Kierunek lekarski to co roku jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów w Polsce. Co roku setki chętnych kandydatów marzą o tym, aby za kilka lat stać się jednym z uznanych lekarzy medycyny. Studia medyczne do najprostszych nie należą. Do najtańszych zresztą też nie. Dla osób mniej zamożnych szanse ma wyrównać kredyt na studia medyczne.

Kredyt na studia medyczne to forma finansowania dla studentów kierunku lekarskiego. Z jego pomocą możesz sfinansować opłaty związane z podjęciem i kontynuacją studiów.

Na czym właściwie polega kredyt na studia medyczne? Czy każdy może go otrzymać? Czy możliwe jest umorzenie kredytu w całości? I wreszcie, czy gra jest w ogóle warta świeczki? Sprawdź poniżej i sam zdecyduj.

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych — na czym polega?

Studia medyczne to bardzo wymagający kierunek. Niestety nie każdy może pozwolić sobie na studia w formie stacjonarnej, gdzie trzeba codziennie uczestniczyć w zajęciach. Wiele studentów, aby się móc utrzymać, musi pracować na etat. Studia medyczne zaś podejmują w formie zaocznej, czyli płatnej.

Szacunkowo za okres 6-letnich studiów niestacjonarnych o kierunku lekarskim w Polsce, musimy zapłacić ok. 200- 250 tys zł. To horrendalna kwota, która dla wielu młodych ludzi, wchodzących dopiero w dorosłość, jest niestety nie do przeskoczenia.

Jednym z rozwiązań dla młodych i ambitnych jest kredyt na studia medyczne.

Jego głównym zamierzeniem jest zwiększenie liczebności kadry lekarskiej w naszym kraju. W szczególności w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową.

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych (FKSM) został powołany do:

 • umorzenia kredytu na studia medyczne w całości lub tylko części,
 • dopłaty do oprocentowania kredytu na studia medyczne,
 • poręczenia spłaty kredytu na studia medyczne.

Kredyt na studia medyczne — od kiedy funkcjonuje?

Od 18 lipca 2022 roku o kredyt na studia medyczne mogą ubiegać się studenci płatnych kierunków lekarskich w języku polskim, którzy:

 • rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022 (lub wcześniej) i kontynuują studia,
 • rozpoczęli studia medyczne w roku akademickim 2022/2023,
 • rozpoczną studia w kolejnych latach.

Kredyt na studia medyczne to zobowiązanie celowe, którym możesz sfinansować opłaty za usługi edukacyjne. Pochodzące z niego środki przelewane są bezpośrednio na rachunek bankowy uczelni.

Spłata kredytu zabezpieczana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki temu dostęp do świadczenia mają również osoby, który nie posiadają zdolności kredytowej, aby otrzymać kredyt na warunkach komercyjnych.

Kto może wnioskować o kredyt na studia medyczne?

Wniosek o taki kredyt mogą złożyć zarówno osoby, które już są w trakcie trwania studiów medycznych, jak i osoby, które dopiero planują podjąć naukę na kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym.

Jakie dokumenty potrzebujesz, aby złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne?

Podstawą uzyskania każdego rodzaju kredytu jest złożenie wniosku. Tak też jest w przypadku kredytu na studia medyczne.

We wniosku kredytowym będziesz musiał podać takie informacje, jak:

 • Twoje dane personalne,
 • kwota kredytu na studia medyczne,
 • wysokość transzy na semestr,
 • data rozpoczęcia studiów,
 • Twoje wykształcenie i staż pracy,
 • liczba dzieci na Twoim utrzymaniu,
 • wysokość dochodów i miesięcznych wydatków.

Do złożenia wniosku będziesz potrzebować dokumentu tożsamości (może to być dowód osobisty, paszport lub karta pobytu) oraz zaświadczenie z uczelni, które potwierdzi fakt, że odbywasz płatne studia medyczne o kosztach podanych przez Ciebie w formularzu.

Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o kredyt.

