Kalkulator kredytu gotówkowego

Kwota kredytu
Okres kredytowania (w latach)

Kredyt gotówkowy? Skorzystaj z naszej porównywarki kredytów, wpisz sumę jakiej potrzebujesz i czas spłaty by poznać oferty banków w kolejności od najniższej do najwyższej raty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o danej ofercie lub chcesz złożyć wniosek kliknij przycisk po prawej stronie. Porównanie ofert jest zawsze oparte o aktualne dane z banków.

Użyj naszych kalkulatorów dla kredytu gotówkowego

>> Rata równa czy malejąca
>> Wysokość raty i harmonogram
>> Kalkulator RRSO

Wszystko o kredycie gotówkowym

Jakie jest wymagane zabezpieczenie kredytu gotówkowego?

Przy kredycie gotówkowym w większości przypadków banki nie wymagają dokonywania wielu uciążliwych zabezpieczeń. Zazwyczaj wystarczy oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji czy wykupienie ubezpieczenia spłaty kredytu. Zdecydowanie rzadziej, gdy zdolność kredytowa kredytobiorcy budzi poważniejsze wątpliwości, instytucja bankowa może oczekiwać ustanowienia określonego zastawu, podpisania weksla, poręczenia czy dołączenia do kredytu dodatkowej osoby.

Na co można przeznaczyć kredyt gotówkowy?

Jednym z głównych wyróżników kredytu gotówkowego jest możliwość przeznaczenia uzyskanej tym sposobem kwoty na dowolny cel. W odróżnieniu od np. kredytu hipotecznego bank nie narzuca na co mogą być spożytkowane pieniądze i nie będzie też tej kwestii w żaden sposób kontrolować.

Czym powinien cechować się kredytobiorca?

Kredytobiorca powinien być osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, stałe źródło dochodu oraz miesięczny przychód umożliwiający mu spłatę kredytu.

Jakie dokumenty należy przedstawić ubiegając się o kredyt gotówkowy?

Przy składaniu wniosku o kredyt gotówkowy bank oczekuje od wnioskodawcy przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz dokumentów świadczących o zarobkach i zatrudnieniu, ewentualnie o uzyskiwanym świadczeniu (np. renta lub emerytura). W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą konieczne będzie dostarczenie m.in. zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz dokumenty potwierdzające wysokość przychodów.

Niejednokrotnie banki rezygnują jednak z tych wymagań i potencjalny kredytobiorca może oprzeć swój wniosek jedynie na dokumencie tożsamości i oświadczeniu o dochodach. Dotyczy to zazwyczaj kredytów dla stałych klientów lub na niewielkie kwoty.

Jak bank bada zdolność kredytową?

Każdy potencjalny kredytobiorca musi odznaczać się zdolnością kredytową, czyli możnością do spłaty wnioskowanej kwoty kredytu w wyznaczonym terminie. Dla określenia tego stanu bank bada zarobki i wydatki wnioskodawcy, jego zadłużenie, a także stabilność zatrudnienia lub innego źródła dochodu. W tym celu kredytodawca, prócz analizy dostarczonych dokumentów, może sprawdzać rejestr Biura Informacji Kredytowej, rejestry dłużników czy częstotliwość zmiany zatrudnienia. Pod uwagę jest brana również ilość osób na utrzymaniu oraz ilość osób pracujących w gospodarstwie domowym. Te kwestie są ważne przy wyliczeniu comiesięcznych wydatków kredytobiorcy.

Przy kredytach na małe kwoty lub dla stałych klientów, w szczególności tych, którzy mają już zaciągnięty kredyt, bank może zrezygnować ze szczegółowego wyliczenia zdolności kredytowej, opierając się głównie na deklaracjach wnioskodawcy.

Maksymalny okres kredytowania

Kredyty gotówkowe są przyznawane zazwyczaj na okres kilku lat. Przy większych kwotach może to być nawet powyżej 10 lat.

Proces przyznawania kredytu gotówkowego

Ubiegając się o kredyt gotówkowy należy złożyć wniosek w placówce bankowej lub online. W tym drugim przypadku później zazwyczaj następuje weryfikacja telefoniczna i przesłanie skanów wymaganych dokumentów. Wyliczenie przez bank zdolności kredytowej wnioskodawcy może trwać od kilku– kilkunastu minut do kilku dni, w zależności od tego, czy potencjalnym kredytobiorcą jest stały klient, osoba znana bankowi lub czy wszystkie wymagane dokumenty zostały dostarczone. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji pieniądze mogą się już po chwili pojawić na koncie.

Koszty kredytu

Głównym kosztem kredytu jest kwota odsetek, podawana przez bank jako oprocentowanie w skali roku, które nie może być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej ustalanej przez Narodowy Bank Polski.

W niektórych przypadkach bank może oczekiwać prowizji za przyznanie kredytu. Zazwyczaj jest ona doliczana do pierwszej raty bądź rozłożona równomiernie na kolejne.

Innym kosztem mogą być pakiety ubezpieczeń wskazywanych przez bank. Polisa scedowana na kredytodawcę może obejmować przypadki śmierci, kalectwa czy utraty pracy. Koszt ubezpieczenia jest wliczony w ratę kredytu. Wykupienie polisy nie jest jednak zazwyczaj bezwzględnie wymagane, lecz jego brak może spowodować zwiększenie oprocentowania lub pobieranej prowizji.

