Inwestowanie w obligacje skarbowe to strategia, która zdobywa coraz większą popularność wśród inwestorów indywidualnych, szukających stabilnych i bezpiecznych form lokowania swoich oszczędności. Obligacje te są emitowane przez Skarb Państwa, co czyni je jednymi z najbardziej solidnych i pewnych instrumentów finansowych dostępnych na rynku. W obliczu fluktuacji stóp procentowych i niepewności gospodarczej, obligacje skarbowe stają się atrakcyjną alternatywą, oferując konkurencyjne oprocentowanie oraz różnorodność form i warunków inwestycji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestorów.

Obligacje skarbowe – co to?

Obligacje skarbowe to specjalne instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, które umożliwiają inwestorom udzielenie pożyczki państwu w zamian za regularne odsetki oraz zwrot nominalnej wartości obligacji po zakończeniu określonego terminu. Są one uważane za jedne z najbezpieczniejszych form inwestowania, ponieważ ryzyko niewypłacalności jest minimalne. Obligacje skarbowe oferują różne rodzaje i warunki, takie jak różne okresy trwania, oprocentowanie czy walutę denominacji, co pozwala inwestorom wybrać te, które najlepiej pasują do ich potrzeb i oczekiwań inwestycyjnych.

Mechanizm działania obligacji skarbowych

Obligacje skarbowe to nie tylko długookresowe formy oszczędzania, ale także instrumenty, które umożliwiają inwestorom zarabianie na oprocentowaniu. Ich oprocentowanie jest często wyższe w porównaniu do innych dostępnych instrumentów finansowych, takich jak lokaty bankowe. Oprocentowanie obligacji skarbowych jest różne i zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj obligacji czy warunki emisji obligacji.

Istnieje wiele rodzajów obligacji, każdy z nich oferujący różne warunki. Na przykład, obligacje oszczędnościowe są dostępne dla inwestorów indywidualnych i oferują oprocentowanie uzależnione od stopy referencyjnej NBP, a także możliwość kapitalizacji odsetek. W przypadku tych obligacji, inwestorzy mogą również dokonać przedterminowego wykupu, jednak może to wpłynąć na ostateczne oprocentowanie.

Innym rodzajem są obligacje indeksowane inflacją, które są atrakcyjne w okresach wzrostu cen, ponieważ ich oprocentowanie jest korygowane o wskaźnik inflacji, co pomaga inwestorom w ochronie wartości ich inwestycji przed erozją wartości nabywczej pieniądza.

Rodzaje obligacji oszczędnościowych

Skarb Państwa oferuje szeroką gamę obligacji skarbowych, dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań inwestorów. Dzięki tej różnorodności, każdy inwestor może wybrać odpowiedni dla siebie instrument, który najlepiej odpowiada jego strategii inwestycyjnej i poziomowi ryzyka. Oto główne rodzaje obligacji skarbowych dostępnych w ofercie Skarbu Państwa:

 1. Obligacje 3-miesięczne, stałoprocentowe (OTS): Krótkoterminowe papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu, idealne dla inwestorów szukających krótkoterminowych lokat.
 2. Obligacje roczne ROR: Papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu, której nazwa “Roczne Oszczędnościowe Referencyjne” wskazuje na ich jednoroczny okres trwania.
 3. Obligacje 2-letnie DOR: Dwuletnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu, znane również jako “Dwuletnie Oszczędnościowe Referencyjne”.
 4. Obligacje 3-letnie TOZ: Trzyletnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu, czyli “Trzyletnie Oszczędnościowe Zmiennoprocentowe”.
 5. Obligacje 4-letnie indeksowane inflacją (COI): Czteroletnie papiery wartościowe, których oprocentowanie jest dostosowywane do wskaźnika inflacji.
 6. Obligacje 10-letnie indeksowane inflacją (EDO): Długoterminowe obligacje, które oferują oprocentowanie oparte na wskaźniku inflacji z kapitalizacją odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym.
 7. Obligacje rodzinne 6-letnie i 12-letnie, indeksowane inflacją: Specjalne obligacje skierowane do rodzin, które oferują korzyści związane z inflacją.
 8. Obligacje 2-letnie DOS: Dwuletnie obligacje o specyficznych warunkach oprocentowania.
 9. Obligacje premiowe: Obligacje, które oferują dodatkowe premie za trzymanie ich przez określony czas.

Każdy z tych rodzajów obligacji skarbowych oferuje unikalne korzyści i charakterystyki, które czynią je atrakcyjnymi dla różnych grup inwestorów. Wybór odpowiedniego rodzaju obligacji zależy od indywidualnych potrzeb, celów inwestycyjnych oraz poziomu akceptacji ryzyka.