Jakie są warunki uzyskania kredytu na studia medyczne?

Aby uzyskać kredyt na studia medyczne, każdy chętny kandydat musi spełnić określone warunki.

Możesz starać się o kredyt na studia medyczne, jeśli…

 • Rozpocząłeś studia medyczne w roku 2022/2023 lub szybciej i kontynuujesz naukę albo chcesz dopiero rozpocząć studia.
 • Naukę prowadzisz w trybie niestacjonarnym (płatnym) w języku polskim.

Kredyt na studia medyczne uzyskasz niezależnie od tego, ile masz lat oraz jakie obywatelstwo posiadasz.

Na etapie składania wniosku bank też nie będzie badał Twojej zdolności kredytowej. Sprawdzi jedynie wiarygodność finansową za pomocą bazy BIK (Biuro Informacji Kredytowej).

W BIK-u znajdują się informacje na temat Twojej przeszłości finansowej — czy miałeś kiedyś jakiekolwiek zobowiązania i jeśli tak, to czy spłacałeś je w terminie.

Kto udziela kredytu na studia medyczne?

Kredyt studencki dla osób chcących studiować medycynę udzielany jest na preferencyjnych warunkach przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pełną listę można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na dzień obecny (stan na 11.05.2023) jedynie bank Pekao S.A. przyjmuje wnioski o kredyt na studia medyczne.

Gdzie złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne?

Złożyć wniosek możesz bezpośrednio w banku, który podpisał umowę o współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Aktualnie zrobisz to jedynie w banku Pekao S.A.

Kredyt na studia medyczne — ile można dostać?

Maksymalną wysokość kredytu na studia medyczne określa co roku minister zdrowia. Obecnie kwota ta wygląda następująco:

 • osoby, które rozpoczęły studia w roku 2021/2022 lub szybciej i będą je kontynuować, otrzymają 18 000 zł na jeden semestr studiów,
 • osoby, które studia medyczne rozpoczęły w roku akademickim 2022/2023 otrzymają maksymalnie 20 000 zł na pokrycie opłat jednego semestru studiów przez okres objęty kredytowaniem.

Studenci korzystający z kredytu na studia medyczne w pełnym wymiarze otrzymają więc dopłaty w maksymalnej wysokości 216 000 zł (uczniowie roku akademickiego 2021/2022 i wcześniej) lub 240 000 zł (uczniowie roku akademickiego 2022/2023).

Opłata za Twoje studia jest niższa niż maksymalna wysokość kredytu na studia medyczne?

Kredyt zostanie Ci udzielony na niższą kwotę. Jeśli jednak suma opłat za studia przewyższa pułap maksymalnej kwoty kredytu, nadwyżkę będziesz musiał uiścić z własnych środków pieniężnych.

Jak i przez ile lat wypłacany będzie kredyt na studia medyczne?

Kredyt na studia medyczne wypłacany jest przez cały okres trwania studiów — maksymalnie przez 6 lat, minimalnie przez rok.

Pieniądze z kredytu na studia medyczne wypłacane są na rachunek bankowy uczelni w transzach — dwa razy w roku akademickim, czyli raz na semestr studiów.

Wypłata pierwszej transzy kredytu następuje w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy kredytu. Następne przelewy dokonywane są w kolejnych semestrach.

Każdorazowo przed wypłatą transzy, bank zweryfikuje, czy osoba korzystająca z kredytu nadal posiada status studenta.

Czy możliwe jest umorzenie kredytu na studia medyczne?

Tak, istnieje możliwość umorzenia kredytu na studia medyczne. Wyszczególniono 3 główne sytuacje, które uprawniają do złożenia wniosku o umorzenie kredytu.

 1. Cel świadczenia

Aby zachęcić młodych studentów medycyny do wybrania jednej ze specjalizacji medycyny uznanej za priorytetową oraz do pozostania w kraju, daje się im możliwość całkowitego umorzenia kredytu.

