W przypadku zaciągnięcia kredytu bądź zakupu przedmiotu na raty, niejednokrotnie zdarza się, że klienci działają pod wpływem chwili i z braku dostatecznej wiedzy, bądź poprzez pochopne podjęcie decyzji, przyjmują na swoje barki poważne zobowiązanie finansowe. Często zdarza się, iż dopiero po podpisaniu umowy, już w domu klient orientuje się, że warunki udzielonego kredytu nie są tak korzystne, jak zostało to przedstawione przez sprzedawcę. Do wcale nierzadkich sytuacji należy też po prostu zwykła refleksja po fakcie, która prowadzi do wniosków, iż kwota zaciągniętego zobowiązania finansowego jest jednak zbyt obciążająca dla budżetu kredytobiorcy.

Zaciągnięcie kredytu ratalnego jest poważną decyzją i w żadnym wypadku nie powinno być podejmowane w sposób pochopny. Co jednak z osobami, które zaciągnęły takie zobowiązanie i po przemyśleniu sprawy chcą się z niego wycofać? Ustawodawca przewiduje możliwość odstąpienia od umowy kredytowej, co stanowi spore udogodnienie na kredytobiorców, a także swoisty rodzaj zabezpieczenia przed nieuczciwymi kredytodawcami. Co więcej, procedura odstąpienia od umowy kredytu ratalnego jest bardzo prosta i nie niesie za sobą konieczności uiszczania dodatkowych opłat czy ponoszenia innych konsekwencji z tytułu rezygnacji.

Od jakiej umowy można odstąpić?

Podstawa prawna, służąca do zagwarantowania klientowi możliwości odstąpienia od umowy kredytu ratalnego jest zawarta w ustawie z dnia 12.05.2015 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 ze zm.). W myśl tej ustawy, za kredyt konsumencki uważa się umowę o kredyt opiewający na kwotę nie większą niż 255 550,00 zł (bądź równowartość tej kwoty w walucie innej niż obowiązująca w Polsce), który jest udzielony konsumentowi przez podmiot świadczący takie usługi w ramach swej działalności. Umowa o kredyt konsumencki, jak precyzje ustawodawca, to przede wszystkim: umowa pożyczki, umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, umowa o odroczeniu terminu spełnienia świadczenia pieniężnego (jeśli konsument musi ponieść jakiekolwiek koszty związane z odroczeniem), umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia (umowa o sprzedaż ratalną) oraz umowa o kredyt odnawialny. Od każdej z tych umów można odstąpić na zasadach określonych w ustawie. Warto jednak doprecyzować, iż kredytem konsumenckim w rozumieniu ustawy nie jest między innymi umowa leasingu, kredyt zabezpieczony hipoteką, kredyt pracowniczy na preferencyjnych warunkach, czy też zobowiązanie, które nie wymaga od kredytobiorcy uiszczania odsetek. Zatem, jeśli zaciągniemy zobowiązanie na przykład w formie tak zwanych -rat 0%?, nie możemy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy o kredycie konsumenckim.

Jak przebiega procedura odstąpienia od umowy kredytu ratalnego?

Przede wszystkim, każdy bank czy też instytucja udzielająca kredytu, musi kredytobiorcy przekazać swoje dane utrwalone na trwałym nośniku. Ponadto, warunki odstąpienia od umowy, muszą być każdorazowo zawarte w umowie kredytu, aby nie było co do nich żadnych wątpliwości. Kredytobiorca może odstąpić od umowy kredytowej w przeciągu 14 dni od momentu zaciągnięcia kredytu. Co istotne, osoba zaciągająca kredyt w banku nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy kredytowej. Istnieje także możliwość wydłużenia terminu rezygnacji z umowy kredytowej. Jeżeli dany bank taką opcję oferuje, wtedy musi to wyraźnie zaznaczyć w treści umowy kredytowej i sprecyzować dokładnie termin na rezygnację z zaciągniętego zobowiązania. Podpisując umowę kredytową, warto zatem skrupulatnie prześledzić sekcję zawierającą szczegółowe informacje dotyczące tej procedury.

