AKTUALIZACJA 2019

Tylko do 13 listopada 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie miejsc opieki dla najmłodszych – żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennych opiekunów w ramach programu “Maluch plus” na rok 2020.
środki z programu “Maluch plus” na 2020 rok będą przekazywane w 3 modułach:

– dla samorządów, gdzie nie ma jeszcze opieki żłobkowej (do 3 mln zł);
– tam, gdzie żłobki już istnieją (kwota wsparcia wzrośnie z 30 do 33 tys. zł na dziecko, możliwe jest też 5-tysięczne wsparcie dla opiekunów dziennych)
– dla firm i instytucji (np. uczelni), które chcą np. uruchomić żłobki przyzakładowe. Ten ostatni moduł, adresowany głównie do sektora prywatnego, jest nowością w programie

Jak składać wnioski o pieniądze w programie “Maluch plus”?

Wnioski można wysyłać pocztą lub składać osobiście do właściwego Urzędu Wojewódzkiego dla danej gminy. Jeśli wybierzemy wniosek w formie elektronicznej to można go złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP. Liczy się data wpływu do urzędu i w tym roku datą końcową jest 13 listopada.

W 2017 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej stworzyło program -Maluch Plus. Na ten cel w budżecie państwa przeznaczono 151 milionów złotych. Program składa się z 4 modułów, które są dofinansowywane z budżetu państwa. Program to kolejne działanie rządu, w dziedzinie realizowania polityki, przyjaznej rodzinom z dziećmi.

Program Maluch Plus to szczególny przejaw polityki prorodzinnej kraju

– co na to wskazuje?

Ocenę tego, czy analizowany program to rzeczywiście wyraz szczególnej troski władzy o rodziny z dziećmi, zasadne jest poprzedzić zdefiniowaniem, wskazaniem istoty polityki prorodzinnej kraju. Jest to więc w uproszczeniu ogół aktywności, mających bezpośrednio doprowadzić do polepszenia sytuacji rodziny oraz społeczeństwa. Polityka prorodzinna hołduje właśnie rodzinę jako szczególnie ważną komórkę życia społecznego, spoiwo funkcjonowania narodu. Polityka ta skupia się w swych postulatach na zapewnieniu dzieciom godziwych warunków do rozwoju w rodzinie, do odpowiedniego przeprowadzenia procesu ich socjalizacji. Współcześnie znaczenie polityki prorodzinnej jest jeszcze ważniejsze, niż dawniej. Wynika to przede wszystkim z tego, że obecnie obserwuje się proces starzenia społeczeństwa. Nadzieją na ciągłość narodu jest wychowywanie dzieci. By to było łatwiejsze, istotne jest zapewnienie rodzinom odpowiedniego wsparcia, to również wpisuje się w postulaty polityki prorodzinnej. Obecny rząd, wprowadzając analizowany program, zdecydowanie realizuje kolejne działanie, będące wsparciem dla polskiej rodziny. W tym przypadku jest to pomoc w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem do ukończenia trzeciego roku życia, gdy rodzic chce powrócić do wykonywania dotychczasowej działalności zawodowej.

Do kogo jest adresowany program Maluch Plus?

Program adresowany jest do gmin, podmiotów niegminnych, uczelni i współpracujących z nimi podmiotów, a także do osób fizycznych, spółek i organizacji pozarządowych. Program polega na dofinansowaniu miejsc w żłobkach , utrzymaniu koniecznej infrastruktury na ten cel. Moduł pierwszy to utworzenie nowych miejsc opieki, a także zachowanie dotychczasowych. W module drugim przewidziano utrzymanie miejsc opieki stworzonych przez gminy a także otrzymanie miejsc prowadzonych przez podmioty niegminne pod warunkiem pomniejszenia opłaty. W module trzecim można otrzymać dofinansowanie na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki dla dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni i zapewnienie funkcjonowania utworzonych miejsc, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji. Najbardziej interesującym jest moduł czwarty. Mogą z niego korzystać organizacje pozarządowe, osoby fizyczne. Rodzice, którzy chcą stworzyć punkt opieki albo prywatny żłobek, powinni skorzystać z pomocy zawartej w tym module.

Kto i kiedy może się starać o przyznanie dotacji na wybudowanie żłobka?

Wnioski można składać do 9 grudnia 2017 roku. Wydatki związane z uruchomieniem nowej placówki typu żłobek to między innymi: zagospodarowanie otoczenia, wybudowanie placów zabaw, adaptacja wejścia do żłobka. Wyposażenie placówki – to kategoria, w której można wskazać dwa rodzaje kosztów: techniczne i edukacyjne. Do pierwszych należą przedmioty niezbędne, by placówka mogła działać, czyli całe wyposażenie miejsc budynku, w których przebywają dzieci oraz zaplecza – szczególnie kuchennego. Drugą grupa to materiały do pracy: pomoce, sprzęt do ćwiczeń, koszty na etapie realizacji projektu, obsługa księgowa. Mogą się tu również zaliczać koszty przygotowania nauczycieli. Bieżące funkcjonowanie – w pierwszym okresie funkcjonowania nowego miejsca możliwe jest uzyskanie wsparcia na koszty bieżące, najczęściej przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Uzyskanie pomocy na pokrycie ww. kosztów jest istotnym wparciem. Dzięki takiej możliwości, już wiele gmin zwłaszcza wiejskich, gdzie będą likwidowane gimnazja, rozważa uruchomienie na swoim terenie takich właśnie żłobków. Dotychczas na takich terenach choć było zgłaszane zapotrzebowanie na zorganizowanie opieki nad dziećmi najmłodszymi, brakowało przestrzeni do jej zorganizowania, jak i odpowiednich środków finansowych.

Jakie są spodziewane skutki wprowadzenia programu –

Analizowany program, zgodnie z jego misją, ma doprowadzić do zorganizowania wsparcia dla Rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi najmłodszymi. Jest to rozwiązanie, które z perspektywy Rodziców, należy ocenić pozytywnie. Przyszłościowo program może przynieść wymierne efekty, jak na przykład:

  • tańsze dla wielu Rodziców koszty zorganizowania opieki nad dzieckiem najmłodszym (koszt pobytu dziecka w żłobku jest niższy niż koszt zatrudnienia opiekunki w pełnym wymiarze godzin);
  • stworzenie dla wielu zwłaszcza Matek realnej szansy na stosunkowo szybki powrót do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka;
  • umocnienie pozycji kobiety na rynku pracy;
  • wzrost zainteresowania ludzi posiadaniem kolejnego potomstwa, w sytuacji, gdy sprawowanie opieki nad urodzonym dzieckiem nie będzie wymuszało całkowitego wstrzymania aktywności zawodowej;
  • postęp w rozwoju zawodowym Rodziców, dzielących sprawy rodzinne, wychowanie dzieci z nauką, pracą;
  • podniesienie w przypadku wielu dzieci jakości sprawowania nad nimi opieki pod nieobecność Rodziców;
  • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa Polakom w sferze socjalnej, okazanie im realnego wsparcia w wykonywaniu obowiązków, związanych z wychowaniem potomstwa.

Kończąc, należy uznać, że zdecydowanie program -Maluch Plus- to program pozytywny. Wydatki rządu na ten cel są uzasadnione. Program jest realnym wsparciem dla polskiej rodziny w wychowaniu dzieci najmłodszych. Przyczyni się nie tylko do zorganizowania wszechstronniejszej, łatwo dostępnej opieki, ale i wpłynie na aktywizację zawodową Rodziców.

Dodaj komentarz