Oprocentowanie obligacji skarbowych

Oprocentowanie obligacji skarbowych jest kluczowym elementem, który determinuje atrakcyjność tych papierów wartościowych jako instrumentu inwestycyjnego. Istnieje kilka czynników, które wpływają na oprocentowanie obligacji skarbowych, a sposób jego obliczania jest precyzyjnie określony w liście emisyjnym.

Czynniki wpływające na oprocentowanie

 1. Sposób Obliczania: Oprocentowanie naliczane jest od wartości nominalnej obligacji, poczynając od pierwszego dnia okresu odsetkowego, który jest wskazany w liście emisyjnym.
 2. Rodzaj Oprocentowania:
  • Stałe Oprocentowanie: W tym przypadku, oprocentowanie jest z góry znane przez obligatariusza i nie zmienia się przez cały okres trwania obligacji.
  • Zmienne Oprocentowanie: Przykładem są obligacje skarbowe indeksowane inflacją, gdzie oprocentowanie może się zmieniać w zależności od różnych czynników, takich jak poziom inflacji.

Oprocentowanie a Inflacja

W przypadku obligacji indeksowanych inflacją, oprocentowanie jest korygowane o wskaźnik inflacji. W pierwszym roku inwestycji, poziom cen dóbr i usług konsumpcyjnych nie wpływa na oprocentowanie, jednak od drugiego roku, oprocentowanie jest kalkulowane na podstawie założonej marży powiększonej o średnioroczną inflację publikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Oprocentowanie obligacji skarbowych

W roku 2023, maksymalne oprocentowanie obligacji skarbowych wynosi 6,50 proc. Jest to jednak oprocentowanie specjalnych obligacji, takich jak 12-letnie rodzinne obligacje, które są dostępne wyłącznie dla beneficjentów programu 500 plus.

Kto może kupić obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe są dostępne dla różnych grup inwestorów, jednak są pewne ograniczenia i specyfikacje dotyczące tego, kto może je nabyć.

 1. Osoby Fizyczne: Dostęp do detalicznych obligacji skarbowych mają przede wszystkim osoby fizyczne. To one są głównymi nabywcami tych papierów wartościowych.
 2. Organizacje i Stowarzyszenia: Obligacje mogą być również nabywane przez organizacje zawodowe, stowarzyszenia oraz NGO-sy.
 3. Fundusze i Spółki: Fundusze inwestycyjne i spółki również mają możliwość zakupu obligacji, jednak dokonują tego hurtowo i rozliczają się na nieco innych warunkach.
 4. Rynek Wtórny: Obligacje skarbowe są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, co oznacza, że można je nabyć od innych inwestorów, którzy wcześniej zakupili je od Skarbu Państwa.
 5. Specjalne Obligacje: Istnieją również specjalne rodzaje obligacji, takie jak te przeznaczone dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Te obligacje są dostępne tylko dla osób spełniających określone wymagania programu.

Gdzie kupić obligacje oszczędnościowe

Obligacje skarbowe można nabyć na różne sposoby, a jednym z najbardziej dostępnych i wygodnych jest zakup online.

 1. Zakup Online:
  • Rejestracja: Aby dokonać zakupu online, należy zarejestrować się na stronie zakup.obligacjeskarbowe.pl, podając swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres email, numer PESEL oraz serię dokumentu tożsamości.
  • Wybór Obligacji: Po zalogowaniu się do serwisu, inwestor może przejść do zakładki „Dyspozycje na Rachunku Rejestrowym”, gdzie wybiera interesujące go obligacje z dostępnej listy.
  • Zakup: Po wyborze obligacji, system przekierowuje do zakładki, gdzie można podać liczbę chcianych obligacji i dokonać zakupu poprzez przelew bankowy.
 2. Rynek Wtórny: Obligacje można również nabyć na rynku wtórnym od innych inwestorów.
 3. W Punktach Sprzedaży Obligacji, które można znaleźć w oddziałach PKO Banku Polskiego
 4. Telefonicznie – Dzwoniąc na numer telefonu: 801 310 210
 5. Specjalne Platformy: Dla beneficjentów programu Rodzina 500+ dostępne są specjalne platformy, gdzie mogą nabyć obligacje przeznaczone tylko dla nich.

Obligacje skarbowe czy lokaty – w co inwestować?

