Czy warto wykupić ubezpieczenie turystyczne w banku?

Zakończony sezon turystyki letniej oraz nadchodzący sezon zimowy zmuszają wiele osób do refleksji nad kwestią wykupywania ubezpieczeń turystycznych, popularnie nazywanych podróżnymi. Praktyka pokazuje, że zaledwie niewielki odsetek podróżujących Polaków decyduje się na ich wykupienie, mimo że oferta w tym względzie jest bardzo bogata. Coraz więcej osób deklaruje żywe zainteresowanie wykupieniem takiej polisy na kolejne wojaże. Takie produkty znajdują się w ofercie wielu jednostek bankowych.

Ubezpieczenia turystyczne spełnia aż cztery istotne funkcje

Ubezpieczenie turystyczne konstrukcyjnie jest praktycznie identyczne, jak wszystkie inne rodzaje ubezpieczenia. Innymi więc słowy osoba, która wykupuje takie ubezpieczenie, podpisuje umowę z ubezpieczycielem. Jest to umowa dwustronna. Nabywca polisy ubezpieczeniowej zobowiązuje się do zapłacenia za jej wykupienie, natomiast ubezpieczyciel przyjmuje na siebie obowiązki. Tak więc zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, gdy zajdą okoliczności na wypadek których ubezpieczony polisę nabył. Zakres polisy ubezpieczenia turystycznego jest dzisiaj bardzo szeroki, aczkolwiek zróżnicowany u poszczególnych ubezpieczycieli. Najczęściej jednak obejmuje ubezpieczenie danej osoby na wypadek utraty mienia w podróży, ulegnięcia wypadkowi, czy innemu nieszczęśliwemu zdarzeniu. Ubezpieczenie turystyczne również spełnia wszystkie typowe funkcje ubezpieczeń, a więc:

 • funkcję ochronną, gdyż chroni ubezpieczonego przed wszelakimi nieszczęśliwymi zdarzeniami, jakich może doświadczyć jako osoba podróżująca, np. wypadki komunikacyjne, utrata własnego mienia poprzez kradzieże itp.;
 • funkcję prewencyjną, jest formą zapobiegnięcia poniesieniu strat przez podróżującego, gdyby doświadczył nieszczęśliwych zdarzeń w podróży;
 • funkcję redystrybucyjną, bowiem jak typowe ubezpieczenie również wykupywanie ubezpieczenia turystycznego przyczynia się do tego, że dochodzi do przesunięcia w wydatkach konsumpcyjnych (nabywca polisy ubezpieczenia turystycznego wydaje wcześniej, kupując polisę, by nie wydawać potem, gdy doświadczy szkody w podróży);
 • funkcję finansową, poprzez wykupywanie ubezpieczeń turystycznych dochodzi chociażby do minimalnego zwiększenia tempa, w jakim rozwija się gospodarka krajowa.

Zalety wykupienia ubezpieczenia turystycznego a jego dostępne warianty

Wykupienie ubezpieczenia turystycznego jest zalecane podróżującym z wielu powodów. Jednak tym najważniejszym jest oszczędność. Tak właśnie, ubezpieczeni podróżujący, oszczędzają. Dlaczego? Mianowicie w sytuacji, gdy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia za granicą wszelakie koszty z nim związane są bardzo wysokie. Nierzadko dla przykładu krótka nawet wizyta u lekarza, czy prosty zabieg medyczny są droższe niż koszt wyjazdu. Ubezpieczeni w ramach swoich polis mają zapewnione, iż to ubezpieczyciel pokrywa tego typu koszty. Dlatego też jako podstawowe zalety wykupienia polisy ubezpieczenia analizowanego typu przede wszystkim wskazać należy, iż ubezpieczony ma zapewnione pokrycie:

 • kosztów korzystania z usług medycznych za granicą (w tym tak profesjonalnych usług medycznych jak operacje), kosztów szeroko rozumianego transportu medycznego, także transportu medycznego poszkodowanego ubezpieczonego z zagranicy do kraju;
 • kosztów przeprowadzenia wszelakich akcji ratowniczych związanych z poszukiwaniem podróżującego, gdy zaginie, w tym np. kosztów profesjonalnych poszukiwań w morzu przez ekipy płetwonurków;
 • kosztów naprawy, zamiany uszkodzonego pojazdu (gdy wykupujący polisę decyduje się na podróż własnym samochodem);
 • kosztów związanych z zagubieniem, utraceniem, kradzieżą mienia osoby ubezpieczonej w trakcie podróży;
 • kosztów związanych z utraceniem wszelakiego rodzaju dokumentów osobistych ubezpieczonego.

