Home Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny

Powyższy kalkulator hipoteczny spełnia funkcję porównywarki ofert bankowych kredytów hipotecznych. Oblicza wysokość proponowanej raty kredytu hipotecznego z dostępnych ofert bankowych na podstawie wprowadzonych do formularza danych – na jaką kwotę ma być kredyt hipoteczny, jaka jest cena nieruchomości, okres spłaty, waluta itd. Wyniki będą zaprezentowane w formie listy aktualnie dostępnych ofert, jako ranking najlepszych kredytów. Korzystając z tego kalkulatora kredytów, użytkownik szybko uzyskuje wykaz wartych uwagi (według jego preferencji) ofert kredytów hipotecznych. Po kliknięciu w “więcej informacji” ukazuje się dokładny opis oferty, możesz też zdać się na doradztwo i pomoc konsultanta poprzez kliknięcie w “zapytaj doradcę” lub “złóż wniosek”

Zapytaj o kredyt

Eksperci pomogą poprawić zdolność kredytową i przedstawią porównanie ofert ponad 20 banków

Wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości to określenie operatu szacunkowego, czyli dokumentu, w którym przedstawiona jest najbardziej prawdopodobna wycena szacunkowa nieruchomości na rynku. Do tej wyceny potrzeba ocenić rodzaj, położenie, zagospodarowanie, stopień wyposażenia nieruchomości, a także jej otoczenia. Wycena nieruchomości dokonywana jest przez specjalistę – zazwyczaj rzeczoznawcę, który przygotowuje dokument zgodny z oczekiwaniami banku.

Symulacja kredytu
Przedstawienie harmonogramu spłat ratalnych kredytu wg ustalonych danych pozwala zorientować się w kosztach pożyczki. Rata jest rozbita na część kapitałową i odsetkową, można porównać wersję dla rat równych oraz malejących.

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego
Koszt, który ponosi kredytobiorca w sytuacji, kiedy bierze pożyczkę bez wkładu własnego. Część banków oferuje możliwość wzięcia kredytu bez wkładu własnego, jednak wymaga ubezpieczenia dodatkowego. Oznacza to, że bank dodatkowo ubezpiecza kwotę (zwykle ok. 20% całości, czyli tyle, ile wynosiłby wkład własny), nakazując płacenie wyższej marży w ramach rat przez określony czas, albo pobierając co 3-5 lat jednorazowo kwotę, aż do momentu, kiedy spłacona suma nie sięgnie tej, która byłaby równa wkładowi własnemu.

Opłata brokerska (opłata dla pośrednika)
Są to dodatkowe koszty kredytu, które Kredytobiorca jest zobowiązanych uiścić na rzecz pośrednika finansowego, jeśli nawiązał z nim umowę o współpracę i korzystał z jego usług w trakcie aplikowania do Banku o udzielenie kredytu hipotecznego. Jest to jednorazowe wynagrodzenie dla pośrednika finansowego.

Pełnomocnictwo ze zwolnieniem dla Banku z tajemnicy bankowej
To dokument na podstawie którego, jeśli jest odpowiedniej treści, Bank jest zwolniony z dochowania tajemnicy bankowej w sprawie obsługi kredytu hipotecznego, zatem może udzielić informacji w tej sprawie umocowanemu (Pełnomocnikowi), chociaż nie posiada statusu Kredytobiorcy, Współkredytobiorcy, Poręczyciela.

Inspekcja nieruchomości
Jest to przeprowadzenie przez profesjonalnego Pracownika Banku zweryfikowania stanu robót budowlanych na danej nieruchomości, objętej kredytem hipotecznym. Wynik takiej inspekcji najczęściej poprzedza podjęcie przez Bank pozytywnej albo negatywnej decyzji o uruchomieniu kolejnej transzy kredytu hipotecznego.

Transza kredytowa
Jest to forma wypłaty kredytu hipotecznego na nieruchomość, która jest dopiero w trakcie budowy. W takiej sytuacji Bank nie może od razu wypłacić całości środków na jej nabycie, bowiem ona na początkowym etapie budowy nie będzie stanowiła zabezpieczenia spłaty kredytu (niska wartość). Wówczas Bank udzielając kredytu na zakupienie dopiero budowanej nieruchomości, wypłata go w częściach (transza kredytowa). Uruchomienie i wypłata kolejnych transz kredytowych, jest zwykle poprzedzona zweryfikowaniem, czy kolejne etapy budowy nieruchomości zostały pozytywnie sfinalizowane, a więc jej wartość odpowiednio wzrosła.

