Kredyt hipoteczny dla singli jest jak najbardziej możliwy do uzyskania. W Polsce nie ma specjalnych ofert banków udzielających kredytów hipotecznych dla osób samotnych. O kredyt hipoteczny single mogą wnioskować w dowolnym banku komercyjnym, który posiada oferty kredytów hipotecznych.

Czy singiel może otrzymać kredyt hipoteczny?

Instytucje bankowe w Polsce nie dyskryminują Klientów starających się o kredyt hipoteczny z uwagi na stan cywilny. W związku z tym wszystkie oferty kredytów hipotecznych są dostępne zarówno dla singli, jak i dla par żyjących w związkach.

Również procedury dotyczące badania zdolności kredytowej niczym się nie różnią w przypadku singli od standardowych procedur dla małżeństw czy par w nieformalnych aliansach.

Jednakże w przypadku osób samotnych otrzymanie kredytu hipotecznego może być uzależnione od dodatkowych zabezpieczeń. Ponieważ w oczach banku zmniejszają one ryzyko potencjalnych problemów ze spłatą zobowiązania.

Podstawowym warunkiem uzyskania kredytu hipotecznego przez singla jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Bank bierze pod uwagę również takie aspekty jak:

 • stałe źródło dochodu.
 • Nienaganna historia kredytowa
 • i oczywiście wkład własny, przynajmniej w minimalnej wysokości wymaganej przez bank.

Jaką zdolność kredytową ma singiel?

Analiza zdolności kredytowej singla nie różni się niczym od szacowania zdolności kredytowej małżeństwa. Bank bierze pod uwagę rozrachunek przychodów w stosunku do wydatków i zobowiązań finansowych. Ponadto zdolność kredytowa singla jest zależna od takich czynników jak forma zatrudnienia, zajmowane stanowisko i obecne miejsce zamieszkania.

Zdolność kredytową osoby samotnej można wyliczyć, korzystając z narzędzia, jakim jest kalkulator zdolności kredytowej dostępny w Internecie.

I tak przykładowo w przypadku singla, który nie posiada potomstwa, ma przychody na poziomie 4000 zł netto. I którego oszczędności wystarczają na pokrycie wymaganego przez bank wkładu własnego, zdolność kredytową szacuje się na poziomie od 126028,06 w BOŚ Banku do 204030 zł w Alior Banku. Gdzie zdolność kredytowa czteroosobowej rodziny w tych samych bankach wynosi od 68929,87 w BOŚ Banku do aż 383640 zł w Alior Banku. Jak wskazują powyższe wyliczenia, wysoką zdolność kredytową oferuje Alior Bank, z kolei najmniejszą BOŚ Bank.

Jednakże należy wziąć pod uwagę, że wyliczenia z zastosowaniem kalkulatora zdolności kredytowej pokazują jedynie szacunkową możliwą do uzyskania kwotę. Co nie jest gwarantem uzyskania kredytu hipotecznego w powyższej wysokości.

Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze banku warto przeprowadzić szczegółowe zestawienia porównawcze pomiędzy ofertami banków.

Sprawdź także: Kredyt na umowę zlecenie

Jak oceniania jest zdolność kredytowa singla?

Niemniej jednak w oczach banku koszty utrzymania singla są wyższe od kosztów utrzymania rodzin z dziećmi. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w rodzinie jest więcej źródeł utrzymania, co przekłada się na wyższe przychody. Zatem przy określonych dochodach olbrzymie znaczenie dla zdolności kredytowej ma łączna wysokość miesięcznych zobowiązań finansowych. W tym również z tytułu innych pożyczek i kredytów.

Zwłaszcza że według zaleceń wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego aktualne zobowiązania finansowe potencjalnego kredytobiorcy na poziomie 40% wskaźnika DTI, określającego stosunek zadłużenia do dochodów jest czynnikiem dyskryminującym otrzymanie kredytu hipotecznego.

Ile musi zarabiać singiel, by dostać kredyt hipoteczny?

Wysokość dochodów singla, które będą gwarantem na uzyskanie kredytu hipotecznego, jest uzależniona od:

 • aktualnych zobowiązań finansowych.
 • Wieku kredytobiorcy,
 • wykonywanego zawodu,
 • a także miejsca zamieszkania.

Ponieważ w oczach banku potencjalny kredytobiorca mieszkający w dużym mieście ma dużo większe szanse na szybkie znalezienie nowego zatrudnienia w przypadku utraty pracy.

Ponadto wysokość zarobków do uzyskania kredytu hipotecznego jest uzależniona:

 • od wartości nieruchomości, która ma być kupiona.
 • I wartości oszczędności, które mogą stanowić wkład własny,
 • a także okresu kredytowania.

Narzędziem pomagającym oszacowanie minimalnych dochodów przy określonej wartości kredytu hipotecznego są oczywiście kalkulatory zdolności kredytowej.

