Wśród różnych linii podziału rodzajów faktoringu wyróżniamy także ten ze względu na to, która strona umowy faktoringowej przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Wg tego mamy faktoring pełny oraz faktoring niepełny. Dzięki wygodzie i skuteczności samej usługi przedsiębiorcy bardzo chętnie z niej korzystają, co z kolei wpływa pozytywnie na finanse firmowe. Dlatego też warto wiedzieć, co cechuje każdy z omawianych rodzajów faktoringu i czym tak naprawdę różnią się od siebie.

Co to jest faktoring pełny?

Faktoring pełny znany jest także jako faktoring właściwy albo faktoring bez regresu. Jest to usługa o tyle korzystna dla przedsiębiorcy, że nie ponosi on ryzyka niewypłacalności odbiorców. To ryzyko – w ramach zawartej umowy faktoringowej – spoczywa w 100% na faktorze. W przypadku, kiedy kontrahent zaniechał płatności, bądź nie wywiązał się z terminowego opłacenia faktury, to faktorant nie musi się niczym przejmować. Nie ma on obowiązku zwrotu zaliczki, którą wcześniej otrzymał od faktoranta, nie musi też kłopotać się zwrotem wierzytelności. Dzięki temu przedsiębiorstwo jest bezpieczne i utrzymuje płynność finansową. Z kolei faktor, jeśli odbiorca nie ureguluje należności, może wszcząć postępowanie windykacyjne, a nawet wnioskować w sądzie o egzekucję komorniczą. Z tych powodów faktoring pełny jest najdroższym rodzajem usług faktoringowych na rynku.

Jak przebiega faktoring pełny w praktyce?

Przykład 1. Pan Leopold jako przedsiębiorca zawarł z faktorem umowę o świadczenie usług faktoringowych. Kontrahent Pana Leopolda otrzymał fakturę z odroczonym terminem płatności, opiewającą na kwotę 50 000 zł. Firma faktoringowa wypłaciła Panu Leopoldowi zaliczkę w wysokości 80% wartości na fakturze, czyli 40 000 zł. Jak się później okazało odbiorca nie uregulował należności. Pan Leopold nie musiał się tym martwić – faktor nie zażądał zwrotu zaliczki, a resztę kwoty wypłacił Panu Leopoldowi już po ściągnięciu wierzytelności, co również zostało wykonane przez firmę faktoringową.

Jak więc widać, w przypadku faktoringu pełnego klient firmy faktoringowej otrzymuje pełną i profesjonalną obsługę.

Co to jest faktoring niepełny?

Faktoring niepełny, także: faktoring niewłaściwy lub faktoring z regresem, polega na tym, że nie mam tutaj przeniesienia ryzyka braku zapłaty za fakturę na faktora. To faktorant ponosi wszelkie konsekwencje związane z tym ryzykiem. Regres oznacza tutaj okres, w którym to faktor oczekuje płatności od kontrahenta, a który to okres liczony jest od terminu płatności faktury. Regres może wynosić od 14 do nawet 60 dni. Jednakże, jeśli okres ten zostanie przekroczony, to wówczas faktorant musi nie tylko zwrócić zaliczkę faktorowi, ale też ma na głowie egzekucję należności od kontrahenta. Z powodu tego, że ryzyko spoczywa tutaj w 100% na przedsiębiorcy, faktoring niepełny jest znacznie tańszą usługą niż faktoring pełny.

Jak przebiega faktoring niepełny w praktyce?

Przykład 2. Pani Bogusława ma firmę i chce skorzystać z faktoringu z regresem. Podpisuje umowę z faktorem, natomiast faktura VAT wystawiona kontrahentowi przez firmę Pani Bogusławy wynosi 10 000 zł brutto. Firma faktoringowa wpłaca na rzecz Pani Bogusławy zaliczkę stanowiącą 90% kwoty, czyli 9000 zł. Termin płatności faktury upłynął 15 kwietnia, ale odbiorca nie zapłacił. W związku z tym od tej daty liczony jest regres, który zgodnie z umową wynosi 28 dni. Jak więc łatwo policzyć termin ten przypada na 23 maja. Jednakże nawet wówczas wpłata od odbiorcy nie wpłynęła. W związku z tym Pani Bogusława jest zobowiązana do zwrotu kwoty 9000 zł faktorowi i musi martwić się o to, jak skłonić kontrahenta do zapłaty.

