Współcześnie prowadzenie działalności gospodarczej wydaje się atrakcyjne i jest rekomendowane, jako szansa na elastyczne zatrudnienie, wyższe zyski. Mimo jednak to przedsiębiorcy wciąż stoją na stanowisku, że w polskim systemie prawnym funkcjonuje nadal wiele przepisów prawnych, które to ograniczają ich samodzielność, oryginalność działania. Z uwagi między innymi na to, polski parlament z końcem 2016 roku wprowadził ustawę, w której zawarto wdrożone zmiany w różnych przepisach prawnych, szczególnie powiązanych z prowadzeniem w naszym kraju działalności gospodarczej.

Kim jest przedsiębiorca, na czym polega jego działalność?

Niestety, w polskim systemie prawnym, nie ma jednolitego pojęcia przedsiębiorcy. Najczęściej więc przyjmuje się, że przedsiębiorca to podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność typowo gospodarczą albo zawodową. Dokładniej osobę przedsiębiorcy, jego aktywność precyzuje Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, w której znajdziemy zapisy, że przedsiębiorca to podmiot, zajmujący się działalnością zarobkową, w szczególności wytwórczą, handlową, usługową, budowlaną.

Jaki jest charakter Ustawy z 16.12.2016 r. wprowadzonej z myślą o przedsiębiorcach?

W ustawie dokonano szeregu zmian i nowelizacji. Te najistotniejsze zmiany to:

  • Artykuł 1 ustawy zmienia art. 109 Kodeksu Cywilnego, mówiący o prokurze;
  • Artykuł 2 wprowadza zmiany w art. 77 Kodeksu Pracy, odnoszącym się do zatrudnienia pracowników, w szczególności ich wynagrodzenia, wydawania świadectw pracy, czy procedury rozpatrywania odwołania od wypowiedzenia, złożonego przez byłego pracownika;
  • Artykuł 3 wprowadza zmiany w Ustawie o drogach publicznych;
  • Artykuł 4 zawiera zmiany wprowadzone w Ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
  • Artykuł 6 tej zmienia zapis Ustawy o rachunkowości, o dochodzie spółek cywilnych;
  • Kolejne artykuły wprowadzają zmiany m.in. w Ustawie o ochronie osób i mienia, w Ordynacji Podatkowej, w Prawie Ochrony Środowiska, w Kodeksie Spółek Handlowych.

Jakie są konsekwencje wprowadzonych przepisów z dnia 16.12.2016 r. dla funkcjonowania przedsiębiorców?

Patrząc na najistotniejsze zmiany, jakie wprowadziła Ustawa z dnia 16.12.2016 r. należy zwrócić przede wszystkim uwagę na następujące zmiany:

  • Zostały zmodyfikowane przepisy dotychczas funkcjonujące w odniesieniu do prokury, stanowiącej specjalne pełnomocnictwo, udzielone przez przedsiębiorcę osobie fizycznej, w zakresie wykonywania przez nią określonych działań, składających się na prowadzenie przedsiębiorstwa. Wprowadzono przepisy, które przewidują obecnie, że prokura może być dzielona, tak więc dopuszczalne jest już teraz ustanowienie prokury do wykonywania danej czynności wspólnie z członkiem Zarządu danego przedsiębiorstwa. Istotne jest jedynie przy zgłoszeniu prokury wyraźne wskazanie, jaki to będzie jej rodzaj.
  • Wprowadzone zmiany w dziedzinie prawa pracy, między innymi nakłada już na Pracodawcę, który zatrudnia powyżej 50 osób, zawarcie szczegółowych zapisów o wynagrodzeniu w specjalnym regulaminie płac. Wprowadzono również zapis, który obliguje Pracodawcę do wydania świadectwa pracy Pracownikowi po rozwiązaniu stosunku pracy i zabrania warunkowania tego działania, np. przeprowadzeniem skutecznego rozliczenia czasu pracy między tymi stronami. Po zmianie, Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, ma 21 dniowy termin na to, aby odwołać się od tej decyzji do właściwego sądu pracy.
  • Istotne jest również to, że na podstawie analizowanej ustawy zmieniono również istotę tworzenia Funduszu świadczeń socjalnych. Obecnie taki fundusz mają stworzyć Pracodawcy, którzy wystarczy, że zatrudniają 50 Pracowników. W przypadku, gdy Pracodawca zatrudnia mniej niż 50 osób, ma pozostawioną dowolność, czy taki fundusz zdecyduje się wprowadzić.
  • W przepisach rachunkowych ustalono natomiast, że przepisy Ustawy o rachunkowości są wiążące, stosowane, jeśli dana jednostka gospodarcza w poprzednim roku obrotowym były niższe jak 2 mln EUR.

Kończąc, należy stwierdzić, że wprowadzone przepisy w Ustawie z dnia 16.12.2016 r. zapoczątkowały zdecydowanie istotne zmiany. To czy rzeczywiście są to zmiany, które przyczynią się do uproszczenia prowadzenia działalności gospodarczej, trudno jednoznacznie stwierdzić przynajmniej na ten moment. Istotne jest jednak to, że pewne obowiązki, np. z zakresu prawa pracy zostały obowiązkowo nałożone na Pracodawców, zatrudniających powyżej 50 pracowników (np. posiadanie, respektowanie regulaminu pracy, czy regulaminu wynagrodzenia).

Dodaj komentarz