Wspólny kredyt gotówkowy podobnie jak wspólny kredyt hipoteczny obciąża wszystkich kredytobiorców w równym stopniu. Zasada ta obowiązuje zawsze, gdy o kredyt wnioskują dwie lub większa ilość osób. Zarówno przy niewielkich kwotach kredytu gotówkowego, jak i przy wysokich kwotowo zobowiązaniach.

Drugi kredytobiorca jako osoba z dodatkowym źródłem dochodu jest dla banku stroną podnoszącą zdolność kredytową. Wspólny kredyt jest zatem rozwiązaniem, które umożliwia wnioskowanie o większą kwotę zobowiązania. I otrzymanie kredytu w większej wysokości.

Należy jednak pamiętać, że przy wspólnym kredycie gotówkowym wszyscy kredytobiorcy odpowiadają solidarnie za spłatę kredytu gotówkowego. I w przypadku braku terminowej spłaty zobowiązania każdy z nich może zostać wpisany do bazy BIK, BIG lub KRD.

Kredyt gotówkowy w dwie osoby — czy to możliwe?

Banki wykazują elastyczne podejście do wspólnych kredytów gotówkowych. I podobnie jak przy procesowaniu kredytu hipotecznego nie narzucają warunków związanych ze stopniem pokrewieństwa osób wnioskujących o wspólny kredyt. Ważne by każdy z kredytobiorców:

  • był pełnoletni,
  • miał zdolność do czynności prawnych
  • i odpowiednio wysoką punktację w BIK.

Istotnym czynnikiem jest też odpowiednia zdolność kredytowa osób starających się o wspólny kredyt gotówkowy.

Wspólny kredyt gotówkowy. W jakich sytuacjach bank z pewnością odmówi kredytu?

Wniosek o współdzielenie kredytu z osobą bez stałego zatrudnienia lub bez pozytywnej historii kredytowej nie ma szans na pozytywne rozpatrzenie. W związku z czym brać wspólny kredyt gotówkowy z osobą bezrobotną lub widniejącą w bazach dłużników bezsprzecznie nie jest dobrym pomysłem, ponieważ wniosek taki jest z góry narażony na odrzucenie.

Współkredytobiorcy nie muszą mieć natomiast zdolności kredytowej w jednakowym stopniu czy dochodów na jednakowym poziomie. Natomiast same różnice w dochodach i zdolności kredytowej kredytobiorców nie mają wpływu na decyzję kredytową banku. Ponieważ w przebiegu procesowania wniosku zarówno dochody jak i zdolność kredytowa analizowane są łącznie.

Warto również wspomnieć, że istnieją instytucje bankowe, które dopuszczają możliwość wnioskowania o jeden kredyt nawet do czterech osób, co bezsprzecznie podnosi ich niską zdolność kredytową.

Kiedy można wziąć wspólny kredyt?

Wspólny kredyt gotówkowy jest rozwiązaniem, które znacząco podnosi zdolność kredytową i zwiększa szansę na otrzymanie kredytu w większej wysokości. Ponadto udział dwóch lub nawet większej liczby kredytobiorców zdecydowanie zwiększa wiarygodność osób wnioskujących i umożliwia uzyskanie w drodze negocjacji lepszych warunków umowy, od pozyskania większej kwoty kredytu po dłuższy okres spłaty.

Łatwiej otrzymać kredyt wspólnie

Dodatkowo dla banku jako kredytodawcy, dwie lub większa ilość osób wnioskujących o jeden kredyt oznacza większe prawdopodobieństwo terminowej spłaty kredytu gotówkowego. Ponieważ w razie utraty dochodów przez jednego kredytobiorcę obowiązek terminowego regulowania zobowiązań przejmuje drugi kredytobiorca.

Natomiast w przypadku zaprzestania spłaty kredytu przez wszystkich kredytobiorców bank ma większą możliwość wyegzekwowania należności od kilku dłużników niż w przypadku jednego.

Czy branie kredytu wspólnie zwiększa zdolność kredytową?

W przypadku wspólnego kredytu gotówkowego współkredytobiorca ma olbrzymi wpływ na podniesienie zdolności kredytowej, pod warunkiem, że posiada stałe zatrudnienie, ma dobrą ocenę historii kredytowej, odpowiednio wysokie regularne dochody i brak innych zobowiązań lub zobowiązania w niewielkiej wysokości. Przy współkredytobiorcy spełniającym powyższe warunki istnieje duża szansa, iż kredyt zostanie przyznany na wyższą kwotę.