Z uwagi na tak szeroki zakres kosztów, które potencjalnie w następstwie nieszczęśliwych zdarzeniach może ponieść podróżujący, ubezpieczyciele wprowadzili wiele wariantów ubezpieczenia turystycznego. Również wszystkie one pojawiają się w ofertach ubezpieczenia turystycznego sprzedawanych przez banki. Tak więc te ubezpieczenia zwykle zawierają:

 • Ubezpieczenie NWW, czyli klasyczna postać ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, do jakich może dojść w czasie zagranicznych podróży;
 • Ubezpieczenia KLZ, czyli ubezpieczenia na wypadek poniesienia kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenia tego typu są limitowane, ubezpieczyciel zwykle ponosi koszty do kwoty 10 000 – lub 15 000 -;
 • Pakiet Assistance, to ubezpieczenie zapewniające pokrycie kosztów transportu poszkodowanego ubezpieczonego turysty wraz z jego bliską osobą, zapewnienia opieki małoletnim dzieciom, które z ubezpieczonym udają się na wyjazd, czy kosztów organizacji i przeprowadzenia profesjonalnej akcji poszukiwawczej osoby podróżującej, gdy zaginie za granicą np. w trakcie wyprawy górskiej;
 • Ubezpieczenie na wypadek zniszczeń, uszkodzeń, zagubień mienia osób podróżujących (ubezpieczonych), jak na przykład: bagażu, dokumentów, rzeczy osobistych, w ramach tego ubezpieczenia również ubezpiecza się sprzęty profesjonalne podróżujących, jak na przykład: narty, sprzęty wspinaczkowe, czy inne sprzęty górskie;
 • Ubezpieczenie na wypadek finalnej rezygnacji z udziału w wyjeździe ubezpieczonego, czy gdy podejmuje decyzję o zaniechaniu dalszej kontynuacji w wyjeździe (ubezpieczenie na wypadek pokrycia kosztów wcześniejszego powrotu z wyjazdu).

Deutsche Bank i ING Bank Śląski oferują zróżnicowany katalog ubezpieczeń turystycznych

Przydatność ubezpieczeń turystycznych, jak i coraz większe zainteresowanie takim produktem wśród swoich klientów, zauważyły również banki. Dzisiaj w większości placówek bankowych przyszli turyści bez najmniejszego problemu wykupią ubezpieczenie turystyczne. Co więcej, oferta takich polis u bankowców jest bardzo bogata, a i zróżnicowana w ujęciu przedmiotowym, jak i podmiotowym. Zatem widać, że banki starannie analizują potrzeby swoich klientów, dzięki czemu kierują do nich polisy zbieżne z oczekiwaniami. Między innymi takie ubezpieczenia znajdują się w ofercie Deutsche Banku oraz ING Banku Śląskiego. Banki te wybrano do analizy nieprzypadkowo. Oferta ubezpieczeń turystycznych ma w nich zdecydowanie odmienną postać. Deutsche Bank oferuje klientom dwa rodzaje ubezpieczeń turystycznych, które są zróżnicowane podmiotowo. Tak więc ubezpieczenia turystyczne dla osób odbywających podróże na terenie kraju, jak i ubezpieczenia turystyczne dla osób odbywających podróże zagraniczne. ING Bank Śląski ma natomiast w swojej ofercie trzy rodzaje ubezpieczeń turystycznych, które są mocno zróżnicowane w ujęciu przedmiotowym. Oferuje swoim klientom ubezpieczenie turystyczne w wariancie podstawowym, optymalnym, jak i rozszerzonym.

Deutsche Bank stawia na zindywidualizowaną, ale przejrzystą ofertę ubezpieczenia turystycznego

Zaletą oferta ubezpieczenia turystycznego w Deutsche Banku przede wszystkim jest jej przejrzystość. Potencjalny klient zainteresowany nabyciem tu takiej polisy z łatwością rozpozna jej specyfikę, jeśli tylko jest zdecydowany, co do miejsca docelowego wyjazdu. Oferta ubezpieczeń na wypadek podróży krajowych nie jest wyszukana. Opiera się na wykupieniu najbardziej podstawowych ubezpieczeń jak np. pakiet Assistance, zdrowie, czy NWW turystyka. Ich oferty mogą być modyfikowane z uwagi na indywidualne ustalenia z klientami. W przypadku natomiast wyjazdów zagranicznych klient w ramach oferowanej mu polisy może wykupić ubezpieczenie na wypadek:

 • pokrycia kosztów leczenia w zagranicznych placówkach medycznych;
 • pokrycia kosztów przeprowadzenia akcji ratowniczych, poszukiwawczych;
 • nieszczęśliwych zdarzeń;
 • pokrycia kosztów transportu ubezpieczonego jako osoby chorej, poszkodowanej;
 • pokrycia innych kosztów, które zostaną uwzględnione w umowie między ubezpieczycielem, a pośrednikiem.

Deutsche Bank jako oferent ubezpieczeń zdecydowanie w swojej działalności wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów. Wskazuje na to kilka kwestii. Przede wszystkim wszelakie czynności w związku z wykupieniem polisy analizowanego ubezpieczenia można wykonać za pośrednictwem Internetu, co zdecydowanie jest ułatwieniem dla kupującego. Ponadto samą polisę oraz dokumenty opatrzone odpowiednimi potwierdzeniami wysyła na adres mailowy klienta bądź poprzez sms. Centrum Ubezpieczeniowe Deutsche Banku jest czynne całą dobę, dzięki czemu wszelakie nieszczęśliwe zdarzenia bardzo szybko mogą być zgłaszane, a następnie równie szybko rozpatrzone.