Kredytodawca ma również obowiązek załączenia do umowy wzoru odstąpienia od jej zawarcia. W przypadku chęci rezygnacji, wystarczy dokument ten wypełnić i dostarczyć do placówki banku. Oświadczenie rezygnacji należy złożyć drogą pocztową bądź poprzez osobistą wizytę kredytobiorcy w placówce, w terminie nieprzekraczającym 14 dni (bądź dłuższym, określonym przez bank w umowie kredytowej).

Jakie koszty może nałożyć bank na osobę, która zdecyduje się na odstąpienie od umowy?

Ustawodawca zadbał o to, aby prawo w zakresie ponoszonych kosztów chroniło interesy konsumenta. Z tego względu bank nie może nałożyć na klienta żadnych prowizji, ani kar związanych z odstąpieniem od umowy kredytu ratalnego. Co więcej, jeśli po podpisaniu umowy kredytowej została pobrana prowizja, bank jest obowiązany zwrócić ją kredytobiorcy. Klient jest natomiast zobowiązany do uiszczenia odsetek naliczonych za okres, kiedy środki finansowe znajdowały się w jego posiadaniu. Natomiast jedynymi opłatami, jakimi bank może obciążyć konsumenta po odstąpieniu od umowy, są opłaty administracyjne bądź notarialne, jakie instytucja bankowa poniosła w związku z udzieleniem kredytu.

Obowiązkiem kredytobiorcy jest zwrócenie bankowi całości kwoty, jaka została pożyczona. Ustawodawca przewiduje na to termin 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu. Jednak warto pamiętać, że w tym wypadku obowiązuje zasada -im wcześniej, tym lepiej?. Ma to uzasadnienie w tym, iż kredytobiorca musi uiścić odsetki za każdy dzień, kiedy faktycznie korzystał ze środków udzielonych przez bank. Im krótszy będzie to okres, tym mniejsza kwota naliczonych odsetek do zapłaty po zdecydowaniu się na odstąpienie od umowy kredytowej.

A jak to wygląda w przypadku zakupu sprzętu na raty?
W przypadku dokonywania zakupu sprzętu na raty, również mamy do czynienia z zaciągnięciem zobowiązania. Jest to tzw. kredyt wiązany, a w myśl ustawy zaciągnięcie takiego zobowiązania jest zaliczane do form kredytu konsumenckiego i podlega tym samym uregulowaniom, również w zakresie odstąpienia od jej zawarcia. Zasadne jest jednak doprecyzowania, że przepisy te nie mają zastosowania do rat nieoprocentowanych, czy też rat 0%, gdyż takie zobowiązania w myśl ustawy nie są kredytem konsumenckim. Jeżeli jednak raty były oprocentowane, wtedy konsument ma standardowo 14 dni na odstąpienie od umowy. Warto jednak zaznaczyć, iż występuje tutaj dodatkowa strona – sprzedawca danego sprzętu. Zatem odstąpienie od umowy kredytu nie musi oznaczać wycofania zobowiązań względem sprzedawcy. Może on wtedy żądać uiszczenia płatności za dany sprzęt w gotówce. Warto również nadmienić, że sprzedawca nie może uzależnić uznania decyzji o odstąpieniu od umowy kredytu ratalnego zwrotem towaru, w myśl ustawy jest to niedopuszczalne.

Podsumowując

Klient ma prawo do odstąpienia od podpisanej umowy kredytowej bądź umowy sprzedaży ratalnej bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od udzielenia kredytu. Procedura odstąpienia od umowy nie jest skomplikowana, zabrania również bankowi nakładanie na kredytobiorcę dodatkowych kosztów, poza uiszczeniem odsetek za okres korzystania ze środków oraz opłatami administracyjnymi i notarialnymi.

Dodaj komentarz