Kredyty studenckie są w tej chwili dostępne przez cały rok i w porównaniu do komercyjnych zobowiązań tego typu — bardzo tanie. Za sprawą Funduszu Kredytów Studenckich i rządowych dopłat, są udzielane na preferencyjnych warunkach, a ich spłata jest odroczona w czasie aż 2 lata od momentu ukończenia studiów.

By otrzymać kredyt studencki, trzeba spełnić kilka warunków, skompletować wymaganą dokumentację i pochodzić z rodziny, w której tzw. dochód na osobę nie przekracza regulaminowego progu. Poniżej możesz przeczytać, czym dokładnie jest kredyt studencki, w jaki sposób go otrzymać i czy na pewno jest to opłacalne rozwiązanie.

Wiedząc ile wynosi oprocentowanie interesującego cię kredytu studenckiego możesz użyć poniższego kalkulatora i obliczyć jego miesięczną ratę i całkowity koszt.

Kredyt studencki kalkulator
Miesięczna rata:

Całkowity koszt kredytu:

Kredyt studencki — co to?

Kredyt studencki jest zwrotną formą wsparcia finansowego, która dzięki dotacjom z budżetu państwa i niskiemu oprocentowaniu, pomaga w uzyskaniu dostępu do szkolnictwa wyższego również osobom gorzej sytuowanym pod kątem materialnym.

Kredyty studenckie zaczęły funkcjonować na rynku w 1998 roku za sprawą prof. Leszka Balcerowicza.

Kredyt studencki a kredyt dla studenta  — na czym polega różnica?

Kredyt studencki nie jest typowym kredytem komercyjnym. Jego preferencyjne warunki określa dedykowana mu, osobna ustawa, a podpisanie umowy, jest ściśle związane ze spełnieniem pewnych szczegółowych kryteriów, które opiszemy w kolejnych akapitach.

Podstawą prawną do udzielenia go, jest:

 • Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich.

Kredyt dla studenta może być z kolei marketingową nazwą kredytu gotówkowego (konsumenckiego), czyli świadczenia udzielanego na standardowych warunkach, którego kryteria nie wykluczają studentów ze względu na wiek czy stypendium jako źródło dochodów.

Kredyt studencki — jak to działa?

Aktualnie (w przeciwieństwie do ubiegłych lat) o kredyt studencki możesz ubiegać się przez cały rok, a ustawa z 1998 roku gwarantuje Ci wydanie decyzji kredytowej w ciągu 30 dni.

Tego typu kredyt jest udzielany na czas studiów, ale okres ten nie może być dłuższy niż:

 • 6 lat w przypadku studentów,
 • 4 lata w przypadku doktorantów.

Świadczenie otrzymuje się w wypłacanych na konto bankowe, miesięcznych transzach. W ciągu jednego roku akademickiego jest ich 10.

Wypłaty są wstrzymywane na czas:

 • sierpnia i września,
 • urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub losowych.

By móc złożyć wniosek o taką formę pomocy materialnej, należy spełnić kilka wymagań.

Komu przysługuje kredyt studencki?

Kredyty studenckie są zobowiązaniami dla osób, które:

 • mogą udokumentować, że w ich rodzinie dochód na osobę nie przekracza 3 000 zł (to kwota ustalona na rok 2022/2023 przez Ministra Edukacji i Nauki) w roku, w którym składany jest wniosek,
 • nie ukończyły 30 roku życia, jeżeli posiadają status studenta lub nie ukończyły 35 roku życia, jeśli posiadają status doktoranta.

Na decyzję kredytową nie mają wpływu:

 • inne świadczenia stypendialne,
 • tryb studiów (dzienny, wieczorowy, zaoczny),
 • rodzaj uczelni (publiczna, prywatna).

Jeżeli chcesz aplikować o kredyt jako osoba dopiero ubiegająca się o przyjęcie na studia lub do szkoły doktorskiej — możesz to zrobić. Będziesz musiał jednak przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć instytucji bankowej zaświadczenie, które potwierdzi, że pozytywnie przeszedłeś rekrutację.

Status studenta jest jednym z najistotniejszych kryteriów, toteż decydując się na opisywany tu kredyt będziesz musiał każdorazowo informować bank o:

 • udzieleniu urlopu,
 • niezaliczeniu semestru lub roku studiów,
 • zawieszeniu w prawach studenta/doktoranta,
 • skreśleniu z listy studentów/doktorantów,
 • ukończeniu studiów.