Raty równe a malejące
Dwa rodzaje rat zwykle oferowane przy tego typu kredytach. Różnica między nimi polega na różnych proporcjach części kapitałowej do części odsetkowej raty. W przypadku rat stałych kwota raty jest przez cały okres taka sama, czyli najpierw spłacane są w dużej części odsetki, potem zaś dopiero kwota kapitałowa. Raty równe także ulegają zmianom, jednak są to zmiany, które wynikają np. z kursu walut przy kredytach branych w obcych walutach czy ze zmiennego oprocentowania. Raty malejące to raty, w których kwota początkowa rat jest większa od tej końcowej, tzn. w skład raty wchodzi stała kwota kapitałowa oraz obliczane od niej odsetki. W praktyce raty malejące są korzystniejsze dla klienta banku, ponieważ kwota odsetkowa jest liczona od aktualnego zadłużenia, które maleje z każdą spłatą. Oznacza to, że koszt pożyczonych pieniędzy jest znacznie mniejszych niż tego, który spłacany jest w ratach równych. Jednocześnie jednak w przypadku rat malejących kredytobiorca musi wykazać większą zdolność kredytową, ponieważ na początku spłaty raty te są dość wysokie.

Prowizja
Jednorazowa kwota, którą należy wpłacić kredytodawcy w gotówce albo która zostanie potrącona od kwoty pożyczonej w banku. Niektóre banki oferują brak prowizji, co zwykle jest niekorzystne dla klienta i wiąże się np. z dużymi kosztami oprocentowania. Jednocześnie, wysokość prowizji można negocjować z bankiem, zwykle wynosi ona do 3-5% całej kwoty.

Marża
Marża kredytu hipotecznego to zysk banku, który otrzymuje on w związku z udzieleniem kredytu. Jest to jeden z elementów oprocentowania, dlatego im niższa marża, tym niższy koszt pożyczenia kapitału oraz wysokość rat. Marża naliczana jest indywidualnie dla każdego klienta, na podstawie m.in. zdolności kredytowej, wartości nieruchomości, wysokości pożyczki oraz wkładu własnego – każdy bank posiada własne wytyczne do obliczania marży. Co istotne, w większości banków marża jest niezmienna przez cały okres spłaty, zaś jej zmiana musi być zaakceptowana przez obie strony w ramach podpisanego np. aneksu do umowy.

Spread
Spread to różnica między ceną sprzedaży i kupna w przypadku kredytów hipotecznych zaciąganych w obcej walucie. Wypłata pożyczki z banku odbywa się w cenie kursu kupna danej waluty, natomiast spłata rat przez klienta – w cenie kursu sprzedaży waluty. Oznacza to zazwyczaj, że wypłacany kredyt jest mniejszy niż jego kwota, która pozostaje do spłaty kredytobiorcy. Spread naliczany jest automatycznie do kwoty pozostałej do spłaty oraz zwiększa miesięczną ratę. Spread jest jednym z wyższych kosztów w spłacie kredytu – może wynosić nawet do 10%.

Tabela Opłat i Prowizji
Jest to zestawienie obowiązujących w dany czasie opłat, prowizji, stosowanych przez daną instytucje bankową w obsłudze określonego rodzaju produktów bankowych. W przypadku obsługi kredytów hipotecznych, w części Tabeli Opłat i Prowizji, odnoszącej się do tego produktu, znajdują się tak istotne informacje jak wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego, wysokość opłat za monity kierowane w przypadku nieterminowej spłaty zobowiązania.

Wiarygodność kredytowa
Jest to ocena rzetelności danej osoby, co do dotychczasowej przez nią spłaty posiadanych zobowiązań. Najczęściej weryfikacja wiarygodności kredytowej osoby wnioskującej o kredyt, sprowadza się do zweryfikowania jej sytuacji w bazach zewnętrznych takich jak: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Bankowy Rejestr, Dokumenty Zastrzeżone.

WIBOR
Jest to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym w Polsce czyli jest podstawą wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów udzielanych przez polskie banki, w tym dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw, a także stawką bazową dla wielu transakcji pochodnych zawieranych na rynkach finansowych

Wskaźnik LTV
Jest to stosunek wysokości uruchomionych środków w ramach kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie tego kredytu. Wskaźnik ten jest szczególnie pomocy w szacowaniu ryzyka, jakie ponosi Bank uruchamiając na rzecz danej osoby w określonej wysokości kredyt hipoteczny.

