Poręczenie kredytu jest jedną z metod zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Pozwala na zaciągnięcie kredytu przez osoby o niższej zdolności kredytowej, a w przypadku niewywiązania się z umowy – bank ma prawo żądać od poręczyciela spłaty całości lub części zobowiązania. Poręczenie kredytu może dotyczyć długu przyszłego lub już istniejącego. Przepisy kodeksu cywilnego dają bowiem sporą swobodę w kształtowaniu warunków umowy poręczenia. Przed podpisaniem umowy warto poznać podstawowe aspekty prawne, aby ustrzec się przed nieuczciwymi kredytobiorcami.

Jakie konsekwencje ponosi żyrant?

Jeśli nie ustalono inaczej, żyrant bierze pełną odpowiedzialność za dług kredytobiorcy, w tym również za dodatkowe koszty takie jak odsetki, opłaty za opóźnienia, czy koszty komornicze. Przed udzieleniem kredytu wierzyciel (w tym przypadku bank) dokładnie sprawdza kondycję finansową poręczyciela, który odpowiada całym swym majątkiem za dłużnika. Warto pamiętać również o tym, że ręcząc za kredytobiorcę żyrant przechodzi procedurę określania zdolności kredytowej, co ma istotny wpływ na scoring kredytowy w Biurze Informacji Kredytowej. Oznacza to, że na czas trwania umowy poręczenia możliwości zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania czy pożyczki są znacząco ograniczone.

Pułapki umowy poręczenia kredytu

Jak podaje serwis Bankier.pl niepoprawnie skonstruowana umowa poręczenia kredytu daje szerokie spektrum możliwości dochodzenia spłaty długu przez wierzyciela w stosunku do żyranta. Warto zatem w warunkach umowy dokładnie ograniczyć swoją odpowiedzialność w zakresie kwoty poręczenia, jak również określić, kiedy jesteśmy zobowiązani do spłaty długu kredytobiorcy. Jeśli nie ustalono inaczej, w momencie zaprzestania spłaty zobowiązania przez dłużnika żyrant ma obowiązek spłacić całość lub część zobowiązania wierzycielowi. Bank w tej sytuacji ma sporą dowolność – może nawet poprosić o natychmiastową spłatę całości zobowiązania. Dlatego w warunkach umowy należy koniecznie zaznaczyć, że poręczyciel odpowiada swoim majątkiem za dług kredytobiorcy dopiero wtedy, kiedy egzekucja długu staje się nieefektywna. W sytuacji, gdy występuje więcej niż jeden poręczyciel, bank może zażądać nawet spłaty długu od jednego żyranta w całości, dlatego bardzo istotne jest ograniczenie swojej odpowiedzialności w umowie poręczenia.

Opóźnienia w spłacie długu

Ważnym punktem umowy poręczenia kredytu powinna być informacja o konieczności informowania żyranta przez wierzyciela o opóźnieniach w spłacie zobowiązania. Nieterminowe opłacanie świadczenia naraża poręczyciela na dodatkowe koszty, a bank powinien informować żyranta o wszelkich nieprawidłowościach na bieżąco. Jeśli w warunkach umowy nie znajduje się wyżej wspomniany zapis – wówczas poręczyciel może nigdy nie odzyskać pieniędzy, które stracił wskutek nieterminowej spłaty przez kredytobiorcę.

Zmiany w trakcie trwania umowy poręczenia

Kodeks Cywilny jasno wskazuje, że wprowadzanie aneksów do umowy poręczenia przez wierzyciela lub dłużnika wymaga zgody żyranta. W przeciwnym wypadku aneks nie zwiększa odpowiedzialności poręczyciela. Oznacza to, że zmiana wysokości oprocentowania, zwiększenie kwoty kredytu, czy wydłużenie okresu spłaty nie zobowiązuje żyranta do przejęcia odpowiedzialności za kredytobiorcę. Innymi słowy – żyrant musi wyrazić zgodę na nowe warunki umowy. W przeciwnym wypadku wierzyciel nie ma prawa egzekwować wypełnienia zobowiązania od poręczyciela.

Roszczenie regresowe

Roszczenie regresowe przysługuje każdemu poręczycielowi, który poniósł dodatkowe koszty związane z długiem kredytobiorcy. Dotyczy to nie tylko kosztów komorniczych czy odsetkowych, ale również należności głównej. Roszczenie regresowe ma na celu wyegzekwowanie pieniędzy na rzecz poręczyciela (który de facto staje się wówczas wierzycielem) od dłużnika, który nie spłacał zobowiązania pomimo posiadania majątku.

Kiedy warto skorzystać z poręczenia kredytu?

Podstawową zasadą, która należy się kierować podczas zawierania umowy o poręczeniu kredytu jest zaufanie. Osoby, które decydują się na umowę o poręczeniu zazwyczaj są bliskimi przyjaciółki, czy nawet partnerami w rodzinnym biznesie. Pomimo silnych więzi i chęci niesienia pomocy warto również pamiętać o ważnych aspektach prawnych. Niezabezpieczenie się pod kątem odpowiedzialności za dług kredytobiorcy może narazić nas w przyszłości na wiele negatywnych konsekwencji finansowych. Pomimo wielu pułapek poręczenie kredytu wydaje się być jednak świetnym sposobem na zabezpieczenie. Nie tylko z korzyścią dla kredytobiorcy, ale również dla potencjalnego inwestora.

Autor: Robert Banaszak 

Dodaj komentarz