Jednakże jak pokazują statystyki single o dobrej historii kredytowej i dochodach powyżej 5 tys. złotych w miesiącu mają już całkiem spore szanse na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Przy niższych dochodach bardzo istotnym czynnikiem zwiększającym szansę na pozytywną decyzję kredytową jest podwyższenie zdolności kredytowej. Poprzez spłatę innych zobowiązań i zmniejszenie do maksimum miesięcznych kosztów utrzymania.

Dobrym rozwiązaniem może też być wspólny kredyt hipoteczny z rodzicem.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać kredyt na mieszkanie dla singla?

Single starający się o kredyt mieszkaniowy muszą przede wszystkim spełniać podstawowe wymagania dotyczące wieku (muszą być pełnoletni). Mieć polskie obywatelstwo, miejsce zamieszkania na terenie kraju i ważny dowód osobisty.

Ponadto do standardowych warunków determinujących otrzymanie kredytu hipotecznego bez względu na stan cywilny należą:

 • odpowiednio wysoka zdolność kredytowa.
 • Trwałe źródło dochodów,
 • dobra historia kredytowa z odpowiednio wysoką punktacją w BIK.
 • I wkład własny przynajmniej na minimalnym poziomie wymaganym przez bank.

Do dodatkowych warunków zaciągnięcia zobowiązania może też należeć wymóg wykupienia polisy ubezpieczeniowej na wypadek:

 • utraty pracy.
 • Zdrowia
 • bądź na wypadek trwałej niepełnosprawności lub innych zdarzeń losowych.

Sprawdź także: Bezpieczny Kredyt 2 procent

Kredyt mieszkaniowy dla singla a okres obowiązywania umowy

W przypadku kredytu mieszkaniowego dla singla weryfikacja wniosku opiera się w dużej mierze na ocenie płynności finansowej kredytobiorcy. W związku z czym największe szanse, aby otrzymać kredyt hipoteczny, mają single zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie oznacza to jednak wykluczenia osób samotnych, które osiągają dochody z własnej działalności gospodarczej lub z umowy zlecenia. W przypadku takich form zatrudnienia elementem poddawanym szczegółowej analizie jest stabilność i długość danej współpracy lub okresu prowadzenia działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Natomiast w przypadku umów o pracę na czas określony lub umów zlecenie czynnikiem przeważającym na korzyść kredytobiorcy jest długość zatrudnienia u obecnego pracodawcy. Odpowiednio długi okres prowadzenia działalności gospodarczej, a w niektórych bankach łączny staż pracy.

W przypadku kredytu hipotecznego wymogi poszczególnych banków dotyczące czasu trwania zatrudnienia u obecnego pracodawcy oraz ogólnego stażu mogą się od siebie znaczącą różnić.

Ponadto bank bierze również pod uwagę takie kryteria jak prestiż zajmowanego stanowiska pracy.

Czy kredyt hipoteczny dla singla podlega dodatkowym zabezpieczeniom?

Podstawową metodą zabezpieczenia hipotecznego jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Jednakże kredyt hipoteczny dla singla może być obwarowany przez dodatkowe zabezpieczenia w postaci polisy ubezpieczeniowej na wypadek utraty pracy. Ubezpieczenia na życie lub polisy zabezpieczającej od zdarzeń losowych, które w razie utraty zdrowia, inwalidztwa lub w przypadku śmierci kredytobiorcy zabezpieczą interesy banku. Wymóg ten stosowany jest nawet w przypadku osób o wysokich dochodach.

Niektóre banki z kolei wymagają poręczyciela otrzymującego stały dochód w wieku nieprzekraczającym 70 roku życia.

Kredyt hipoteczny dla singla a wkład własny

Wkład własny jest określoną procentowo kwotą, jaką powinien posiadać potencjalny kredytobiorca, aby uzyskać kredyt hipoteczny. Minimalna wysokość wkładu własnego jest indywidualnie ustalana przez bank i zależna od wartości nieruchomości. Jednakże nie może być niższa od wartości wynikającej z Rekomendacji S wydanej przez KNF.

Obecnie (na dzień 28.06.2023) minimalny wkład własny wynosi minimum 20% wartości nieruchomości. I ewentualnie 10% pod warunkiem zabezpieczenia niskiego wkładu własnego przez wykup dodatkowego ubezpieczenia. Przy czym wartości te dotyczą kredytu hipotecznego dla wszystkich kredytobiorców bez względu na stan cywilny.

Należy również pamiętać, że wysokość posiadanego wkładu może również wpływać na ostateczną decyzję banku o przyznaniu kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny dla singla w poszczególnych krokach

Składając wniosek kredytowy o kredyt hipoteczny do konkretnego banku, należy wraz z nim przedstawić dowód osobisty i drugi dokument tożsamości ze zdjęciem. Zaświadczenia potwierdzające sytuację finansową i zatrudnienie oraz dokumentację dotyczącą nieruchomości.