Jeżeli natomiast drugi kredytobiorca jest osobą młodą, która nie posiada jeszcze historii kredytowej lub ma złą historię w BIK bądź niską zdolność kredytową, bank może odmówić kredytu współkredytobiorcom.

Z kim można wziąć wspólny kredyt gotówkowy?

Ponieważ zapisy ustawy o kredycie konsumenckim nie narzucają żadnych ograniczeń dotyczących możliwości zaciągnięcia wspólnego kredytu gotówkowego. Wspólny kredyt mogą zaciągnąć nie tylko małżeństwa czy pary, ale także rodzice z dziećmi czy dziadkowie z wnukami.

Drugim kredytobiorcą nie musi być wcale osoba spokrewniona. Ważne, że wyrazi zgodę na zaciągnięcie wspólnego kredytu. Jednakże dobierając drugą osobę do wspólnego kredytu gotówkowego, należy pamiętać, że dla banków dobry kredytobiorca cechuje się:

  • średnim wiekiem
  • i ugruntowaną pozycją zawodową.
  • Otrzymuje regularne dochody ze stałego zatrudnienia,
  • ma dobrą dotychczasową historię
  • i nie posiada innych zobowiązań.

Z osobą spełniającą powyższe kryteria bezsprzecznie warto wziąć kredyt ponieważ – jest to czynnikiem determinującym uzyskanie wyższej kwoty kredytu rozłożonej na na okres spłaty gwarantujący raty możliwe do spłaty.

Warunki przyznania wspólnego kredytu

Wspólny kredyt gotówkowy mogą zaciągnąć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie zdolne do czynności prawnych. Ponadto warunkiem otrzymania wspólnego kredytu gotówkowego jest odpowiednio wysoka zdolność kredytowa współkredytobiorców i dobra historia w BIK.

Ponieważ bank sprawdzi wszystkich wnioskujących o wspólny kredyt, żaden ze współkredytobiorców nie może być osobą bezrobotną, obciążoną przez egzekucję komorniczą czy przez ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czym różni się poręczenie kredytu od wspólnego zaciągnięcia?

Poręczyciel kredytu nie jest wnioskodawcą i nie otrzymuje środków pieniężnych z tytułu uruchomienia kredytu. Poręczenie kredytu gotówkowego zobowiązuje natomiast żyranta do uregulowania zadłużenia kredytobiorcy w razie jego niewypłacalności.

Poręczyciel ma prawo kontrolować przebieg spłaty kredytu, w związku z czym zawsze może się zwrócić do banku z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących statusu spłaty długu. Powinien również zostać poinformowany o wystąpieniu jakichkolwiek opóźnień w spłacie.

Współkredytobiorca natomiast jest dla banku takim samym klientem jak pierwszy kredytobiorca. Odpowiada solidarnie za spłatę kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej bez względu na brak opóźnień w terminowym regulowaniu zobowiązania.

Co w sytuacji, w której współkredytobiorca nie spłaca kredytu?

Ponieważ umowa kredytu obciąża solidarnie wszystkich współkredytobiorców, bank w razie problemów ze spłatą kredytu będzie dochodził swoich roszczeń od każdego z nich. Bez względu na panujące między nimi wzajemne relacje.

I w stosunku do każdego z nich uruchomi takie same działania windykacyjne. Bez wnikania, która ze stron zawiniła nieterminowym spłatom rat.

Współkredytobiorca może odłączyć się od kredytu tylko i wyłącznie po wyrażeniu przez bank zgody na zawarcie specjalnego porozumienia i tylko w przypadku gdy drugi współkredytobiorca jest wiarygodny i ma zdolność kredytową na pozostałą do spłaty wysokość kredytu.

Przeczytaj także: Kredyt hipoteczny z rodzicami – jak to działa?

Kiedy warto starać się o wspólny kredyt gotówkowy?

