W czasach, kiedy lokowanie środków finansowych na lokatach nie jest takie dochodowe, szukamy alternatywnych rozwiązań. Nie chcemy jednak rezygnować z potencjalnych zysków, jakich mogą nam dostarczyć nasze wolne środki finansowe. Coraz częściej hasłem kluczowym przy poszukiwaniu takich szans na inwestowanie okazują się fundusze inwestycyjne. Warto w tym miejscu przeanalizować, czym są, na co warto zwrócić uwagę kierując w nie środki, jak wygląda ranking najlepszych, czy najbardziej intratnych funduszy inwestycyjnych.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Przede wszystkim fundusz inwestycyjny przyjmuje postać mechanizmu, instytucji inwestowania. Nie jednak pojedynczego inwestora, ale jest to instytucja inwestowania wielu podmiotów, słusznie nazywana instytucją zbiorowego inwestowania. Fundusz inwestycyjny sprowadza się do tego, że najpierw przyjmuje środki finansowe, a następnie w imieniu deponentów odpowiednio nimi zarządza, jak i angażuje je w dalsze czynności inwestycyjne. W praktyce największy odsetek środków finansowych wpłaconych na fundusze jest kierowanych potem albo na zakup akcji, albo konkretnego typu papierów dłużnych, jak na przykład bony skarbowe. W Polsce natomiast wyżej scharakteryzowana aktywność jest prowadzona w ramach Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W momencie, gdy dany podmiot decyduje się wpłacić swoje wolne środki finansowe do funduszu, ulegają one odpowiedniemu przeliczeniu, a wpłacający uzyskuje miarodajną do ilości wpłaconych środków finansowych, ilość jednostek uczestnictwa w takim właśnie funduszu. Nie jest jednak tak, że ulokowanie środków w ramach funduszu inwestycyjnego ma charakter typowo zamknięty, bowiem w każdej chwili posiadacz już przeliczonych tzw. jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, może od niego odstąpić, czyli ma prawo zażądać, aby funduszu odkupił od niego według aktualnej wyceny te jednostki.

Co przemawia za inwestowaniem w fundusze inwestycyjne?

Niewątpliwie inwestowanie w fundusze inwestycyjne ma swoje zalety. Warto na to zdecydować się z kilku powodów, a do najważniejszych należą:

  • fundusze inwestycyjne są nową, doskonałą formą na pomnożenie kapitału, biorąc pod uwagę wysokość oprocentowania bankowych lokat,
  • oferta lokowania w fundusze inwestycyjne jest dzisiaj silnie zróżnicowana, co z płaszczyzny inwestorów jest pozytywne, każdy z łatwością znajdzie taki, który odpowiada jego oczekiwaniom – zarówno jeśli chodzi o potencjalny poziom przyszłego zysku, jak i poziom ponoszonego ryzyka,
  • fundusze inwestycyjne nawet w okresie załamań giełdowych są wysoko oprocentowane, zdecydowanie wyżej, niż na przykład rachunki oszczędnościowe,
  • pozytywne jest to, że nad funduszami inwestycyjnymi czuwa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, a w praktyce profesjonalni inwestorzy, którzy posiadają wiedzę ekspercką, licznie umiejętności, co sprawia, że dostatecznie dbają także o interesy podmiotów posiadających jednostki uczestnictwa w takich funduszach,
  • z punktu widzenia inwestora fundusze inwestycyjne są stosunkowo płynne, to ważne, bowiem zainteresowani mogą dzięki temu wycofywać z nich kapitał bez ponoszenia wysokich kosztów.

W które fundusze inwestycyjne warto lokować środki – analiza rankingów

Cały czas w sieci, jak i eksperckich poradnikach pojawiają się różne rankingi, porównujące zasadność, opłacalność inwestowania w poszczególne typu funduszy. Choć różnią się, zdecydowanie jednak czołówka jest podobna. Również w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie uległa znaczącym zmianom. Wśród polskich funduszy na początku roku 2016 zdecydowanie najbardziej opłacalne było lokowanie w :

  • QUERCUS short (Parasolowy SFIO),
  • QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO),
  • Caspar Akcji Tureckich
  • Albo Fundusz Nowa Europa.

