Notowania giełdowe

Notowania Giełdowe GPW

Giełda. Giełda jest miejscem, gdzie dokonuje się szczególnych transakcji handlowych. Transakcje te nie dotyczą produktów i usług, z jakich korzystamy na co dzień lecz papierów wartościowych. Każdego dnia w różnych mediach podawane są notowania giełdowe. Notowania te dotyczą pozycji zajmowanych na giełdzie przez podmioty gospodarcze, które sprzedają tam swoje akcje. Na giełdzie kupuje się i sprzedaje papiery wartościowe, które dopuszczone są do obrotu publicznego. Działania na giełdzie to obrót wtórny.

Rynek regulowany. Rynek, na którym dokonuje się wtórny obrót papierami wartościowymi, nazywany jest rynkiem regulowanym. Chodzi o to, że sposób w jaki odbywa się obrót papierami wartościowymi jest stałym i z góry określonym systemem. W ramach tego systemu wszyscy chcący inwestować na giełdzie mają taki sam dostęp do informacji. Informacje te dotyczą ofert nabywania i zbywania różnych instrumentów finansowych. Wszyscy inwestorzy mogą nabywać i zbywać instrumenty finansowe na tych samych zasadach i w tych samych warunkach. Nad prawidłowym działaniem giełdy czuwa Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

Rynek regulowany w Polsce. Polski rynek regulowany składa się z trzech segmentów. Są nimi: rynek giełdowy, rynek pozagiełdowy i towarowy rynek instrumentów finansowych. Prowadzenie regulowanego rynku giełdowego powierza się spółce prowadzącej giełdę. W zakresie działania tej spółki leży organizacja rynku giełdowego, w tym notowania giełdowe. Do zadań spółki prowadzącej giełdę należy zapewnianie koncentracji podaży i popytu na papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe. Chodzi o kształtowanie powszechnego kursu akcji oferowanych na giełdzie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj imię