Wspólny kredyt gotówkowy jest dobrym rozwiązaniem przy niskiej zdolności kredytowej. Ponieważ przy dwóch wnioskodawcach bank weźmie pod uwagę łączne dochody osób wnioskujących o kredyt gotówkowy. Co bezpośrednio przekłada się też na uzyskanie odpowiedniej zdolności kredytowej. I możliwość uzyskania większej kwoty kredytu oraz korzystniejszych warunków kredytowania. Chociażby przez pozyskanie dłuższego okresu spłaty i przy uzyskaniu niższej kwotowo raty kredytu.

Wspólny kredyt gotówkowy warty wcześniejszego researchu

Przed złożeniem wspólnego wniosku kredytowego bezsprzecznie warto też sprawdzić, czy wspólne dochody znacząco wpłyną na zwiększenie limitu gotówki możliwej do pozyskania w ramach kredytu. Informacje takie można pozyskać, weryfikując oferty kredytów gotówkowych w różnych bankach. I przy wykorzystaniu wyliczeń kalkulatora zdolności kredytowej.

Zalety i wady wspólnego kredytu gotówkowego

Warto wziąć kredyt gotówkowy indywidualnie, gdy wnioskowana kwota kredytu jest wystarczająca przy osiąganych dochodach. I gdy nie chcemy nikogo dodatkowo obarczać odpowiedzialnością finansową z tytułu zaciągniętego zobowiązania.

Wspólny kredyt gotówkowy z kolei jest opłacalny przy wnioskowaniu o wyższą kwotę zobowiązania, gdy niezbędna jest większa zdolność kredytowa. Zaletą takiego rozwiązania są bowiem połączone dochody wnioskodawców, które gwarantują odpowiednią zdolność kredytową. Plusem wystąpienia o wspólny kredyt gotówkowy może być też możliwość wynegocjowania dłuższego okresu spłaty kredytu. Jeżeli drugi wnioskodawca posiada stabilne zatrudnienie na czas nieokreślony.

Do olbrzymich minusów wspólnego zobowiązania należy zaliczyć obciążenie odpowiedzialnością finansową za terminową spłatę zobowiązania wszystkich współkredytobiorców. Przez cały okres trwania umowy, która jest czasami zawierana na wiele lat. Ponadto wspólny kredyt gotówkowy staje się problemem w sytuacjach, gdy pogorszeniu ulegają wzajemne relacje kredytobiorców. Utrudniają one bowiem osiągnięcie porozumienia związanego z terminowym regulowaniem każdej raty kredytu.

Co w przypadku rozstania lub śmierci drugiego kredytobiorcy?

Kredyty gotówkowe to produkty finansowe, które należy spłacać bez względu na relacje panujące między współkredytobiorcami. Zmiana stosunków pomiędzy nimi nie ma dla banku żadnego znaczenia. Bank jako kredytodawca nie wnika w relacje swoich klientów. I ma prawo domagać się roszczeń od wszystkich osób, które złożyły podpis na umowie kredytowej.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku śmierci jednego ze współkredytobiorców. Ponieważ kredyt jest zobowiązaniem, za które wszyscy współkredytobiorcy odpowiadają solidarnie. I w przypadku śmierci jednego z nich treść zapisów umowy kredytowej nie ulega zmianie. W związku z czym pozostała do spłaty kwota zobowiązania spada na pozostałych kredytobiorców.

Wspólny kredyt dobrodziejstwo czy utrapienie?

W wielu sytuacjach warto brać wspólny kredyt. Jednakże każde zaciągnięte wspólnie zobowiązanie niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i wady. Spłata kredytu obciąża bowiem wszystkich kredytobiorców bez różnicy. I bez względu na potencjalne zmiany w życiu kredytobiorców, związane z pogorszeniem sytuacji materialnej czy relacji pomiędzy nimi. I w przypadku braku spłaty długu każdy z kredytobiorców zostanie wpisany do bazy dłużników jako nierzetelny kredytobiorca.

Kredyt gotówkowy na wysoką kwotę może być podobnie jak kredyt hipoteczny obciążeniem wieloletnim. Ponieważ okres spłaty może sięgać nawet 120 miesięcy, czyli 10 lat. Dlatego decyzja o zaciągnięciu wspólnego zobowiązania powinna być zawsze szczegółowo przeanalizowana. Zwłaszcza że wspólnym kredytem można sobie zablokować drogę do realizacji własnych planów. Z uwagi na niezbyt dobrą zdolność kredytową wynikającą z obciążenia, jakim jest kredyt wspólnie zaciągnięty z inną osobą.

Dodaj komentarz