RRSO
(Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Restrukturyzacja kredytu
Jest to proces poprzez który, jeśli zostanie zakończony wydaniem pozytywnej decyzji restrukturyzacyjnej, Kredytobiorca uzyskuje nowe warunki spłaty posiadanego kredytu, w szczególności możliwość kontynuowania jego spłaty przez dłuższy okres czasu, w ramach rat o mniejszej wysokości. Proces restrukturyzacyjny rozpoczyna wystąpienie Kredytobiorcy do Banku o zweryfikowanie jego sytuacji, celem aneksowania umowy kredytowej i umożliwienia mu spłaty zobowiązania na nowych warunkach. Wydanie decyzji restrukturyzacyjnej (pozytywnej albo negatywnej) jest poprzedzone zweryfikowaniem sytuacji Kredytobiorcy, jego zdolności, wiarygodności kredytowej, jak i innych informacji, które są istotne dla oceny, że Wnioskujący będzie w stanie kontynuować spłatę na ewentualnie “nowych warunkach”.

Sprzedaż wierzytelności
W sytuacji, gdy Kredytobiorca nie radzi sobie ze spłatą zobowiązania kredytowego, Bank może dokonać na podstawie art. 509 Kodeksu Cywilnego (gdy nie sprzeciwia się to zapisom umowy, ustawy, istocie sprawy) sprzedaży wierzytelności z tytułu danego kredytu hipotecznego innemu nabywcy. Wówczas kredyt hipoteczny do dalszej obsługi jest skierowany do nowego nabywcy wierzytelności.

Zdolność kredytowa
Ocena jaką dokonuje bank przed udzieleniem kredytu. Zostają brane pod uwagę dochody, koszty stałe, raty ewentualnych kredytów, obciążenia i wszystkie inne czynniki, które pozwolą wyliczyć kwotę, jaką miesięcznie klient może wydać na spłatę kredytu.

Kalkulator kredytowy
Narzędzie służące do obliczania sumy kredytu, wysokości raty, zdolności kredytowej.

Większość banków, jakie mamy na rynku posiada w ofercie kredyt hipoteczny, który jest także podstawowym produktem finansowy firm pośredniczących, które współpracując z przedstawicielami banków mogą nam zaprezentować od razu pełną ofertę, dopasowaną do naszych potrzeb i możliwości kredytowych. Warto jednak uściślić, czym jest kredyt hipoteczny. Jest to rodzaj kredytu udzielanego przez instytucje bankowe na długi okres czasu. Istotą kredytu hipotecznego jest wreszcie to, że zabezpieczeniem jego spłaty dla instytucji bankowej jest hipoteka. Ta może być ustanowiona albo na prawie własności do danej nieruchomości (budynkowa, gruntowa, lokalowa) albo na prawie użytkowania wieczystego do danej nieruchomości, które również jest prawem zbywalnym. Kredyt hipoteczny jest kredytem tak naprawdę celowym, czyli wypłacanym na sfinansowanie zakupienia nieruchomości. Znane są przykłady kredytów hipotecznych o postaci mieszanej, gdzie Bank oprócz wypłaty środków na zakup nieruchomości również uruchamia w ramach tego samego kredytu hipotecznego środki na cele Kredytobiorcy, czy przeprowadzenie remontu nabywanej przez niego nieruchomości. Kredyt hipoteczny może być udzielany w PLN, ale również i w innej walucie. Państwo polskie udzielanie kredytów hipotecznych objęło specjalnym programem -Mieszkanie dla młodych?. Gdzie młodzi przyszli Kredytobiorcy (do ukończenia 35 roku życia) mają możliwość ubiegać się o specjalne dopłaty z Banku Gospodarstwa Krajowego do ich kredytów. Dopłata ta polega na tym, że państwo partycypuje w spłacaniu rat kredytowych przez beneficjenta tego rozwiązania, dopłacając pewną część do raty kredytowej. Obecnie w sferze udzielania i administrowania kredytami hipotecznymi w Polsce będą miały zastosowanie pewne zmiany, bowiem 14.04.2017 r. Prezydent RP podpisał nową Ustawę o kredycie hipotecznym.

Akt ten między innymi:

  • Dopuszcza udzielanie kredytów hipotecznych jedynie przez Banki i SKOK – i, pozbawia tego prawa instytucje o statusie parabanków,
  • Stawia wysokie wymogi, co do rzetelności informacji prezentowanych w reklamach, ofertach bankowych na temat kredytu hipotecznego jako produktu bankowego,
  • Wprowadza instytucjom bankowym zakaz uzależniania udzielania kredytu hipotecznego od skorzystania przez Kredytobiorcę z produktu dodatkowego do tego kredytu, np. limitu w koncie, rachunku osobistego, czy polisy ubezpieczenia,
  • Chroni przyszłych Kredytobiorców na wypadek trudności w spłacie zobowiązania (gwarantuje np. prawo do uzyskania restrukturyzacji zobowiązania).