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę do wymaganych dokumentów należą:

 • umowa o pracę,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy,
 • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach.

W przypadku umowy o pracę na czas określony wymagana jest też deklaracja pracodawcy o możliwości przedłużenia umowy.

Przy zatrudnieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej do wymaganych dokumentów należą:

 • umowy za okres ostatnich 12 miesięcy,
 • oświadczenie o dochodach
 • oraz deklaracja PIT za ostatni rok podatkowy.

Przy prowadzonej działalności gospodarczej do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i REGON,
 • dokumenty potwierdzające wpis do CEIDG lub KRS.
 • Zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu z należnymi podatkami i składkami.
 • Deklarację PIT za poprzedni rok podatkowy oraz dokumenty księgowe.

Dokumenty dodatkowe wymagane przy kredycie hipotecznym

Przy zakupie własnego mieszkania z rynku wtórnego do wniosku o kredyt hipoteczny należy dołączyć:

 • przedwstępną umowę kupna-sprzedaży.
 • Potwierdzenie przekazania wkładu własnego,
 • dokumenty potwierdzające prawo do sprzedaży mieszkania od sprzedającego.
 • Zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni o niezaleganiu z opłatami czynszowymi
 • oraz bankową wycenę nieruchomości.

Natomiast przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego:

 • przedwstępną umowę sprzedaży z deweloperem.
 • Potwierdzenie wniesienia wkładu własnego,
 • odpis z KW.
 • Wypis oraz wyrys z rejestru gruntów,
 • wpis dewelopera do KRS.
 • Pełnomocnictwa osób reprezentujących dewelopera
 • oraz oświadczenie dewelopera na druku bankowym.

Kredyt hipoteczny dla singla. Dalsze etapy weryfikacji.

Po zbadaniu możliwości finansowych i historii kredytowej Klienta, jego oceny scoringowej w BIK. Weryfikacji technicznej operatu szacunkowego i przeanalizowaniu wyceny nieruchomości – czas na decyzję banku w sprawie udzielenia bądź odmowy kredytu i termin wydania orzeczenia wynosi maksymalnie 21 dni.

Wstępna decyzja o udzieleniu kredytu hipotecznego może być obwarowana koniecznością wykupienia ubezpieczenia zabezpieczającego niski wkład własny. Ubezpieczenia na życie, od utraty pracy lub zdarzeń losowych. Jednakże pozytywna decyzja kredytowa jest jednoznaczna z ofertą zawarcia umowy kredytu.

Sprawdź także: Kredyt na umowę zlecenie – czy to możłiwe?

Zawarcie umowy o kredyt hipoteczny

Umowę kredytową należy przed podpisaniem dokładnie przeanalizować, a w razie jakichkolwiek wątpliwości poprosić o wyjaśnienie wszelkich niezrozumiałych zapisów. Analizując warunki kredytu, szczególną uwagę należy zwrócić na takie aspekty jak:

 • forma wypłaty kredytu hipotecznego. Może mieć ona bowiem postać jednorazowej wypłaty lub w transzach.
 • Oprocentowanie i zasady spłaty kredytu hipotecznego.
 • Wysokość prowizji,
 • opłaty dodatkowe.

Po podpisaniu umowy kredytowej można przystąpić do podpisania aktu notarialnego dokumentującego zakup mieszkania. I po przedstawieniu podpisanego aktu w banku następuje uruchomienie środków z kredytu hipotecznego.

Uwagi końcowe związane z kredytem hipotecznym

Decyzja o zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego powinna zostać poprzedzona drobiazgowym zbadaniem swoich możliwości finansowych. Pomocnym narzędziem pomagającym znaleźć najlepszy kredyt mieszkaniowy, jest z pewnością ranking kredytów hipotecznych.

Ponadto przed wyborem konkretnej oferty należy dopytać w szczegółach, ile w danym banku kosztuje kredyt hipoteczny dla danej nieruchomości. Istotnym aspektem są też warunki spłaty kredytu hipotecznego dotyczące wyboru rodzaju rat kredytu. Ponieważ przy ratach równych wysokość miesięcznego zobowiązania jest zawsze taka sama, łatwa do wpisania w domowy budżet, który musi obejmować również nieprzewidziane wydatki. Natomiast wybór rat malejących jest z kolei korzystniejszy finansowo, ponieważ oznacza mniejsze koszty kredytu.

Przy braku gotówki pokrywającej wysokość wkładu własnego warto skorzystać z oferty banku, który akceptuje środki pieniężne zgromadzone w ramach IKE lub IKZE. Darowizny od rodziny lub w przypadku budowy domu zakupioną wcześniej działkę budowlaną.

Zaciągnięcie zobowiązania w postaci kredytu hipotecznego jest decyzją rzutującą na całe życie. Dlatego należy być świadomym ryzyka, jakie ze sobą niesie kredyt hipoteczny, zwłaszcza dotyczącego terminowej spłaty kredytu.

Dodaj komentarz