ING Bank Śląski oferuje ubezpieczenia turystyczne klientom o różnej sytuacji finansowej

Oferta ubezpieczeń turystycznych drugiego banku wybranego do analizy porównawczej jest zdecydowanie inna. Tutaj kwestią priorytetową stało się wprowadzenie produktów ubezpieczeniowych adresowanych do klientów ING Banku Śląskiego charakteryzujących się różną sytuacją finansową. Tak więc zainteresowani mają tu dostępne trzy warianty polis ubezpieczenia turystycznego: wariant podstawowy, wariant optymalny oraz wariant rozszerzony. Nazwy są nieprzypadkowe. Wariant podstawowy cechuje się najwęższym zakresem ubezpieczenia. Jednocześnie jest to polisa ubezpieczenia turystycznego, której wykupienie najmniej kosztuje. Kolejne już dwie polisy mają zdecydowanie szerszy zakres, a co za tym idzie, są bardziej kosztowne. Dedykowane są średnio i bardziej zamożnym klientom tego banku. Istotą wariantu podstawowego polisy ubezpieczenia turystycznego w ING Banku Śląskim jest to, że ubezpieczyciel gwarantuje pokrycie kosztów leczenia i assistance do kwoty 60 000 zł, a wszelakich kosztów w związku z nieszczęśliwymi wypadkami do kwoty jedynie 10 000 zł. Co ważne, w ramach wariantu podstawowego ubezpieczenia klient nie ma zapewnionego pokrycia kosztów np. akcji poszukiwawczych. To wymaga już dokupienia w ramach wariantu podstawowego specjalnego dodatku Obieżyświat. Wariant optymalny ma identyczny zakres, jak podstawowy, ale inne są sumy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów leczenia i assistance do kwoty 120 000 zł, a koszty poniesione w związku z nieszczęśliwym wypadkiem do kwoty 20 000 zł. Dodatkowo w tym wariancie jest przewidziana ochrona odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego w jego życiu prywatnym na kwotę 100 000 zł. Wariant rozszerzony ubezpieczenia turystycznego w ING Banku Śląskim jest kierowany do ludzi głównie zamożnych. Zapewnia im więc pokrycie kosztów assistance i leczenia do kwoty aż 200 000 zł, a kosztów w związku z następstwami nieszczęśliwych wypadków do kwoty 30 000 zł. W polisie tej przewidziana jest nie tylko ochrona odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego w życiu prywatnym do 200 000 zł, ale nawet pokrycie kosztów związanych z utratą (uszkodzeniem) bagażu do kwoty 4000 zł. Wariant ten w rekomendacjach ING Banku Śląskiego idealny jest dla osób uprawiających między innymi sporty górskie, w tym także narciarstwo.

Ubezpieczenie turystyczne zdecydowanie spełnia wiele ważnych ról w życiu ubezpieczonego podróżującego. Przede wszystkim, chroni go przed ponoszeniem kosztów, gdy w jego krajowej bądź zagranicznej podróży dojdzie do nagłego, nieprzewidzianego zdarzenia o negatywnych skutkach. Banki w różny sposób opracowują oferty takiego ubezpieczenia dla swoich klientów. Najczęściej jednak albo oferują dwa rodzaje polis, a mianowicie: ubezpieczenie podróży krajowej albo ubezpieczenie podróży zagranicznej (jak Deutsche Bank), albo ustalają oferty takich ubezpieczeń według parametrów finansowych, jak i zakresu udzielanej ochrony (jak ING Bank Śląski). Oferty tychże banków w sferze ubezpieczeń na pozór są zróżnicowane. W rzeczywistości są one bardzo zbliżone, jeśli weźmiemy pod uwagę, co ubezpieczony ma zagwarantowane. Jednak propozycja ING Banku Śląskiego zdecydowanie wydaje się przyjaźniejsza dla klientów, którzy kupując taką polisę mają na względzie również jej cenę. Tu formuła ubezpieczenia przyjmuje trzy warianty, które są wyraźnie wyróżnione w ujęciu finansowym. Takiego wyraźnego kryterium brakuje w ofercie Deutsche Banku, gdzie zainteresowany ma albo do wyboru ubezpieczenie krajowe turystyczne, albo ubezpieczenie zagraniczne turystyczne. Osoby średnio zamożne też znajdą tu coś dla siebie. Wystarczy, że decydując się na polisę ubezpieczenia podróży zagranicznej, zrezygnują z kilku elementów. Koszt polisy będzie wtedy zbliżony do kosztu wykupienia polisy ubezpieczenia turystycznego w wariancie podstawowym w drugim z badanych banków.

Dodaj komentarz