Przy udzielaniu kredytów hipotecznych spotykany jest tzw. wkład własny, który powinien wnieść Kredytobiorca, np. 20% wartości kredytowanej nieruchomości, lub ubezpieczenie jeśli nie ma takiego wkładu (ubezpieczenie niskiego wkładu własnego). Przy składaniu wniosku kredytowego należy przedłożyć komplet dokumentów dotyczących sytuacji finansowej klienta jak i stanu prawnego nieruchomości. W momencie przyznania kredytu w księdze wieczystej dokonuje się wpisu na hipotece, gdyż zakupiona działka, dom czy mieszkanie jest zabezpieczeniem pożyczonej kwoty. Oferta banków może się różnić o wysokość marży, prowizji czy oprocentowania. Dodatkowo może być wymagane ubezpieczenie od utraty pracy itp. Te warunki są jednak negocjowalne i dzięki doradcom kredytowym można uzyskać spore zniżki, często też trafiają się oferty promocyjne, w których bank stara się przyciągnąć klientów obniżając koszty kredytu.

Ze względu na coraz niższe koszty związane z tą formą pożyczania pieniędzy kredyt pod hipotekę stał się w ostatnich latach popularną formą finansowania zakupu własnego mieszkania lub budowy domu. Przyczyniły się do tego coraz niższe stopy procentowe w złotych (RPP sukcesywnie obniżała stopy procentowe w 2012 i ta tendencja utrzymywała się w kolejnych latach, możliwe że w 2017 będzie podobnie) , wzrost możliwości zaciągania kredytów w walutach obcych (frank szwajcarski, euro), które charakteryzują się jeszcze niższymi niż polski złoty stopami procentowymi, a także fakt, że dzięki solidnemu zabezpieczeniu hipoteką na nieruchomości, kredyt ten należy do najtańszych form kredytowania. Na polskim rynku mamy kilkadziesiąt instytucji finansowych oferujących kredyty hipoteczne, które należy wziąć pod uwagę porównując oferty. Zaczynając od największych jak PKO BP, Pekao SA, ING Bank Śląski, mBank, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank czy Bank Millenium, poprzez nieco mniej popularne, ale często przebijające konkurencję swoją ofertą lub promocjami – Nordea, BOŚ, Bank Pocztowy, Citi Handlowy, Credit Agricole, Getin Bank, BZ WBK, BNP Paribas lub Alior-BPH.

Kredyty hipoteczne ze względu na przeznaczenie finansowania możemy podzielić na kilka typów:
– kredyt hipoteczny – na podstawie umowy kupna-sprzedaży bank przelewa środki na rachunek sprzedającego dom, mieszkanie, działkę czy inną nieruchomość.
– Kredyt budowlano-hipoteczny – przeznaczony na budowę domu może być udzielony osobie fizycznej, spółdzielni lub deweloperowi. Zostaje uruchomiony w całości lub w formie transz, gdzie odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty, a nie od całości przyznanej sumy.
– Pożyczka hipoteczna – środki są przekazywane na dowolny cel (niekoniecznie związany z budową lub zakupem nieruchomości)

Najnowsze artykuły i porady

Ostatnia tura programu Mieszkanie dla Młodych

MDM, czyli program „Mieszkanie dla Młodych” powstał w celu pomocy młodym ludziom w zakupie ich pierwszych czterech ścian. Może to być zarówno mieszkanie w bloku jak i dom. Część...

Wznowienie przyjmowania wniosków w programie Mieszkanie dla Młodych

Program "Mieszkanie dla Młodych" jest inicjatywą rządową, która ma za zadanie pomóc osobom młodym (nabywcom) w nabyciu mieszkania na potrzeby własne. Program ten powstał przy współpracy MIiB (Ministerstwa Infrastruktury...

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych w 2017 roku

Najnowsze dane zebrane przez Open Finance pokazują, że Polacy coraz chętniej zaciągają kredyty mieszkaniowe. Wszystko to za sprawą lepszej sytuacji na rynku pracy. Polska otrząsnęła się po wielkim kryzysie...

Kredyt hipoteczny: obalamy 7 najpopularniejszych mitów

Pogromcy mitów mieszkaniowych znowu w akcji! Tym razem zmierzymy się z tematem, wokół którego narosło ich tak wiele, że niekiedy trudno odróżnić, co jest zgodne z prawdą, a co...

Karencja w spłacie zobowiązania, czy i kiedy warto z niej skorzystać?

W trakcie spłacania zobowiązania kredytowego mogą wystąpić trudności finansowe, spowodowane nagłymi, nieprzewidzianymi zdarzeniami, np. chorobą. W takiej sytuacji Kredytobiorca nie pozostaje skazany jedynie na siebie, a może skorzystać z...