Które banki udzielają kredytów studenckich?

W tej chwili formularze aplikacyjne przyjmują poniższe banki:

 • PKO Bank Polski;
 • Bank Pekao;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z bankami spółdzielczymi pozostającymi w zrzeszeniu);
 • SGB Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami).

Wszystkie instytucje mają obowiązek naliczać odsetki zgodnie z tymi samymi zasadami.

Jakie jest oprocentowanie kredytu studenckiego?

Na odsetki kredytu studenckiego składają się:

 • 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego,
 • marża banku, nie większa niż 2 punkty procentowe.

W pierwszym kwartale 2023 roku maksymalne oprocentowanie kredytu studenckiego wynosiło 5,08%. Aktualne informacje na temat stóp procentowych publikuje na swoim portalu NBP.

Ważne!

Przez cały okres trwania studiów oraz 2 lata po ich ukończeniu, jako kredytobiorca nie spłacasz odsetek. Ich wartość pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Kredytów Studenckich, którego środki pochodzą z budżetu państwa.

Zanim jednak przejdziemy do bardziej szczegółowego opisu spłaty zobowiązania, skupimy się na składaniu wniosku i kompletowaniu odpowiednich dokumentów.

Jakie dokumenty są potrzebne, by otrzymać kredyt studencki?

By aplikacja została uznana za kompletną, do banku trzeba dostarczyć:

 1. wniosek kredytowy dostępny na stronie www i w placówkach wybranej instytucji;
 2. oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu wnioskodawcy i jego rodziny (wraz z podaniem liczby członków);
 3. potwierdzenie statusu studenta lub doktoranta uzyskane z uczelni lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji do szkoły wyższej;
 4. pozostałe dokumenty zgodnie z regulaminem banku — najczęściej zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach i/lub zeznanie roczne PIT.

Poza czterema powyższymi dokumentami konieczne będzie także uzyskanie poręczyciela.

Poręczenie kredytu studenckiego

Udzielenie kredytu jest uzależnione od posiadania zabezpieczenia spłaty.

Można uzyskać je od:

 • członka rodziny lub innej osoby prywatnej,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK),
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

W zależności od tego, w którym roku akademickim będziesz ubiegać się o kredyt, warunki, od których uzależnione jest poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą być różne.

Obecnie BGK poręcza spłatę:

 • 100% kwoty kredytu — w sytuacji, kiedy student został pozbawiony opieki rodzicielskiej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 500 zł;
 • 90% kwoty kredytu — w sytuacji kiedy dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 2 000 zł.

Taka forma zabezpieczenia spłaty kredytu wiąże się jednak z dodatkową prowizją pobieraną na rzecz BGK (1,5%).

Poręczenie ARiMR jest uznawane przez banki:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.,
 • SGB Bank S. A.

Mogą dotyczyć 100% lub 80% kwoty kredytu, w zależności od tego, czy dochód przekracza 1 000 zł na osobę, czy też jest wyższy.

Jak złożyć wniosek o kredyt studencki?

Procedura wnioskowania o kredyt studencki nie jest skomplikowana i można ją przeprowadzić w 5 krokach:

 1. Wybierz bank, w którym złożysz wniosek.
 2. Zgłoś się do swojej uczelni po zaświadczenie o statusie studenta lub doktoranta.
 3. Skompletuj dokumenty zawierające informacje dochodowe — Twoje oraz Twojej rodziny.
 4. Uzyskaj wiarygodnych poręczycieli lub poręczenie z BGK albo ARiMR.
 5. Wypełnij odpowiedni wniosek i złóż w wybranym banku wraz z załącznikami.

Po wykonaniu wszystkich powyższych działań, pozostaje Ci już tylko czekać na decyzję kredytową. Otrzymasz ją maksymalnie po 30 dniach.

Ile można dostać kredytu studenckiego?

Kredyt wypłacany jest w czasie studiowania, co miesiąc, w kwotach:

 • 400 zł,
 • 600 zł,
 • 800 zł,
 • 1 000 zł.

O wysokości transz decydujesz samodzielnie, a dodatkowo w trakcie pobierania kredytu, możesz zmieniać ich wartość. Wymaga to jednak każdorazowo złożenia wniosku do banku i oceny zabezpieczenia spłaty kredytu przeprowadzonej przez kredytodawcę.