Pomimo, że Pani Bogusława, wybierając faktoring niepełny ucieszyła się, że koszty usługi będą niższe niż w przypadku faktoringu pełnego, to jednak wyszła na tym niekorzystnie. Jednak, gdyby kontrahent zapłacił w trakcie trwania regresu, czyli umownych 28 dni, to wówczas Pani Bogusława nie tylko nie musiałaby zwracać faktorowi zaliczki, ale też otrzymałaby pozostałe 10% kwoty.

Faktoring pełny a niepełny: Różnice

Faktoring pełny i faktoring niepełny różnią się od siebie w bardzo istotnych aspektach, jakimi są:

  • ryzyko niewypłacalności partnerów – w faktoringu pełnym po stronie faktora, w niepełnym po stronie faktoranta,
  • zwrot zaliczki wypłaconej faktorantowi – nie następuje w faktoringu pełnym, ale w faktoringu niepełnym jest konieczny,
  • poprawa płynności finansowej firmy – pewna przy faktoringu pełnym, zaś w faktoringu niepełnym jest zależna od zapłaty należności przez kontrahentów,
  • egzekwowanie płatności – w faktoringu pełnym po stronie faktora, w niepełnym po stronie faktoranta,
  • koszty usługi – mniejsze przy faktoringu niepełnym, większe przy faktoringu pełnym,
  • procedura wnioskowania o świadczenie usługi – mniej formalności przy faktoringu niepełnym, więcej formalności przy faktoringu pełnym.

Analiza powyższych różnic na pewno pomoże przedsiębiorcy w wyborze najbardziej adekwatnego sposobu finansowania.

Kiedy wybrać faktoring pełny, a kiedy faktoring niepełny?

Faktoring pełny to idealne rozwiązanie zarówno dla firm, które są całkiem nowe, jak i tych, które mogą się poszczycić wieloletnim stażem na rynku. Skorzysta tak samo przedsiębiorca, który działa w kraju, jak i ten, który posiada zagraniczne kontrakty. Wybór faktoringu pełnego następuje zazwyczaj po tym, gdy przedsiębiorca sam odpowie sobie na pytanie: “Czy ceni sobie bezpieczeństwo prowadzenia działalności?” i odpowiedź będzie pozytywna. Faktoring właściwy okazuje się także pożądany wówczas, gdy przedsiębiorstwo poszerza swoją działalność i nie posiada pełnej wiedzy na temat sytuacji finansowej i wypłacalności nowych kontrahentów. Ten rodzaj usługi faktoringowej nie bez powodu jest najczęściej wybierany na rynku.

Z kolei faktoring z regresem może okazać się korzystny dla tego przedsiębiorcy, który posiada już sprawdzonych, rzetelnych odbiorców oraz są oni rozproszeni. To po pierwsze pozwala na zminimalizowanie ryzyka braku wypłacalności kontrahentów, a po drugie na stosowanie faktoringu jedynie w wybranych przypadkach. Chociaż ryzyko formalnie będzie spoczywało na przedsiębiorcy, to praktyka może pokazać, że było ono zerowe. Wówczas – przy korzystaniu z usługi na dużą skalę i perspektywie długoterminowej – może się okazać, że przedsiębiorca zyskał, dzięki niższym kosztom faktoringowym.

WARTO WIEDZIEĆ

Choć najczęściej przedsiębiorcy muszą dokonać wyboru pomiędzy faktoringiem pełnym a niepełnym, to w rzeczywistości wcale nie są ograniczeni tylko do tych dwóch opcji. Na rynku funkcjonuje bowiem jeszcze inny rodzaj usługi, jakim jest faktoring mieszany. Zawiera on w sobie elementy faktoringu bez regresu i faktoringu z regresem. Polega to na tym, że strony umowy umawiają się do pewnej kwoty na fakturach, w ramach której ryzyko niewypłacalności kontrahentów spoczywa na faktorze, a po przekroczeniu tej kwoty – na faktorancie. Przykładowo, jeśli limit wyniesie 20 000 zł, a faktury wyniosły 19 000 zł, to ryzyko ponosi faktor, a faktorant niczym się nie przejmuje. Ale, jeśli kwota na fakturach przekroczyła 20 000 zł, a kontrahent nie zapłacił, to faktorant musi oddać zaliczkę i sam martwić się ściągnięciem należności.

Przeczytaj również: