I. Postanowienia ogólne

1. Serwis kalkulator.pl jest witryną internetową udostępniającą treści związane z tematyką finansową wraz z rozwiązaniami informatycznymi dedykowanymi prezentowaniu ofert banków i instytucji finansowych.
2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu kalkulator.pl oraz zakres odpowiedzialności operatora serwisu, oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

II. Warunki korzystania z Serwisu oraz zasady odpowiedzialności

1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu a użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu i do przestrzegania jego postanowień.

2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu to połączenie z siecią Internet poprzez przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie dokumentów html, wykonywanie skryptów Java Script, zapisywanie cookies.

3. Na stronach serwisu kalkulator.pl zostały udostępnione programy takie jak: kalkulatory kredytowe, porównywarki i wyszukiwarki produktów finansowych dedykowanych do zaprezentowania oferty wybranych banków i instytucji finansowych oraz udostępnienia użytkownikom kontaktu z doradcą wybranych banków i instytucji finansowych.
Kalkulatory zdolności kredytowej szacują prognozowaną zdolność kredytową Użytkownika w oparciu o oprogramowanie własne lub dostarczone przez pośredników, co może oznaczać, że docelowe wyliczenia poszczególnych banków będą oparte o własne wzory i mogą się różnić.

4. Informacje dotyczące ofert banków prezentowane w serwisie kalkulator.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy z bankiem, a pełnią jedynie rolę informacyjną przekazaną za pomocą rozwiązań programowych zastosowanych w wyszukiwarkach, które w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika prezentują propozycje i dają możliwość skontaktowania się z doradcą banku.

5. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych na serwisie informacji handlowych pozyskanych od współpracujących instytucji finansowych.

6. Faktyczne zawarcie umowy z bankiem lub instytucją finansową wraz z ostatecznymi warunkami dotyczącymi danego produktu finansowego uzależnione jest od spełnienia wymogów stosowanych przez wybrany bank, lub instytucję finansową.

7. Zaprezentowane i wygenerowane przez programy do wyszukiwania i porównywania produktów informacje zawierające oferty banków i instytucje finansowych nie są  czynnościami doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego.

8. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji udzielonych poprzez serwis kalkulator.pl ani za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z tych informacji.

9. Operator serwisu nie odpowiada za działania osób oraz podmiotów trzecich, w tym w szczególności za wykorzystywanie danych Użytkowników przez podmioty trzecie (w tym Usługodawców) w sposób niezgodny z przeznaczeniem Serwisu.

10. Operator serwisu zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

11. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu a także z powodu prowadzonych prac konserwacyjnych. Operator serwisu będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.

12. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą serwisu drogą mailową lub listownie. Operator serwisu kalkulator.pl ma 31 dni na rozpatrzenie reklamacji i odpowiedź.

III. Dane osobowe.

1. Użytkownik może podawać swoje dane osobowe w formularzach kontaktowych.

2. Dane osobowe (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wprowadzone przez Użytkownika w formularzach kontaktowych są administrowane każdorazowo przez podmiot świadczący usługę, przy której wyborze dane zostały podane.

3. Przesłane dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez administratorów danych w celach marketingowych i w celu przedstawienie oferty handlowej.

IV. Prawa autorskie

1. Operatorowi serwisu kalkulator.pl przysługują prawa autorskie do całego projektu zamieszczonego na stronie internetowej w tym: do  treści, artykułów, układu, grafiki,  oprogramowania, zastosowanych rozwiązań technicznych.

2. Użycie i wykorzystanie zawartości serwisu kalkulator.pl do innych celów niż wskazane w niniejszym Regulaminie, bez pisemnego pozwolenia operatora serwisu, stanowi naruszenie autorskich praw osobistych i majątkowych dlatego będzie pociągało za sobą konsekwencje prawne. Wykorzystywanie treści dla celów komercyjnych, kopiowanie, transmisja, wysyłanie, emitowanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie i postaci osobom trzecim, zapisywanie na dyskach i innych nośnikach informacji, rozpowszechnianie, publikowanie w jakiejkolwiek formie w całości lub fragmentach,  opracowywanie i inne niedozwolone korzystanie z tych utworów  jest naruszeniem praw autorskich skutkującym obowiązkiem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec operatora serwisu.