Przede wszystkim dlatego, że stopa zwrotu za styczeń 2016 przy tych funduszach była bardzo wysoka – na poziomie 3,5 – 7%. Natomiast średnia stopa zwrotu za okres 12 miesięcy wynosiła ponad 20%. Lider rankingów za ostatnie miesiące czyli fundusz QUERCUS SHORT ma to do siebie, że wartość jego jednostki jest stosunkowo niewielka – ponad 100 PLN. Jego istotą jest to, że wpłacane środki są inwestowane w kontrakty terminowe, albo w określone papiery dłużne. Istnieje jednak pewne ryzyko nabywania jednostek tego funduszu, mianowicie stworzony w jego ramach subfundusz przynosi straty, kiedy na rynku odczuwalne są gwałtowne wzrosty indeksu WIG20.

Atrakcyjne jest też lokowanie środków finansowych w fundusze zagraniczne a liderem pozostaje amerykański Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc)?.

Jeśli spojrzymy na zagraniczne fundusze inwestycyjne, biorąc pod uwagę ich średnią stopę zwrotu za ostatnie 12 miesięcy, czyli czas od stycznia 2015 roku do stycznia 2016 roku, szczególnie pozytywnie należy rekomendować inwestowanie w Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc), Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 (Acc) Hedged, czyli dwa fundusze amerykańskie. Przede wszystkim przemawia za tym stosunkowo wysoka stopa zwrotu (dla drugiego funduszu średnio szacowana za miniony rok na poziomie ponad 6%). Pierwszy z wymienionych funduszy średnią stopę zwrotu w ciągu minionego roku miał na stosunkowo niskim poziomie, jednakże na początku 2015 roku zdecydowanie uzyskiwał najlepsze wyniki, wskaźnik ten wynosił ponad 4%. Pierwszy z wymienionych powyżej funduszy jest silnie sprzężony z brazylijskim środowiskiem inwestycyjnym. Każdy, kto nabywa jednostki w ramach tego funduszu, może liczyć na generowanie wysokich zwrotów z inwestycji, głównie poprzez odnotowywanie wzrostu wartości kapitału, czy generowanie zysków z przewalutowań, biorąc pod uwagę inwestycje przedmiotowe realizowane w Brazylii.

Coraz modniejsze staje się inwestowanie w fundusze surowcowe?

Dzisiaj coraz modniejsze jest także inwestowanie w fundusze surowcowe. Przy czym w polskim środowisku inwestycyjnym wciąż ich wybór jest ograniczony. Liderem w wprowadzaniu takich funduszy jest PKO – między innymi ciekawą ofertą jest ulokowanie wolnych środków finansowych w funduszu PKO Złota SFIO. Z pośród szerszego grona funduszy surowcowych na uwagę zasługuje też europejski Allianz Dynamic, czy europejski fundusz surowcowy BNP Paribas, gdyż uzyskują najwyższe stopy zwrotu. W ciągu ostatnich 2 – 3 lat kształtowały się na średnim poziomie ponad 20%.

Podsumowując?

Fundusz inwestycyjny, a dokładniej lokowanie w niego środków finansowych, budzi wiele obaw. W powszechnej ocenie jest nadal kojarzony z działaniem bardzo ryzykownym. Dlatego pewien odsetek ludzi woli zarobić zdecydowanie mniej, a środki zanieść na lokatę bankową. Nie jest to jednak rozsądna, a na pewno już zyskowna inwestycja Można w ten sposób stracić bardzo dużo. Bowiem stopy zwrotu przy zagranicznych funduszach inwestycyjnych średnio wynoszą ponad 20%. Zyski jakie potencjalnie można uzyskać przy lokacie długoterminowej są o wiele, wiele niższe, bowiem tylko nieliczne instytucje bankowe zapewniają oprocentowanie lokaty na poziomie 3%.

Dodaj komentarz