W trakcie spłacania zobowiązania kredytowego mogą wystąpić trudności finansowe, spowodowane nagłymi, nieprzewidzianymi zdarzeniami, np. chorobą. W takiej sytuacji Kredytobiorca nie pozostaje skazany jedynie na siebie, a może skorzystać z specjalnych rozwiązań, jakie oferują w takiej sytuacji Banki – jakich?

Dla mających przejściowe trudności finansowe Kredytobiorców : wakacje kredytowe a może karencja w spłacie rat

Dwa wręcz sztandarowe rozwiązania, dedykowane dla Kredytobiorców, pragnących uzyskać chociażby krótką przerwę w spłacie rat kredytu (np. 2-3 miesiące), to zarówno wakacje kredytowe, jak i karencja w spłacie. Istotne jest jednak, że w większości przypadków z tego rozwiązania Kredytobiorcy skorzystają wtedy, gdy w zapisach ich umowy kredytowej pojawia się taka możliwość. Z uwagi na to, warto dokładnie zweryfikować zapisy umowy przed jej podpisaniem, gdy zaś nie znajdziemy tam informacji o karencji, wakacjach kredytowych, warto dopytać doradcę o to rozwiązanie. Kolejno, Kredytobiorca, który jest zainteresowany skorzystaniem z tego rozwiązania, powinien skontaktować się ze swoim Bankiem i najczęściej wymagane jest złożenie pisemnej dyspozycji, np. -Wniosku o udzielenie 3 miesięcznych wakacji kredytowych w spłacie kredytu gotówkowego o nr umowy XYZ?. Czasami, gdy Klient już wykorzystał to rozwiązanie, a jednak dotychczasowa współpraca Banku z nim układała się pomyślnie, Banki przychylają się do nawet dwukrotnego udzielenia wakacji kredytowych w ciągu spłacania tej samej umowy.

?Skorzystałem z wakacji kredytowych? – co dalej? Najczęściej skorzystanie z wakacji kredytowych w spłacie kredytu powoduje to, że Kredytobiorca nie płaci dwóch, trzech najbliższych rat kredytu od dnia wydania pozytywnej decyzji Banku w sprawie przyznania mu możliwości skorzystania z tego rozwiązania. Dopiero po upływie tego czasu jest zobowiązany do wpłacenia kolejnej wymaganej raty kredytu. Finalnie, Kredytobiorca, który skorzystał z wakacji kredytowych, wydłuża swój czas spłaty tego zobowiązania odpowiednio o czas trwania okresu skorzystania z wakacji. Przykładowo, jeśli Pan Jan X. miał zakończyć spłacać swój kredyt 10 stycznia 2022 r., ale w trakcie skorzystał z dwumiesięcznych wakacji kredytowych, to jego harmonogram spłaty kredytu zmieni się tak, że to w dniu 10 marzec 2022 r. nastąpi termin wpłaty jego ostatniej raty zobowiązania kredytowego.

Czym karencja w spłacie kredytu różni się od wakacji kredytowych?

Podstawowa różnica w najczęściej udzielanej przez Banki karencji w spłacie rat kredytu w porównaniu do wakacji kredytowych, sprowadza się do tego, że w przypadku wakacji przez krótki stosunkowo czas (np. 2 miesiące) Kredytobiorca w ogóle nie wpłaca środków na rachunek kredytowy, w przypadku karencji takich wpłaty dokonuje, ale w wysokości znacznie mniejszej niż wymagana w danym czasie w pełnej wysokości rata kredytu. Najczęściej więc Kredytobiorca, któremu przyznano możliwość skorzystania z karencji w uiszczeniu rat kredytu, będzie wpłacał np. jedynie część kapitałową raty kredytu. Przykładowo, jeśli Pan X normalnie według harmonogramu spłat płaci raty kredytowe w wysokości 650 zł, gdzie 450 zł to środki na spłatę kapitału kredytu, a 200 zł środki na spłatę odsetek umownych, to w ramach karencji możliwe jest, że będzie jedynie wpłacał kwotę 450 zł na rachunek kredytu, pomniejszając pozostały kapitał kredytu do spłaty. Karencja w spłacie bardzo jest wreszcie prawdopodobne, że będzie przyznana Kredytobiorcy na okres znacznie dłuższy niż wakacje pożyczkowe.

Gdy nie pomoże karencja i wakacje kredytowe, co wtedy?

Osoby, które zmagają się z na tyle dużymi problemami finansowymi, że uzyskanie wakacji kredytowych, czy karencji w spłacie zobowiązania w zasadzie nie zmienia ich sytuacji finansowej, mają możliwość wystąpienia również o restrukturyzowanie zobowiązania kredytowego. Wydanie przez Bank pozytywnej decyzji restrukturyzacyjnej prowadzi zwykle do zawarcia aneksu do przedmiotowej umowy kredytowej, w którym to ustalane są nowe warunki spłaty zobowiązania, w szczególności wydłużony okres kredytowania, czy niższej wysokości raty kredytowe. Należy mieć jednak na uwadze, że decyzja restrukturyzacyjna zawsze jest poprzedzona dokładną i rzetelną analizą sytuacji Wnioskodawcy. Bank musi niejako realnie ocenić, czy dana osoba będzie w stanie (także na preferencyjnych, nowych warunkach) dalej w stanie spłacać kredyt.

Jak więc widać, obecnie jest dostępnych przynajmniej kilka rozwiązań, stanowiących realną formę pomocy dla Kredytobiorców, napotykających problemy finansowe w trakcie spłaty zobowiązań kredytowych. Istotne jest jednak, aby:

  • Kredytobiorca, już podpisując umowę kredytową, zadbał o swoje prawo do skorzystania np. z wakacji kredytowych, czy karencji w spłacie kredytu;
  • Kredytobiorca, gdy zauważy, że ma problemy ze spłatą kredytu, dokonał realnej oceny, czy to problemy przejściowe, czy raczej prawdopodobne jest, że długofalowe;
  • Kredytobiorca nie unikał kontaktu z Bankiem, gdy ma trudności finansowe, a podejmował rozmowy, prosił doradców o pomoc, wskazanie, o co może wnioskować, z czego skorzystać;
  • Kredytobiorca podjął próbę ubiegania się o skorzystanie z restrukturyzacji zobowiązania kredytowego, zwłaszcza, gdy jego trudna sytuacja finansowa będzie się utrzymywać przez dłuższy czas, a nie jest jedynie incydentalna.

Dodaj komentarz