Polisy ubezpieczeniowe zostały stworzone po to, aby zagwarantować nam bezpieczeństwo finansowe na wypadek zaistnienia pewnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ceny ubezpieczeń na życie lub polis majątkowych zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Czy warto się ubezpieczać? Wszystko zależy od naszych potrzeb i aktualnej sytuacji życiowej.

Jak -działają ubezpieczenia?

Głównym celem polisy ubezpieczeniowej jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego. W przypadku zaistnienia określonego zdarzenia ubezpieczeniowego uwzględnionego w umowie (np. zniszczenie lub utrata mienia, poważne zachorowanie itp.) towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam świadczenie pieniężne. Wysokość świadczenia zależy przede wszystkim od wysokości składki oraz ryzyka ubezpieczeniowego. Zazwyczaj im wyższa kwota składki ubezpieczeniowej, tym wyższa suma świadczenia, jednak warto pamiętać również o tym, że w wielu przypadkach kwoty te mogą różnić się nawet kilkakrotnie. Wszystko zależy bowiem od ryzyka ubezpieczeniowego, które jest odmiennie szacowane zarówno w przypadku polis majątkowych, jak i ubezpieczeń na życie.

Ubezpieczenia majątkowe

Idea ubezpieczeń majątkowych jest bardzo prosta. Po podpisaniu umowy, w której powinien znajdować się przedmiot i zakres ubezpieczenia zobowiązujemy się do regularnego opłacania składki ubezpieczeniowej. Od tego momentu mamy pewność, że po zajściu określonego zdarzenia towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam należne odszkodowanie. Przed przystąpieniem do umowy rzeczoznawca majątkowy zawsze dokonuje wyceny przedmiotu ubezpieczenia. Co można ubezpieczyć? Praktycznie wszystko. Począwszy od mieszkań i innych nieruchomości, przez maszyny, urządzenia, meble, dzieła sztuki, samochody i inne urządzenia ruchome, a skończywszy na zwierzętach domowych i hodowlanych. Umowa ubezpieczeniowa uwzględnia również zakres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego (np. od kradzieży, zniszczenia mienia wskutek pożaru lub powodzi itp.) wraz z pewnymi wyłączeniami, które go uchylają (np. umyślne uszkodzenie mienia).
Kiedy warto skorzystać z ubezpieczenia majątkowego?

Niektóre ubezpieczenia są obowiązkowe. Każdy kierowca musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  OC (tutaj kalkulator OC). Ponadto spora część banków wymaga od kredytobiorców wykupienia polisy na życie na wypadek utraty zdolności do pracy. Większość polis ubezpieczeniowych jest jednak nieobowiązkowa i to od nas zależy, czy zdecydujemy się na zakup. Podejmując decyzje o kupnie odpowiedniego ubezpieczenia majątkowe warto rozważyć tę kwestię pod kątem użyteczności oraz potencjalnego ryzyka. Wykup dodatkowego ubezpieczenia AC zapewniającego ochronę na wypadek kolizji spowodowanej przez osoby trzecie jest szczególnie korzystne dla osób, które często podróżują lub posiadają samochód o dużej wartości. Z kolei ubezpieczenie mieszkania powinno być szczególnie dedykowane osobom, które zaciągnęły długoterminowy kredyt hipoteczny. Jeśli wiemy, że koszt naprawy ewentualnych zniszczeń (spowodowanych kradzieżą, powodzią, czy pożarem) będzie przekraczał nasze możliwość finansowe warto poważnie zastanowić się nad zakupem dodatkowej polisy majątkowej. Roczny koszt ubezpieczenia mieszkaniowego wynosi około kilkuset złotych. W skali miesiąca to zaledwie kilkadziesiąt złotych, które może uratować majątek warty nawet kilkaset tysięcy złotych. Ubezpieczenia majątkowe są również dobrym rozwiązaniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli w naszej firmie wykorzystujemy maszyny, urządzenia czy surowce o dużej wartości warto pomyśleć nad ubezpieczeniem, które chroniłoby je przed zniszczeniem lub kradzieżą.

Polisa na życie, co to jest.

