Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał już cztery decyzje wzywające instytucje bankowe i parabankowe do zwrotu prowizji, należących się klientom, którzy przedterminowo spłacili kredyty konsumenckie.

Decyzje wydano we wrześniu w sprawie spółki Aasa i w listopadzie wobec firm iCredit z Łodzi, Optima z Gdańska oraz Eurocent w upadłości z Krakowa. Podstawą było tutaj słynne orzeczenie Trybunał Sprawiedliwości UE z września 2019 roku „w sprawie frankowiczów”, które zobowiązało banki do zwrotu konsumentom wszystkich poniesionych przez nich dodatkowych prowizji, jeżeli doszło do wcześniejszej spłaty zobowiązania. Kwota zwrotu jest proporcjonalnie obniżona względem momentu, kiedy doszło do przedterminowej spłaty.
Podobną opinię co Trybunał, UOKiK wydał już w 2016 roku. Instytucje bankowe oraz parabankowe nie były jednak skłonne się do niej przychylić. Obecnie wyrok TSUE będzie miał zapewne decydujący wpływ przy rozstrzygnięciach sądowych w podobnych sprawach, co powinno skłonić sektor bankowy do oddania klientom ich pieniędzy zanim sprawa trafi do sądu. Na bark takich działań reaguje UOKiK.

Podmioty, które zostało niedawno ponaglone, opierały się przed oddaniem swoim klientom m.in. opłaty przygotowawczej (Optima), prowizji (Eurocent) czy opłat za badanie zdolności kredytowej, za doręczenie pożyczki do domu klienta, kary umownej (iCredit). Urząd zwrócił również uwagę na sztuczne zawyżanie wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytów (Optima) oraz sztucznego wydłużania okresu spłaty pożyczki oraz nakładanie tzw. kar umownych za nieprzedstawienie poręczenia (iCredit). W tych ostatnich przypadkach nieuczciwych praktyk UOKiK nałożył kary. Optima ma do zapłaty 483 429 zł, a iCredit 902 262 zł.

Upominane podmioty mają 30 dni od uprawomocnienia się decyzji na zwrot pieniędzy swoim klientom. Urząd zwraca się również do konsumentów, którym z tytułu wcześniejszej spłaty zwrot się należy, a dotąd go nie otrzymali, by składali reklamacje do swoich banków, powołując się na orzeczenie TSUE – sygn. C-383/18 (Lexitor). W wypadku odrzucenia wniosku można liczyć na wsparcie Rzecznika Finansowego.

Dodaj komentarz