Czy można zrezygnować z kredytu po podpisaniu umowy?

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim w terminie 14 dniu od podpisania umowy konsument ma prawo do zmiany swojej decyzji. Można tego dokonać składając podpisane oświadczenie w placówce banku lub przesyłając je pocztą.

Jeżeli pieniądze zostały już przelane na konto, to kredytobiorca ma 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (w przypadku wysyłki pocztą liczy się data stempla) na ich zwrot wraz z kwotą odsetek za ten okres. Zwrot odsetek nie jest konieczny, jeśli bank nie poinformował nas uprzednio o możliwości rezygnacji z umowy.

Z czym się wiąże spłata kredytu przed terminem?

Spłata kredytu gotówkowego przed terminem jest możliwa dla kredytów do kwoty 255 550 zł. Wcześniejsza spłata wiąże się najczęściej z przewidzianą w umowie z tego tytułu prowizją. Jej pobranie może nastąpić jednak w ściśle określonych warunkach:

  • Wcześniejsza spłata następuje w okresie, kiedy stopa oprocentowania jest stała;
  • W czasie 12 kolejnych miesięcy kwota pozostałego do spłaty kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Gdy do zakończenia okresu spłaty pozostało więcej niż rok, to pobierana prowizja za wcześniejszą spłatę nie może być wyższa niż 1 procent spłacanej części kredytu. W pozostałych przypadkach górnym progiem kwoty prowizji jest 0,5 procent.

Co się stanie przy opóźnieniu w spłacie raty?

Opóźnienie w spłacie raty kredytu gotówkowego spowoduje wezwanie banku do uregulowania zaległości i naliczenie dodatkowych opłat wraz z odsetkami wskazanymi w umowie kredytowej. W skrajnych przypadkach, przy długotrwałym opóźnieniu, bank może podjąć działania windykacyjne.

Słowniczek pojęć

Harmonogram spłaty kredytu – plan spłaty zobowiązania obejmujący zestawienie terminów płatności rat i kwot wymaganych do wpłacenia.

RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) – procent wskazujący całkowitą kwotę kosztów udzielonego kredytu w skali roku. Obejmuję kwotę odsetek, opłaty przygotowawczej oraz wszystkich innych dodatkowych opłat. Sposób obliczania RRSO jest identyczny w każdym banku i dzięki temu można łatwiej porównać różne oferty kredytów na rynku.

Raty równe – stała przez cały okres kredytowania kwota comiesięcznej spłaty kredytu. Pomimo że zawiera ona łącznie kwotę odsetek, jak i długu, to proporcje między nimi mogą być różne. Przeważnie w pierwszych ratach spłaca się kwotę odsetek, a w mniejszej części pożyczony kapitał. Po wskazanym w umowie czasie stan ten ulega odwróceniu – większą część raty stanowi kapitał, a mniejszą odsetki.

Raty malejące – comiesięczna kwota spłaty kredytu, malejąca wraz z upływem czasu. Kwota odsetek jest naliczana od pozostałego do spłaty kapitału.

Oprocentowanie stałe – niezmieniające się przez cały okres, na jaki udzielono kredytu. Ustalane jest w umowie z bankiem, indywidualnie dla każdego klienta.

Oprocentowanie zmienne – będące sumą marży i innego, zmiennego wskaźnika np. WIBOR. Wysokość oprocentowania zależy w tym przypadku od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Zdolność kredytowa – prognoza możliwości spłaty wnioskowanego kredytu przez potencjalnego kredytobiorcę. Opiera się na analizie m.in. dochodów, wydatków, zadłużenia i historii kredytowej wnioskodawcy.

Tabela Opłat i Prowizji – bankowe zestawienie obowiązujących w okresie kredytowania opłat i prowizji, które są pobierane w różnym czasie od kredytobiorcy.

Prowizja – kwota pobierana w gotówce lub jako potrącona od pożyczonej kwoty na rzecz kredytodawcy. Prowizja może być pobierana w różnych sytuacjach, np. za udzielenie kredytu lub wcześniejszą spłatę. Wysokość tej kwoty to 3-5 proc., jednak bank może też zrezygnować w swojej ofercie z pobierania prowizji.

Marża – jeden z elementów oprocentowania kredytu, będący zyskiem banku. Stawka marży jest naliczana indywidualnie dla każdego klienta w oparciu m.in. o jego zdolność kredytową.

WIBOR – referencyjna wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym. Jednocześnie najczęściej przyjmowana podstawa obliczenia oprocentowania zmiennego większości kredytów. Wyliczana jest na podstawie średniej oprocentowania największych banków w Polsce, po odrzuceniu wartości skrajnych.

Symulacja kredytu – proponowany przez bank harmonogram spłaty rat kredytu opracowywany na podstawie wyliczonej zdolności kredytowej wnioskodawcy. Może ona obejmować różne wersje rat kredytu, ich wysokości i rodzajów oprocentowania.

Wiarygodność kredytowa – ocena rzetelności wnioskodawcy co do jego historii kredytowej i zaciągniętych w danym czasie zobowiązań. Opracowywana jest w oparciu o m.in. dane uzyskane z Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej, Bankowego Rejestru, Dokumentów Zastrzeżonych.

Kalkulator kredytowy – program służący do wykonania symulacji kredytowych, przy zastosowaniu różnych kryteriów i wskaźników.