W obliczu rosnącej inflacji, inwestorzy szukają sposobów na ochronę swoich oszczędności przed utratą wartości nabywczej. W 2023 roku dwie popularne i stosunkowo bezpieczne opcje inwestycyjne to obligacje skarbowe i lokaty bankowe. Oto ich porównanie:

Lokaty Bankowe

 • Oprocentowanie: Lokaty oferują różne stopy oprocentowania, często oscylujące wokół 6-8%, ale mogące sięgać nawet 10%.
 • Dostępność: Lokaty są dostępne w bankach, ale często wyższe oprocentowanie oferowane jest nowym klientom lub na nowe środki.
 • Czas trwania: Lokaty pozwalają „zamrozić” pieniądze na okres od kilku do kilkunastu miesięcy.

Obligacje Skarbowe

 • Oprocentowanie: Oprocentowanie obligacji zależy od różnych czynników, takich jak stopa referencyjna NBP czy inflacja.
 • Dostępność: Obligacje są dostępne online, a ich zakup można rozpocząć już od 100 zł.
 • Czas trwania: Obligacje można nabyć na różne okresy, od kilku miesięcy do nawet 12 lat.

Analiza Stóp Zwrotu

 • Historia: Analizując stopy zwrotu lokat i 10-letnich obligacji EDO (indeksowanych inflacją) z lat 2006-2009, widzimy, że obligacje EDO konsekwentnie przewyższały lokaty, pomimo niskiej inflacji w Polsce (średnio około 2,12%).
 • Podatek Belki: W przypadku lokat, podatek Belki (19%) jest pobierany co roku od odsetek, co zmniejsza efektywny zysk. Dla obligacji EDO, podatek jest pobierany po zakończeniu 10-letniego okresu inwestycji, co pozwala na korzystanie z efektu odsetek składanych przez cały okres.

Wpływ Inflacji

 • Obligacje Indeksowane Inflacją: Obligacje EDO są szczególnie atrakcyjne w okresach wyższej inflacji. Nawet uwzględniając podatek Belki, obligacje EDO w okresach wyższej inflacji (lata 2021-2023) przewyższały lokaty o 18-30% w ujęciu 10-letnim.
 • Lokaty: Lokaty są mniej korzystne w okresach wyższej inflacji, ponieważ rzeczywista wartość odsetek jest erodowana przez inflację, a banki zarabiają więcej niż inwestorzy.

Zyskowność

 • Obligacje vs Lokaty: Obligacje EDO, szczególnie te indeksowane inflacją, wykazują solidną zyskowność, pokonując lokaty o przynajmniej 11,7% nawet po uwzględnieniu podatku Belki i niskiej inflacji.

Podsumowanie

W 2023 roku, w obliczu podwyższonej inflacji i biorąc pod uwagę historię oraz różne czynniki, takie jak podatek Belki, obligacje skarbowe, zwłaszcza te indeksowane inflacją, wydają się być bardziej atrakcyjną opcją inwestycyjną w porównaniu z lokatami bankowymi, zwłaszcza w przypadku inwestycji długoterminowych.

Przegląd aktualnej oferty obligacji skarbowych

 1. Obligacje 3-miesięczne OTS
  • Oprocentowanie: 3,00% w skali roku, stałe przez cały 3-miesięczny okres oszczędzania
 2. Obligacje 1-roczne ROR
  • Oprocentowanie: 6,50% w skali roku w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym, następnie stopa referencyjna NBP+0,00%
 3. Obligacje 2-letnie DOR
  • Oprocentowanie: 6,75% w skali roku w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym, następnie stopa referencyjna NBP+0,50%
 4. Obligacje 3-letnie TOS
  • Oprocentowanie: 6,85% stałe przez cały 3-letni okres oszczędzania
 5. Obligacje 4-letnie COI (indeksowane inflacją)
  • Oprocentowanie: 7,00% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, następnie marża 1,25% + inflacja
 6. Obligacje 10-letnie EDO (indeksowane inflacją)
  • Oprocentowanie: 7,25% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, następnie marża 1,50% + inflacja

Obligacje skarbowe są mało ryzykowne

Obligacje skarbowe są jednym z najbezpieczniejszych instrumentów inwestycyjnych dostępnych na rynku. Emitowane przez Skarb Państwa, reprezentują dług publiczny i są gwarantowane przez rząd, co sprawia, że ryzyko niewypłacalności jest minimalne.

Inwestując w obligacje skarbowe, inwestorzy mają pewność, że ich kapitał jest bezpieczny, a przewidywane zwroty są niemalże gwarantowane, o ile obligacje są trzymane do terminu wykupu. Ryzyko związane z obligacjami skarbowymi jest znacznie niższe w porównaniu do innych instrumentów finansowych, takich jak akcje czy fundusze inwestycyjne, które są bardziej narażone na fluktuacje rynkowe i inne czynniki ryzyka.

Dodaj komentarz