W zależności od tego, jak długo pobierałeś środki z kredytu i w jakiej wysokości, spłata Twojego zobowiązania może wyglądać różnie.

Ile lat spłaca się kredyt studencki?

Liczba rat, które będziesz musiał spłacić to dwukrotność rat, które zostały Ci wypłacone. Pobieranie kredytu przez 3 lata oznacza więc spłacanie go przez 6 lat.

Wcześniejsza spłata kredytu jest oczywiście możliwa i nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.

Spłata kredytu studenckiego — jak przebiega?

Regulowanie należności rozpoczniesz:

 • dwa lata po ukończeniu studiów,
 • w następnym miesiącu po terminie, w którym utraciłeś status studenta/doktoranta.

Dzięki temu, że okres spłaty jest dwa razy dłuższy niż czas kredytowania, a odsetki to połowa stopy redyskontowej weksli NBP, każda rata zwrotna jest o ponad połowę mniejsza niż transze, które otrzymywałeś.

Mimo opłacalnych warunków zwrotu pamiętaj, że jest to zobowiązanie, które pozostawia ślad na zdolności kredytowej.

Czy kredyt studencki obniża zdolność kredytową?

Tak. Niespłacony do końca kredyt studencki jest brany pod uwagę jako zobowiązanie, kiedy instytucja bankowa lub pozabankowa analizuje Twoją zdolność do zaciągania kredytów. Jeśli Twoje dochody są wystarczająco wysokie, nic nie stoi na przeszkodzie, byś otrzymał kolejny kredyt (nawet hipoteczny).

Nie należy jednak rozpatrywać tego faktu wyłącznie w kategorii obniżania zdolności kredytowej, bowiem regularne, terminowe spłaty podnoszą w oczach banku Twoją wiarygodność.

Sprawdź również: Kalkulator zdolności kredytowej

Czy możliwe jest umorzenie kredytu studenckiego?

Jak najbardziej. Dla określonych grup absolwentów przewidziano możliwość umorzenia całości lub części kredytu.

Chodzi o osoby, które:

 • Ukończyły studia lub kształcenie w szkole doktorskiej w grupie 1% najlepszych absolwentów — mogą liczyć na umorzenie 50% wartości kredytu;
 • Ukończyły studia lub kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów — mogą liczyć na umorzenie 35% wartości kredytu;
 • Ukończyły studia lub kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów- mogą liczyć na umorzenie 20% wartości kredytu;
 • Posiadają trudną sytuację życiową uniemożliwiającą spłatę zobowiązania — mogą liczyć na umorzenie nawet 100% wartości kredytu.

Ewentualne umorzenie całości kredytu studenckiego lub jego części odbywa się na wniosek kredytobiorcy.

Dodatkową i wyjątkową sytuacją, w której następuje umorzenie 100% kredytu, to także śmierć studenta, doktoranta czy absolwenta.

Czy warto wziąć kredyt studencki?

Zanim podejmiesz decyzję o złożeniu w banku wniosku o kredyt studencki — tak jak w przypadku każdego zobowiązania — musisz dokładnie przeanalizować własną sytuację finansową i podejść do oceny kredytu indywidualnie. Niemniej jednak opisywane tu świadczenie można nazwać jednym z najkorzystniejszych kredytów na rynku. Mowa zarówno o kosztach, jak i warunkach spłaty.

Wśród wszystkich zalet tego typu wsparcia materialnego, można wymienić:

 • Karencję spłaty zobowiązań, czyli rozpoczęcie spłaty kredytu studenckiego 2 lata po ukończeniu studiów;
 • Niskie oprocentowanie;
 • Możliwość dopasowania otrzymywanych miesięcznie kwot do swoich potrzeb;
 • Szansę na umorzenie nawet 50% kwoty zobowiązania dla najlepszych studentów;
 • Brak ograniczeń w kwestii wydatkowania otrzymanych środków —  pieniądze z kredytu studenckiego można przeznaczyć na dowolny cel;
 • Możliwość złożenia wniosku w pełni zdalnie.

W przypadku problemów z uzyskaniem kredytu studenckiego można rozważyć też opcję wzięcia pożyczki pozabankowej, która udzielana jest na znacznie bardziej liberalnych warunkach.

Dodaj komentarz