Nieruchomości, także rolne, są od wielu lat uważane za skuteczną lokatę kapitału. Nieruchomości, w tym także grunty wykazują dużą odporność na zawirowania rynkowe oraz dekoniunkturę gospodarczą. Z tego względu są chętnie nabywane przez osoby, które pragną inwestycji pewnych, niezbyt podatnych na negatywne informacje płynące z rynków finansowych. Jeżeli chodzi o zakup nieruchomości rolnej prognozy są raczej optymistyczne. Aby jednak zainwestowane pieniądze mogły się zwrócić przynosząc spory zysk, warto wiedzieć w co, kiedy i na jakich zasadach inwestować, aby zakup ziemi rolnej nie okazał się fiaskiem, a rentowną inwestycją.

Obserwując kształtowanie się cen na rynku nieruchomości rolnych można zauważyć bardzo wyraźną tendencję wzrostową, która utrzymuje się od wielu lat po przemianach ustrojowych w Polsce. Co więcej, czynniki które mają wpływ na ciągły wzrost cen nieruchomości rolnych nadal będą wpływać na stawki rynkowe. Oprócz nich, najprawdopodobniej będzie można zaobserwować wpływ nowych czynników ekonomicznych, które mogą spowodować nagły wzrost cen nieruchomości rolnych. To wszystko sprawia, iż zakup ziemi rolnej wydaje się być opłacalną inwestycją w najbliższym czasie. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że na każdego nabywcę czy inwestora planującego zakup nieruchomości rolnych czeka kilka pułapek, które warto brać pod uwagę przy zakupie ziemi. Poniżej lista najważniejszych z nich.

Przekształcenie gruntów rolnych w działkę budowlaną może przynieść nawet pięciokrotne zyski

Plany zagospodarowania przestrzennego w gminach są tworzone w sposób, który mógłby przyciągnąć jak najwięcej inwestorów. Aby tak mogło się stać, gminy objęte planem zagospodarowania przestrzennego na gruntach rolnych zaznaczają możliwość przekształcenia terenów tak, by można wykorzystać je pod zabudowę. I chociaż takie rozwiązanie znajduje niewielkie uzasadnienie w praktyce, biorąc pod uwagę ilość mieszkańców Polski, to jednak jest bardzo pozytywnym zjawiskiem dla osób chcących odsprzedać nieruchomość rolną. Nie od dziś wiadomo, że działki budowlane są znacznie droższe od gruntów rolnych. Dzięki planom zagospodarowania przestrzennego gmin, które przewidują możliwość wykorzystania gruntów pod zabudowę, można z łatwością uzyskać odrolnienie działki. To sprawia, że wartość ziemi rośnie, a tym samym można liczyć na większy zysk z jej odsprzedania. Co więcej, działka po odrolnieniu może z powodzeniem zostać wykorzystana jako nieruchomość rolna, gdyż nie istnieją uregulowania prawne, które zabraniałyby użytkowania odrolnionego gruntu w ten sposób. Z tego powodu właściciele nieruchomości rolnych mogą w znaczący sposób podnieść wartość oferowanej nieruchomości i szybko zwiększyć zysk ze sprzedaży.

Taka inwestycja może okazać się bardzo korzystna, jednak sam proces wymaga sporo doświadczenia. Nie wystarczy bowiem zakupienie nieruchomości rolnej. Bardzo ważne jest również zwrócenie uwagi na odpowiednią lokalizację – tylko dogodnie usytuowane grunty mają szansę na dużą stopę zwrotu przy sprzedaży. Warto poświęcić uwagę na analizę takich czynników, jak: dojazd, odległość do większego ośrodka miejskiego, przyszłe plany zagospodarowania przestrzennego oraz perspektywę rozwoju komunikacji. Należy także sprawdzić, czy w pobliżu gruntu nie przebiega trasa planowanej hałaśliwej autostrady lub drogi szybkiego ruchu, gdyż nie tyko uniemożliwi to przekształcenie działki, ale nawet w przypadku powodzenia takiego przedsięwzięcia skutecznie odstraszy potencjalnych nabywców. Niejednokrotnie zdarza się, że w pobliżu gruntu przebiega tylko jeden z wariantów planów zagospodarowania przestrzennego, czasem nawet ma on niewielkie prawdopodobieństwo realizacji, jednak jest to czynnik skutecznie utrudniający zabudowę takich terenów. Warto zatem odpowiednio wcześnie zwrócić uwagę na te czynniki (najlepiej zbadać te kwestie wnikliwie jeszcze przed zakupem działki). W przypadku dobrego wyboru można liczyć nawet na pięciokrotny wzrost wartości zakupionej ziemi po przekształceniu jej w działkę pod zabudowę!

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Spekulowano, że wstrzymanie sprzedaży ziemi z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa doprowadzi do spadku cen nieruchomości, jednak tendencja może być wprost odwrotna, gdyż wpłynie to na ograniczenie podaży gruntów, co w perspektywie może doprowadzić do wzrostu cen nieruchomości.

Sprzedaż gruntów rolnych pod uprawy ekologiczne

Stosunkowo dobrym pomysłem może okazać się sprzedaż gruntów rolnych pod uprawy ekologiczne. Ze względu na politykę Unii Europejskiej dotyczącej sektora energetycznego, Polska będzie musiała znacznie ograniczyć pozyskiwanie energii z paliw kopalnych i zainwestować w nowe technologie pozyskujące energię ze źródeł odnawialnych. Jednym z takich źródeł jest spalenie biomasy pochodzącej z upraw energetycznych. Odbiorcą takiego paliwa będzie nie tylko rynek niemiecki, ale także rynek polski. Warto również pomyśleć o gruntach, które mogą zostać zagospodarowane panelami fotowoltaicznymi, których udział z pewnością wzrośnie w przyszłości. Taką nieruchomość rolną można zakupić obecnie i odsprzedać drożej w przyszłości zainteresowanym nabywcom.

Jakie problemy można napotkać kupując nieruchomości rolne?

Może się zdarzyć, że gmina odmówi przekształcenie nieruchomości rolnej w działkę budowlaną. Jeżeli jednak teren został przeznaczony pod zabudowę w planie zagospodarowania przestrzennego, tak naprawdę urząd gminy nie ma podstaw do wydania takiej decyzji. Warto jednak zwrócić uwagę na problemy natury logistycznej. Istotne są szczególnie kwestie dobrego dojazdu oraz lokalizacji w pobliżu dużych ośrodków miejskich. Dobrym pomysłem jest także prześledzenie szczegółów planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu – może się okazać, że po wdrożeniu w życie niektórych z jego założeń, działka znacznie wzrośnie na wartości.

Podsumowując?

Zakup nieruchomości rolnej jest inwestycją, która wiąże się z pewnym ryzykiem, jednak wykazuje znacznie większą stabilność niż papiery wartościowe lub inne formy inwestycji. Prognozy na najbliższe lata są optymistyczne, zatem zakup gruntów rolnych wydaje się doskonałą drogą do pomnożenia kapitału.

Dodaj komentarz