata oranżowa z oprocentowaniem 2,52% zapewni zwrot w postaci 50,78 zł. Niewiele gorzej wypada Idea Bank z oprocentowaniem 2,5%. Zysk po 3 miesiącach wyniesie 50,39 zł.

Na trzecim miejscu uplasowały się trzy banki z oprocentowaniem 2,3%: BIZ Bank (Lokata BIZ Spinająca), Bank SMART (SMART Lokata) oraz PLUS Bank (lokata internetowa). W tym przypadku należy się spodziewać zysku w wysokości 46,35 zł.

Najgorzej w zestawieniu wypada PKO Bank Polski ze swoją lokatą terminową. Oprocentowanie wynosi zaledwie 0,1% i skierowana jest do osób już posiadających konto w banku. Ponadto, lokatę można założyć wyłącznie w oddziale banku.

To może powierzyć kapitał funduszowi inwestycyjnemu?

W tym przypadku należy zaznaczyć, iż zyski z tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym są zmienne w czasie i niepewne. Dlatego trzeba pamiętać, iż w danym miesiącu inwestycja odnotuje zysk, ale w następnym istnieje możliwość straty. Ponadto, wypracowane dochody zależą także od typu funduszu, innymi słowy – w co inwestuje.

Przykładowo, w listopadzie 2015 r. najlepiej wyszły fundusze akcyjne, które inwestowały na wschodzie. Wiąże się to z wydarzeniami politycznymi w Turcji i Rosji. Również wysoką stopę zwrotu zanotowały te podmioty, które obstawiały spadki na polskiej giełdzie papierów wartościowych. W czołówce znalazły się QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) – +7,56%, QUERCUS short (Parasolowy SFIO) – +6,47%, Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) – +6,22%. W porównaniu z wrześniem 2015 r. QUERCUS short (Parasolowy SFIO) spadł na II miejsce. Jednakże wszystkie z czołowych funduszy w ostatnich trzech miesiącach zanotowały wyniki -na plusie?.

W przypadku funduszy papierów dłużnych stopa zwrotu w analizowanym również była dodatnia, aczkolwiek prawie o połowę mniejsza niż w przypadku funduszy akcyjnych. Na pierwszym miejscu uplasował się PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) z wynikiem 3,15%. Wynik ten ma związek z umocnieniem się złotego w stosunku do dolara.

Wśród funduszy stabilnego wzrostu tylko jeden w listopadzie 2015 r. przekroczył poziom 1%. Na pierwszym miejscu uplasował się Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millenium SFIO) z wynikiem 1,21%. Kolejne trzy miejsca zajęły fundusze, których wynik wahał się między 0,19 a 0,26%.

Niewiele lepiej radzą sobie fundusze rynku pieniężnego, których stopa zwrotu dla pięciu najlepszych instytucji wahała się między 0,72% a 0,19%.

Natomiast wśród pozostałych funduszy pozycję lidera dzierży Superfund RED (Superfund SFIO) z wynikiem 11,61%. Kolejne pozycje należą do Eurogedden (Opera SFIO) – +8,24% oraz Superfund B (Superfund SFIO) – +7,05%.

Jakie wnioski należy wysnuć z przedstawionej analizy?

Choć oferta bankowa jawi się mniej atrakcyjnie pod względem proponowanej stopy zwrotu, to jest jednak inwestycją pewną. W przypadku funduszy inwestycyjnych należy się liczyć z potencjalnymi startami. Wybrana jednostka przez kilka miesięcy może odnotowywać zyski, a w wyniku nieoczekiwanych zdarzeń na rynku finansowym poniesie kolosalne starty właściwie z dnia na dzień. Dlatego też rozważając decyzję, komu powierzyć zaoszczędzone środki – bankowi czy funduszowi inwestycyjnemu – należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące indywidualnej tolerancji ryzyka. Niestety, nie ma inwestycji wolnych od ryzyka i przynoszących równocześnie wysokie zyski.

A czy istnieje jakieś pośrednie rozwiązanie?

Tak. Dla osób lubiących podwyższone ryzyko, ale ceniących równocześnie bezpieczeństwo dobrym rozwiązaniem będą lokaty inwestycyjne. Jest to produkt bankowy, który umożliwia właścicielowi inwestowanie na rynku finansowym. Oprocentowanie lokaty zmienia się w czasie i zależy od instrumentów bazowych, na których jest oparta. Jednak w odróżnieniu od funduszu inwestycyjnego, klient ma zagwarantowany 100% zwrot zainwestowanego kapitału po upływie czasu trwania lokaty.

Inną korzystną propozycją jest połączenie lokaty bankowej z funduszem inwestycyjnym. Produkt ten umożliwia podział zdeponowanej kwoty między depozyt a wybrany subfundusz banku. Dzięki temu część zawsze jakaś część środków będzie przynosić stały zysk.

Podsumowując, ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, którą instytucję lepiej wybrać. Lokata bankowa sprawdzi się dla osób lubiących niskie ryzyko i pewny zysk. Tutaj należy wybierać oferty skierowane do nowych klientów, gdyż są one najkorzystniejsze (nawet 4% na lokacie kwartalnej). W przypadku funduszy inwestycyjnych, ważnym kryterium wyboru jest nie tylko indywidualna tolerancja ryzyka, ale także portfel danej instytucji. Jak pokazują ostatnie miesiące najlepiej zarabiają fundusze akcyjne. Być może salomonowym rozwiązaniem okażą się produkty takie jak lokata inwestycyjna oraz hybryda w postaci lokaty bankowej połączonej z funduszem inwestycyjnym.

Dodaj komentarz