Warunki:

 • Wykonywanie zawodu lekarza na terenie Polski przez 10 lat w okresie 12 lat od dnia ukończenia studiów, w ramach praktyki zawodowej lub w zakładzie udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ.
 • Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową w ciągu 12 lat od zakończenia studiów.Na dzień 11.10.2022 do priorytetowych dziedzin medycyny należą:
  • anestezjologia i intensywna terapia,
  • chirurgia dziecięca,
  • chirurgia ogólna,
  • chirurgia onkologiczna,
  • choroby wewnętrzne,
  • choroby zakaźne,
  • geriatria,
  • hematologia,
  • kardiologia dziecięca,
  • medycyna paliatywna,
  • medycyna ratunkowa,
  • medycyna rodzinna,
  • neonatologia,
  • neurologia dziecięca,
  • onkologia i hematologia dziecięca,
  • onkologia kliniczna,
  • patomorfologia,
  • pediatria,
  • psychiatria,
  • psychiatria dzieci i młodzieży,
  • radioterapia onkologiczna,
  • stomatologia dziecięca.

Poznaj przykłady takich sytuacji:

 • Utraciłeś źródło stałego dochodu, przez co zmuszony jesteś do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.
 • Dotknęło Cię inne zdarzenie losowe, które spowoduje długotrwałe trudności w spłacie kredytu, np. choroba, niepełnosprawność (Twoja lub najbliższego członka rodziny), pożar, klęska żywiołowa.W drugim kryterium umarzania kredytu na studia medyczne jest uwzględniony również przypadek kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową, które z przyczyn niezależnych od studenta, nie zostało ukończone w wymaganym terminie 10 lat od ukończenia studiów.
 1. Brak zdolności do spłaty zobowiązań

W takim przypadku również możesz wnioskować o umorzenie kredytu. Rozumie się przez to sytuację spowodowaną całkowitą i nieodwracalną niezdolnością do podjęcia pracy.

Czy warto wziąć kredyt na studia medyczne?

Aby stwierdzić, czy faktycznie warto skorzystać z dostępnego świadczenia, podsumujmy najważniejsze informacje na temat udzielenia i spłaty kredytu na studia medyczne.

 • Okres kredytowania wynosi maksymalnie 6 lat, czyli tyle, ile trwają studia medyczne.
 • Kredyt na studia medyczne możesz wziąć tylko raz.
 • Maksymalna kwota kredytu jest ogłaszana corocznie przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022 lub szybciej jest to kwota 18 tyś. zł za semestr, zaś dla studiów rozpoczętych w roku 2022/2023 jest to 20 tyś. zł za semestr.
 • Wysokość udzielonego kredytu może być niższa niż maksymalna kwota kredytu, jeśli opłaty za studia na uczelni opiewają na mniejszą kwotę. Jednak jeśli suma opłat przewyższa maksymalną kwotę kredytu, nadwyżkę student musi opłacić sobie sam.
 • Kredyt na studia niestacjonarne dla kierunku lekarskiego jest oferowany na preferencyjnych warunkach odpłatności. Oprocentowanie kredytu jest zmienne (jest to suma marży banku kredytującego oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP).
 • Wypłata pierwszej transzy kredytu następuje w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kredytu. Wypłata kolejnych transz kredytu zależy od tego, czy prześlesz do banku zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki dla danego semestru studiów.
 • Na spłatę kredytu masz maksymalnie 12 lat od ukończenia studiów. Masz również opcję na wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kredytu.

Co przemawia na TAK dla kredytu na studia medyczne?

 • Uzyskanie kredytu na preferencyjnych warunkach odpłatności. Oferty kredytów gotówkowych, mówiąc kolokwialnie, mogą się schować.
 • Poręczenie spłaty kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu Twoja zdolność kredytowa nie jest dogłębnie sprawdzana.
 • Długi okres spłaty kredytu. To aż 12 lat na uregulowanie zobowiązania, liczone od dnia ukończenia studiów.
 • Możliwość zawieszenia spłaty kredytu, a także całkowitego umorzenia zobowiązania.

Dodaj komentarz