Ubezpieczenie na życie jeszcze szczególnym rodzajem polisy. Koszt miesięcznych składek ubezpieczeniowych jest uzależniony od naszego wieku, stanu zdrowia, przebytych chorób, czy wykonywanego zawodu. Generalnie jeśli nie chorujemy na żadną chorobę, mamy około 30 lat i nie wykonujemy ryzykownego zawodu (np. pilot, górnik itp.), ani nie uprawiamy ryzykownego hobby (szybownictwo, spadochroniarstwo) to możemy ubezpieczyć się na wypadek śmierci na sumę 100 tys. złotych za około złotówkę dziennie. Warto jednak pamiętać o tym, że sumy świadczeń będą różne dla kobiet i mężczyzn, co związane jest z faktem, że kobiety żyją dłużej (przy określaniu wysokości składek ubezpieczeniowych i sum świadczeń bierze się pod uwagę tzw. ryzyko ubezpieczeniowe). Zakres polisy na życie obejmuje również takie zdarzenia jak: śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowania, pobyt w szpitalu, czy pakiet assistance (gwarantujący bezpłatną pomoc lekarską, logistyczną itp.). Świadczenie z tytułu śmierci otrzymują oczywiście wskazane wcześniej we wniosku osoby uposażone. Ubezpieczenie na życie uwzględniające poważne zachorowania zapewnia ochronę polegającą na wypłacie świadczenia w przypadku stwierdzenia przez lekarza określonej jednostki chorobowej. Z kolei pakiet ubezpieczeniowy obejmujący pobyt w szpitalu zapewnia ubezpieczonemu prawo do świadczenia w przypadku, gdy trafi on do szpitala na określoną liczbę dni (w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego świadczenie wypłaca się już po 3 lub 7 dniach pobytu). Warto pamiętać o tym, żeby przed wykupieniem polisy na życie dobrze zapoznać się z ogólnymi warunkami umów.

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie na życie?

Nie każdy z nas potrzebuje polisy na życie. Istnieje jednak pewna grupa osób, dla której towarzystwa ubezpieczeniowe wręcz dedykują swoje produkty. Wśród tejże grupy wyróżnia się przede wszystkim rodziny, w których tylko jedna osoba pracuje i osiąga dochody. Małżeństwa posiadające dzieci, w których dochody są osiągane jedynie przez jednego małżonka są szczególnie narażone na utratę płynności finansowej wskutek zaistnienia nieszczęśliwego wypadku (choroby uniemożliwiającej zdolność do pracy, śmierć) Ubezpieczenie na życie pozwala zapewnić bezpieczeństwo finansowe nawet wówczas, gdy utraci się jedyne źródło dochodów. Dzięki polisie na życie można mieć pewność, że po wystąpieniu określonego w umowie zdarzenia ubezpieczeniowego otrzymamy należne świadczenie. Przyjmuje się, że suma ubezpieczenia powinna wynosić co najmniej roczną sumą dochodów osiąganych w gospodarstwie domowym.
Zakup ubezpieczenia na życie powinien być podyktowany realną potrzebą. Im większe rozwarstwienie w dochodach pomiędzy małżonkami, tym zakup polisy na życie wydaje się bardziej uzasadniony. Inna grupą osób, dla których ubezpieczenie na życie może być niezwykle przydatne i potrzebne są kredytobiorcy. W pierwszej kolejności Ci, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny na wiele lat i nie osiągają wysokich dochodów. Wystarczy wyobrazić sobie hipotetyczną sytuację, w której kredytobiorca spłacający kredyt za mieszkanie traci zdolność do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, aby zrozumieć, że polisa na życie w kryzysowych sytuacjach rzeczywiście jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo finansowe.

Polisa na życie jest również bardzo często przedstawiana jako alternatywa dla oszczędności. Większość Polaków nie oszczędza, a idea ubezpieczeń na życie polega na zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego na wypadek wystąpienia zdarzenia losowego.

Inną formą ubezpieczenia na życie jest tak zwana polisa posagowa, dedykowana specjalnie dla osób chcących zapewnić dobry start w dorosłość swoim dzieciom. Polisa posagowa jest niczym innym jak polisą inwestycyjną, która z jednej strony zapewnia ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej sukcesywnie pomnaża nasze oszczędności. Po zakończeniu umowy pieniądze z polisy są przeznaczane naszemu potomkowi. Zyski z polisy posagowej kształtują się na podobnym poziomie jak w przypadku tradycyjnych lokat bankowych.

autor: Robert Banaszak

Dodaj komentarz